Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2013

Sprawozdanie Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Mrągowie
z działalności za 2013 rok
MRĄGOWO 2014
I.        Charakterystyka jednostki
1.      Nazwa:
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.      Siedziba:
         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A
3.      Forma prawna:
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
4.      Wysokość kapitału zakładowego:
         13.195.150,00 złotych
         Kapitał dzieli się na 263.903 udziałów, po 50,00 złotych każdy.
         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
5.      Wysokość kapitału zapasowego:
         2.641.855,30 złotych
         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2012.
6.      Przedmiot działalności:
a)     produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b)     eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c)     eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d)     odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e)     konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f)       wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g)     świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h)    uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i)       działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j)       gospodarka leśna,
k)     szkółkarstwo leśne,
l)       wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.
7.      Data rozpoczęcia działalności:
          01 lipca 1996 rok
8.      Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:
         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki                                                                                         
II.      Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–            na dzień 01-01-2013r.        – 21.675.876,75 zł
–            na dzień 31-12-2013r.        – 22.145.837,55 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.      Zwiększenia  wartości o  – 646.002,43zł w związku z :
a)     przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  574.990,23 zł, w skład, 
których wchodzą:
         – grunty                                                                            –                1.040,00 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
   548.867,90 zł
– urządzenia techniczne, środki transportowe i maszyny
     18.351,03 zł
– inne środki trwałe
       6.731,30 zł
b)     przyjęciem na stan środków ( urządzeń technicznych i maszyn) bezpośrednio z      
zakupu o wartości 10.030,00 zł.
      c) przyjęcie na stan  gruntu przekazanego aportem o wartości  –          13.150,00 zł
      d) przyjęcie na stan środków trwałych wytworzonych w ramach dofinansowania:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej             –       47.832,20 zł
2.      Zmniejszenia wartości o 176.041,63 zł. w związku z likwidacją środków trwałych:
   –  urządzenia techniczne i maszyny                                      –      132.167,80 zł
   – środki transportu                                                              –          1.176,91 zł
   – inne środki trwałe                                                              –        42.696,92 zł 
          Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2013r. wynosiła  15.046.042,87zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
      943.293,56 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 13.200.358,30 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
      779.490,22 zł
– środki transportowe
        88.202,98 zł
– pozostałe środki trwałe
6.445,63 zł
         – wartości niematerialne i prawne                                           –      28.252,18 zł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2013 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.
III.   Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki
Działalność Spółki za 2013r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 619.268,94 zł
w tym:
1.
z działalności podstawowej, tj.:
sprzedaż wody i odbiór ścieków
zysk
 314 434,13 zł
2.
z działalności dodatkowej, tj.:
– usługi budowlane i inne,
– eksploatacja wodociągów i kanalizacji
  w gminie Mrągowo
zysk
zysk
124.196,53 zł
69.619,48 zł
3.
z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej
zysk
111.018,80zł
Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w wysokości 113.687,00  złotych, zysk netto wyniósł – 485 581,94 zł.
Za 2013 rok uzyskano przychody ogółem w kwocie. 7.769.000,35 zł, co stanowi     91,8 % planu. Ich głównym źródłem była dostawa wody i odbiór ścieków na kwotę 5.684.090,22 zł, co stanowi 73,16% całości przychodów.
W roku 2013 w porównaniu do roku 2012 ilość sprzedanej wody zmalała o 0,48 % w tym:
– w mieście Mrągowo zużycie wody zmniejszyło się o 0,87%
– w gminie Mrągowo sprzedaż wzrosła o 1,60 %
Ilość odebranych ścieków uległa zmniejszeniu o 0,45 % w tym:
– z terenu miasta Mrągowo ilość odbieranych ścieków zmalała o 0,3 %
– z terenu gminy Mrągowo ilość odbieranych ścieków zmalała o 4,77 %
Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków za rok 2013 do roku 2012 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.
Woda
ścieki
Lp.
Kategoria
odbiorcy
2012r.
m3
%
w 100
2013r.
m3
%
w 100
%
05:03
2012r
m3
%
w 100
2013r.
m3
%
100
%
10:8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Gospodarstwa domowe
797.665
79,53
796.332
79,77
99,83
656.584
73,82
651.988
73,64
99,3
2.
Pozostali
205.333
20,47
201.950
20,23
98,35
232.845
26,18
233.444
26,36
100,26
Razem:
1.002.998
100
998.282
100
99,52
889.429
100
885.432
100
99,55
                           
       Przychody z działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność   w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wzrosły w stosunku do roku 2012 o 0,9 % i wyniosły 1.933.176,25 zł, co stanowi 24,88% całości przychodów Spółki.
