Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Mrągowie
z działalności za 2012 rok
MRĄGOWO 2013
I.        Charakterystyka jednostki
1.      Nazwa:
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.      Siedziba:
         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A
3.      Forma prawna:
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
4.      Wysokość kapitału zakładowego:
         13.182.000,00 złotych
         Kapitał dzieli się na 263.640 udziałów, po 50,00 złotych każdy.
         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
5.      Wysokość kapitału zapasowego:
         2.253.567,19 złotych
         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2011.
6.      Przedmiot działalności:
a)     produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b)     eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c)     eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d)     odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e)     konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f)       wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g)     świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h)    uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i)       działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j)       gospodarka leśna,
k)     szkółkarstwo leśne.
7.      Data rozpoczęcia działalności:
          01 lipca 1996 rok
8.      Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:
         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki                                                                                          
II.      Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–            na dzień 01-01-2012r.        – 21.239.380,74 zł
–            na dzień 31-12-2012r.        – 21.675.876,75 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.      Zwiększenia  wartości o  – 436.496,01 zł w związku z :
          a) przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  397.641,91 zł,
          w skład, których wchodzą:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
353.555,03 zł
– urządzenia techniczne, środki transportowe i maszyny
     44.086,88 zł
           b) przyjęciem na stan środków ( urządzeń technicznych i maszyn) bezpośrednio z zakupu o wartości 28.141,84 zł,
c) przyjęcie na stan prawa wieczystego użytkowania gruntów pod przepompownią ścieków przy ul. Leśna Droga, nabytego od Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL”  – o wartości 10.712,00 zł
          Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2012r. wynosiła  15.215.121,93 zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
929.103,66 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
13.031.229,07 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
1.061.651,02 zł
– środki transportowe
149.773,77 zł
– pozostałe środki trwałe
10.765,81 zł
         – wartości niematerialne i prawne                                           –      32.598,70 zł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2012 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.
III.   Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki
Działalność Spółki za 2012r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 499.412,11 zł    w tym:
1.
z działalności podstawowej, tj.:
sprzedaż wody i odbiór ścieków
zysk
235.250,44 zł
2.
z działalności dodatkowej, tj.:
– usługi budowlane i inne,
– eksploatacja wodociągów i kanalizacji
  w gminie Mrągowo
zysk
zysk
124.873,89 zł
75.499,89 zł
3.
z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej
zysk
63.787,89 zł
Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w wysokości 111.124,00  złotych, zysk netto wyniósł – 388.288,11 zł.
Za 2012 rok uzyskano przychody ogółem w kwocie. 7.612.916,61 zł, co stanowi    98,5 % planu. Ich głównym źródłem była dostawa wody i odbiór ścieków na kwotę 5.550.347,25 zł, co stanowi 72,91 % całości przychodów.
W roku 2012 w porównaniu do roku 2011 ilość sprzedanej wody zmalała o 0,7 % w tym:
– w mieście Mrągowo zużycie wody zmniejszyło się o 1,18%
– w gminie Mrągowo sprzedaż wzrosła o 1,38 %
Ilość odebranych ścieków uległa zmniejszeniu o 0,1 % w tym:
– z terenu miasta Mrągowo ilość odbieranych ścieków zmalała o 0,4 %
– z terenu gminy Mrągowo ilość odbieranych ścieków wzrosła o 8,2 %
 Podstawowe przyczyny spadku zużycia wody w gospodarstwach domowych to:
– wzrost świadomości ekonomicznej mieszkańców;
– osiągniecie wysokiego stopnia opomiarowania indywidualnych odbiorców;
– dobre jakościowo i nowoczesne materiały instalacyjne i urządzenia ograniczające straty wody w instalacjach domowych.
Wskazana tendencja jest zgodna, co do wielkości i tempa, z tendencjami krajowymi.
Aby osiągnąć wzrost sprzedaży wody i ścieków  Spółka prowadzi działania mające na celu  pozyskanie nowych odbiorców zaopatrywanych wcześniej z własnych ujęć. W grudniu roku 2012 Spółka dokonała zakupu od Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zasilającej zabudowania mieszkalne przy ulicy Leśna Droga i włączyła je do systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta Mrągowo. Przewidywany z tego tytułu roczny wzrost ilości dostarczanej wody i odbieranych ścieków wyniesie około 10 000 m3.  Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków za rok 2012 do roku 2011 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.
Woda
ścieki
Lp.
Kategoria
odbiorcy
2011r.
m3
%
w 100
2012r.
m3
%
w 100
%
05:03
2011r
m3
%
w 100
2012r.
m3
%
100
%
10:8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Gospodarstwa domowe
796.022
78,81
797.665
79,50
100,20
654.300
73,46
656.584
73,80
100,3
2.
Pozostali
213.986
21,19
205.333
20,50
96,00
236.340
26,54
232.845
26,20
98,5
Razem:
1.010.008
100
1.002.998
100
99,30
890.670
100
889.429
100
99,9
                           
       Przychody z działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność   w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wzrosły w stosunku do roku 2011 o 4,6% i wyniosły 1.915.997,30 zł, co stanowi 27,02 % całości przychodów Spółki.
Działalność ta realizowana była bez podnoszenia kosztów stałych Spółki – z wykorzystaniem posiadanego potencjału osobowego i technicznego, co w efekcie obniżyło koszty działalności podstawowej.
Inne źródła przychodów to:
– pozostałe przychody operacyjne  – 126.299,43 zł (1,66 % całości przychodów )
– przychody finansowe  – 20.272,63  zł (0,27 % całości przychodów )
Pozostałe przychody operacyjne to m.in. wartość odpisów amortyzacyjnych (88.756,08 zł ) od środków trwałych wytworzonych ze środków pozyskanych na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi oraz z Państwowego Urzędu Pracy na utworzenie stanowiska pracy. 
Przychody finansowe stanowią otrzymane odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych – w kwocie 13.451,36 zł, oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie – w kwocie 6.776,27 zł.
    Ogółem koszty działalności Spółki w 2012 roku wyniosły 7.033.178,77 tys. zł i w stosunku do roku 2011 wzrosły  o 4,1 % tj. o 278.925,92 zł w tym:
·         koszty amortyzacji utrzymały się na tym samym poziomie,
·         koszty materiałów, usług obcych i energii wzrosły o 67 tys. zł.
·         koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych wzrosły o 178 tys. zł.
·         koszty pozostałe wzrosły o 4 tys. zł.
·         podatki i opłaty wzrosły  o 30 tys. zł.
Przeważająca część kosztów związana jest bezpośrednią z działalnością podstawową Spółki tj. dostawą wody i odbiorem ścieków. Ich wartość w roku 2012 wynosiła 
5.315.096,81 zł co stanowi 74,7 % ogółu kosztów i wzrosła w stosunku do roku 2011  o 291.899,14 zł w tym:
·         koszty amortyzacji utrzymały się na tym samym poziomie,
·         koszty materiałów, usług obcych w tym zagospodarowania osadów i energii elektrycznej wzrosły o 145 tys. zł,
·         koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych wzrosły o 127 tys. zł,
·         koszty pozostałe zmniejszyły się o 3 tys. zł,
·         podatki i opłaty wzrosły o 23 tys. zł.
Koszty obsługi kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami zaciągniętymi na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” wyniosły w 2012 roku 21.573,01 złotych.
Jednostkowy koszt sprzedaży wody i odbioru ścieków w latach 2011 i 2012 kształtowały się następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
2011r.
2012r.
 4:3
 %
1
2
3
4
5
1.
 Woda
2,05
2,32
113,2
2.
 Ścieki
3,73
3,84
102,95
Koszty działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wyniosły 1.715 tys. zł i stanowiły 24,1 % całości kosztów.
IV.     Wskaźniki finansowe i efektywności działalności Spółki
     
 Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2012 rok charakteryzują poniższe wskaźniki.
Lp.
Treść
Jednostka miary
Rok
2011
Rok
2012
Zmiany
Wskaźniki rentowności
1.
Zyskowność sprzedaży
(zysk netto: przychody – sprzedaż towarów)
%
1,50
5,20
+3,7
2.
Zyskowność kapitałów
(zysk netto: kapitał podstawowy)
%
0,77
2,95
+2,18
3.
Zyskowność majątku
(zysk netto: aktywa)
%
 0,60
2,23
+1,63
Bieżąca płynność finansowa
4.
Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe i zobowiązania)
wielokrotność
1,79
2,37
+0,58
5.
Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi
(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)
%
32,4
75,8
+43,4
6.
Cykl inkasa należności
(należność x 365 : przychody)
dni
34
37
+3
7.
Szybkość spłaty zobowiązań
(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług
 x 365 : koszty)
dni
16
14
-2
Wskaźniki obsługi zadłużenia
8.
Ogólny poziom zadłużenia
(zobowiązania : aktywa)
%
4,42
3,80
-0,62
9.
Pokrycie majątku kapitałami własnymi
(kapitały własne : majątek ogółem)
%
89,84
98,37
+8,53
10.
Relacja zobowiązań do kapitałów
(zobowiązania : kapitał własny)
wielokrotność
0,05
0,04
    -0,01
11.
Trwałość struktury majątku
(majątek trwały : aktywa ogółem)
%
94,47
92,50
-1,97
12.
Efektywność kosztów pracy
(przychody : wynagrodzenia)
tys. zł
3,02
3,20
+0,18
13.
Poziom efektywności gospodarowania
(przychody : przeciętny stan zatrudnienia)
tys. zł
113,7
128,8
    +15,1
Zyskowność sprzedaży , która obrazuje efekty sprzedaży w stosunku do kosztów wytworzenia (w roku 2012 wartość sprzedanych  usług w stosunku do 2011r wzrosła  o 685,7 tys. zł. – to jest o 10,1% przy wzroście kosztów o 4,1%) wzrosła o 3,7%. W porównani do roku 2011 nastąpiła poprawa o 2,18%  zyskowności kapitału i o 1,63% zyskowności majątku. W badanym okresie wskaźnik płynności bieżącej w stosunku do roku 2011 wzrósł o 0,58 i kształtował się na bardzo dobrym poziomie z punktu widzenia zdolności do pokrycia zobowiązań. Jego  wielkość za rok 2012 wskazuje, że wartość majątku obrotowego ponad dwukrotnie przewyższa wartość bieżących zobowiązań.