Działalność ta realizowana była bez podnoszenia kosztów stałych Spółki – z wykorzystaniem posiadanego potencjału osobowego i technicznego, co w efekcie obniżyło koszty działalności podstawowej.
Inne źródła przychodów to:
– przychody finansowe  – 19.836,48  zł (0,26 % całości przychodów )
– pozostałe przychody operacyjne  – 149.669,99 zł (1,93 % całości przychodów )
Pozostałe przychody operacyjne to m.in. wartość odpisów amortyzacyjnych (88.756,08 zł ) od środków trwałych wytworzonych ze środków pozyskanych na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi oraz z Państwowego Urzędu Pracy na utworzenie stanowiska pracy. 
Przychody finansowe stanowią otrzymane odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych – w kwocie 12.469,90 zł, oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie – w kwocie 7.366,58 zł.
    Ogółem koszty działalności Spółki w 2013 roku wyniosły 7.091.243,74 tys. zł i w stosunku do roku 2012 wzrosły  o 0,8 % tj. o 58.064,97 zł w tym:
·         koszty amortyzacji zmalały o 21 tys. zł,
·         koszty materiałów, usług obcych i energii zmalały o 6 tys. zł.
·         koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych wzrosły o 46 tys. zł.
·         koszty pozostałe utrzymały się na tym samym poziomie,
·         podatki i opłaty wzrosły  o 39 tys. zł.
Przeważająca część kosztów związana jest bezpośrednią z działalnością podstawową Spółki tj. dostawą wody i odbiorem ścieków. Ich wartość w roku 2012 wynosiła 
5.369.656,09 zł co stanowi 75,1 % ogółu kosztów i wzrosła w stosunku do roku 2012  o 54.559,28 zł w tym:
·         koszty amortyzacji wzrosły o 8 tys. złotych
·         koszty materiałów, usług obcych w tym zagospodarowania osadów i energii elektrycznej wzrosły o 6 tys. zł,
·         koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych zmniejszyły się o 11 tys. zł,
·         koszty pozostałe wzrosły o 35 tys. zł,
·         podatki i opłaty wzrosły o 16 tys. zł.
W roku 2013 Spółka podpisała umowy o dofinansowanie na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
– „Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo” ,
– „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0.5 MW w Polskiej Wsi”.
Projekt pod nazwą „ Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo” dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet I –Gospodarka Wodno – Ściekowa. Planowany , całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8.615.933,00 zł ( w tym 1.611.833 podatek VAT). Przyznana kwota dofinasowania wynosi: 2.990.435,51 złotych.
W lipcu 2013r Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę pożyczki na realizację ww. projektu w kwocie 2.800.000,00 zł. Pozostałą część nakładów Spółka pokryje z własnych środków. Okres spłaty pożyczki wynosi 120 miesięcy, tj. do 20.05.2024r. Koszt obsługi pożyczki w roku 2013 wyniósł 6.492,29 zł.
Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa elektrowni fotowoltaiczne o mocy 0,5MW w Polskiej Wsi” dofinasowane zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, Oś Priorytetowa 6 – „Środowisko przyrodnicze”. Wartość Projektu wynosi 3.194.240,77 zł ( w tym 597.297,06 podatek VAT).
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1.263.121,85 w tym:
– 1.073.653,57 – ze środków europejskich (EFRR)
– 189.468,28 – dotacja celowa
Koszty obsługi kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami zaciągniętymi na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Modernizacja stacji uzdatniania wody dla Miasta Mrągowo” wyniosły w 2013 roku 9.818,65 zł.
Jednostkowy koszt sprzedaży wody i odbioru ścieków w latach 2012 i 2013 kształtowały się następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
2012r.
2013r.
 4:3
 %
1
2
3
4
5
1.
 Woda
2,32
2,35
101,29
2.
 Ścieki
3,84
3,91
101,82
Koszty działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wyniosły 1.739 tys. zł i stanowiły 24,3 % całości kosztów.
IV.     Wskaźniki finansowe i efektywności działalności Spółki   
 Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2013 rok charakteryzują poniższe wskaźniki.
Lp
Treść
Jednostka miary
Rok
2012
Rok
2013
Zmiany
Wskaźniki rentowności
1
Zyskowność sprzedaży
(zysk netto: przychody – sprzedaż towarów)
%
5,20
6,39
+1,19
2
Zyskowność kapitałów
(zysk netto: kapitał podstawowy)
%
2,95
3,68
+0,73
3
Zyskowność majątku
(zysk netto: aktywa)       
%
 2,23
2,41
+0,18
Bieżąca płynność finansowa
4
Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe i zobowiązania)
wielokrotność
2,37
1,53
– 0,84
5
Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi
(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)
%
75,8
40,72
-35,08
6
Cykl inkasa należności
(należność x 365 : przychody)
dni
31
32
+1
7
Szybkość spłaty zobowiązań
(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług x 365 : koszty)
dni
13
13
       0
Wskaźniki obsługi zadłużenia
8
Ogólny poziom zadłużenia
(zobowiązania : aktywa)
%
3,80
13,04
+9,24
9
Pokrycie majątku kapitałami własnymi
(kapitały własne : majątek ogółem)
%
98,37
89,87
-8,50
10
Relacja zobowiązań do kapitałów
(zobowiązania : kapitał własny)
wielokrotność
0,04
0,16
    +0,12
11
Trwałość struktury majątku
(majątek trwały : aktywa ogółem)
%
92,50
90,00
-2,50
12
Efektywność kosztów pracy
(przychody : wynagrodzenia)
tys. zł
3,20
3,20
0
13
Poziom efektywności gospodarowania
(przychody :przeciętny stan zatrudnienia)
tys. zł
128,8
132,7
    +3,94
Zyskowność sprzedaży , która obrazuje efekty sprzedaży w stosunku do kosztów wytworzenia (w roku 2013 wartość sprzedanych  usług w stosunku do 2012r wzrosła  o 150,9 tys. zł. – to jest o 2,02% przy wzroście kosztów o 0,8%) wzrosła o 1,19%.  W porównani do roku 2012 nastąpiła poprawa o 0,73%  zyskowności kapitału i o 0,18% zyskowności majątku. Zarówno w roku ubiegłym jak i w roku bieżącym wskaźnik płynności bieżącej mieści się w granicach poziomu optymalnego (1,5-2). Jego  wielkość za rok 2013 wskazuje, że aktywa obrotowe pokrywają bieżące zobowiązania w 150%.
Przeciętny okres wpływu należności do Spółki  w 2013 roku wyniósł 32 dni, a cykl płatności zobowiązań utrzymał się na takim samym poziomie co w roku 2012 i wyniósł 13 dni.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia w roku 2013  wykazywał, że zobowiązania stanowiły 3,8% całości aktywów. Oznacza to, że udział zobowiązań w finansowaniu majątku stanowił około 4%, natomiast w roku bieżącym relacja zobowiązań do aktywów wzrosła do 13%.     
Efektywność kosztów pracy w stosunku do roku 2012 nie uległa zmianie, natomiast wzrósł poziom efektywności gospodarowania z 128,8 tys. zł w roku 2012 do 132,7 tys. zł w roku 2013 – wzrost o 3,9 tys. zł. Oznacza to, że  wzrost sprzedaży został zrealizowany przy stosunkowo niewielkim wzroście zatrudnienia w porównaniu do roku 2012.
Dokonując ogólnej oceny efektywności działalności finansowej i gospodarczej Spółki w roku 2013, na podstawie przedstawionych wskaźników należy stwierdzić, że pod tymi względami nie istnieją zagrożenia dla jej prawidłowego funkcjonowania. Większość przedstawionych wskaźników pozytywnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki.
V.     Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.
Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2013 inwestycji wynosi -2.920,6 tys. złotych.
W tym:
– nakłady poniesione na gospodarkę ściekową wyniosły – 279,5 tys. zł,
– nakłady poniesione na gospodarkę wodociągową – 230,6 tys. zł,
– wartość zakupionych gotowych dóbr inwestycyjnych wyniosła – 10,0 tys. zł
– nakłady poniesione na modernizację oczyszczalni ścieków w ranach inwestycji
   dofinansowanej ze środków POIiŚ – 2.364,1 tys. zł
– nakłady poniesione na budowę elektrowni fotowoltaicznej – 36,4 tys.zł
W wyniku realizowanych inwestycji 13 zadań  o łącznej wartości 611,8 tys. zł. zostało zakończonych i przekazanych do eksploatacji. Pozostałe zadania będą kontynuowane w 2014 roku.
Zakończone w roku 2013 inwestycje to:
1. W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Towarowa                             –       119,9 tys. zł
– modernizacja przepływomierzy                                                       –          6,7 tys. zł
– modernizacja przepompowni P3                                                       –         49,1 tys. zł
– rozbudowa kanalizacji ul. Boh. Warszawy                               –            4,7 tys. zł
– rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Chopina – Warszawska          –           4,9 tys. zł
– budowa sieci kanalizacyjnej ul. Chopina                                –           9,1 tys. zł
– budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego                            –        20,9 tys. zł
– budowa sieci kanalizacyjnej ul Piaskowa                               –         17,8 tys. zł
2. W zakresie infrastruktury wodociągowej:
– modernizacja zbiorników popłuczyn i nawierzchni dróg wewnętrznych SUW                          
                                                                                                    –        100,9 tys. zł
– budowa studni głębinowej                                                     –        259,4 tys. zł
3. Zakupy inwestycyjne.
 Wartość zrealizowanych zakupów za 2013 rok wyniosła 28,4 tys. zł.