Cykl płatności zobowiązań  z tytułu dostaw robót i usług uległ skróceniu się o 2 dni.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia Spółki (udział całości zobowiązań , czyli tych długoterminowych i krótkoterminowych w aktywach firmy) zmalał o 0,62%, z 4,42% w roku 2011 do 3,8% w roku 2012. Oznacza to, że Spółka zmniejszyła i tak relatywnie niski udział w finansowaniu aktywów Spółki przez kapitał obcy.
W roku 2012  poprawiła o 0,18 tys. zł efektywność kosztów pracy w stosunku do roku 2011, oraz znacząco wzrósł poziom efektywności gospodarowania z 113,7 tys. zł w roku 2011 do 128 tys. zł w roku 2012 – wzrost o 15,1 tys. zł. Oznacza to, że znaczny wzrost sprzedaży został zrealizowany przy stosunkowo niewielkim wzroście zatrudnienia w porównaniu do roku 2011.
Dokonując ogólnej oceny efektywności działalności finansowej i gospodarczej Spółki w roku 2010, na podstawie przedstawionych wskaźników należy stwierdzić, że pod tymi względami nie istnieją zagrożenia dla jej prawidłowego funkcjonowania. Większość przedstawionych wskaźników pozytywnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki.
V.     Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.
Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2012 inwestycji wynosi -753.322,56 złotych.
W tym:
– nakłady poniesione na gospodarkę ściekową wyniosły – 443,6 tys. zł,
– nakłady poniesione na gospodarkę wodociągową – 301,4 tys. zł,
– wartość zakupionych gotowych dóbr inwestycyjnych wyniosła – 8,3 tys. Zł
W wyniku realizowanych inwestycji 14 zadań  o łącznej wartości 408,3 tys. zł. zostało zakończonych i przekazanych do eksploatacji. Pozostałe zadania będą kontynuowane w 2013 roku.
Zakończone w roku 2012 inwestycje to:
1. W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. Mazurskie – Leśna Droga – 110,4 tys. zł.
– budynek przepompowni ul. Leśna Droga – 13,1 tys. zł.
– modernizacja przepompowni ul. Wolności – 16,1 tys. zł.  
– modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Młodkowskiego – 29,7 tys. zł.
– modernizacja samochodu VOLVO – 14,4 tys. zł.
2. W zakresie infrastruktury wodociągowej:
– odwodnienie zbiornika wieżowego – 30,7 tys. zł;
– budowa sieci wodociągowej os. Mazurskie – Leśna Droga  – 101,7 tys. zł;
– modernizacja układu pomiarowego SUW – 21,3 tys. zł;
– modernizacja koparko – ładowarki – 8,6 tys. zł; 
– kanalizacja kablowa do monitorowania ujęć wody – 38,6 tys.zł.
– budowa przyłącza cieplnego  do SUW – 23,7 tys. zł;
3. Zakupy inwestycyjne.
 Wartość zrealizowanych zakupów za 2012 rok wyniosła 19,5 tys. zł.
 W ramach prac konserwacyjno – remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych :
– usunięto 17 awarie sieci wodociągowych, z czego 14 to awarie sieci o przekroju 100 
   mm i powyżej,
– usunięto 147 awarie sieci kanalizacji sanitarnej ( zatory spowodowane częściami
   stałymi ),
      Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.
VI. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń
Na dzień 01 stycznia 2012r Spółka zatrudniała – 59 osoby.
Stan zatrudnienia na koniec roku 2012 wynosił – 58 osoby.
Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2011-2012 przedstawia tabela.
Lp.
Wyszczególnienie
2011r.
2012r.
4:3
Grup zatrudnienia
Etaty
Etaty
(%)
1
2
3
4
5
1
 Stanowiska
 nierobotnicze
11,0
11,81
               wzrost
                 0,81
2
 Stanowiska
 robotnicze
47,56
45,17
spadek
2,39
3
 Zarząd
1,00
1,00
0,0
 OGÓŁEM
59,56
57,97
spadek
1,59
Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 12 lat (na stanowiskach nierobotniczych 11 lat i na stanowiskach robotniczych 12 lat ). Średni wiek załogi wynosi 47 lat.
Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy        z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym (89 %).
Przeciętne wynagrodzenie pracowników w roku 2012 wyniosło 3.492,30 zł, co daje wzrost  o 4,8 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2011.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2012 roku został naliczony w wysokości 61,7 tys. zł.
Środki z tego funduszu zostały przeznaczone na:
– wypoczynek pracowników i ich rodzin
– świąteczne bony towarowe
Podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywany jest przez Komisję Socjalną wybraną przez pracowników Spółki na trzyletnią kadencję.
VII.  Ochrona środowiska  
                
 Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków    w Polskiej Wsi do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodno prawnym, wydanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23.01.2007r. Znak: ROŚ 6213-12/06 