 W ramach prac konserwacyjno – remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych :
– usunięto 15 awarie sieci wodociągowych, z czego 12 to awarie sieci o przekroju  
  100 mm i powyżej,
– usunięto 126 awarie sieci kanalizacji sanitarnej ( zatory spowodowane częściami
   stałymi ),
      Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.
VI. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń
Na dzień 01 stycznia 2013r Spółka zatrudniała – 58 osoby.
Stan zatrudnienia na koniec roku 2013 wynosił – 58 osoby.
Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2012-2013 przedstawia tabela.
Lp.
Wyszczególnienie
2012r.
2013r.
4:3
Grup zatrudnienia
Etaty
Etaty
(%)
1
2
3
4
5
1
 Stanowiska
 nierobotnicze
11,81
12,00
               wzrost
                 0,19
2
 Stanowiska
 robotnicze
45,17
44,25
spadek
0,92
3
 Zarząd
1,00
1,00
0,0
 OGÓŁEM
57,97
57,25
spadek
0,72
Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 13 lat (na stanowiskach nierobotniczych 11 lat i na stanowiskach robotniczych 13 lat ). Średni wiek załogi wynosi 48 lat.
Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym (89 %).
Przeciętne wynagrodzenie pracowników w roku 2013 wyniosło 3.672,90 zł, co daje wzrost  o 5,2 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2012.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku został naliczony w wysokości 61,0 tys. zł.
Środki z tego funduszu zostały przeznaczone na:
– wypoczynek pracowników i ich rodzin
– świąteczne bony towarowe
Podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywany jest przez Komisję Socjalną wybraną przez pracowników Spółki na trzyletnią kadencję.
VII.  Ochrona środowiska  
                
 Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Polskiej Wsi do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23.01.2007r. Znak: ROŚ 6213-12/06 obowiązującej do 31.12.2014 roku.
Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji w 2013 roku wykonano 12 analiz ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu.
Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:
  • ChZT – procent redukcji – 97,7 % ( wymagany decyzją 75 % )
  • BZT5 – procent redukcji –  99,6 % ( wymagany decyzją 90 %)
  • Zawiesina ogólna – procent redukcji – 99,4 % ( wymagany decyzją 90 % )
  • Azot ogólny – procent redukcji – 97,4 % ( wymagany decyzją 80 % )
  • Fosfor ogólny – procent redukcji – 85,0 % ( wymagany decyzją 85 % )
Także w zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji były dotrzymane, bo dopuszczalna dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do gruntu określona jest na poziomie Qśr = 4.500 m3/d podczas gdy we wzmiankowanym okresie odprowadzono Qd = 3 248,3 m3/d.
Z tytułu zrzutu ścieków oczyszczonych Spółka odprowadziła do Urzędu Marszałkowskiego w roku 2013 opłatę za szczególne korzystanie ze środowiska w kwocie 34,2 tys. zł. Wysokość opłaty w stosunku do roku 2012 uległa obniżeniu o 6,5 tys. zł co jest spowodowane zmniejszoną ilością ładunku metali ciężkich w ściekach oczyszczonych.
W roku 2012 powstało w oczyszczalni 679 Mg s. m. Uwodnienie osadu po odsączeniu na prasie wynosi 83,5 %.
Z ogólnej ilości osadów – 631 Mg s. m. przekazano do rolniczego wykorzystania. Ilość osadu zmagazynowanego na terenie oczyszczalni wynosi 3,2 tys. Mg s. m.
VIII. Zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki.
1.     Awarie.
W roku 2013 nie wystąpiły awarie mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.
2.     Kontrole.
W roku 2013 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował jakość wody dostarczanej mieszkańcom miejską siecią wodociągową. W roku 2013 pobrano i zbadano 32 prób wody pod względem bakteriologicznym i 37 prób pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.
3.  Inne.
Z dniem 01.01.2014r w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia     w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Mrągowo oraz gminy Mrągowo. Średni wzrost opłat wynosi:
–  w mieście Mrągowo – 6,33 %,
–  w gminie Mrągowo –  4,67 %.
W roku 2013 Spółka dokonała odbioru 38 przyłączy wodociągowych i 12 przyłączy kanalizacji sanitarnej.
Wydane zostały 24 warunki techniczne na podłączenie obiektów budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
         W roku 2013 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.
         Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.
Mrągowo, dnia 13.02.2014 rok                    
                                                                                         Dyrektor Zarządu Spółki
                                                                                     Mgr inż. Andrzej Wołosz

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski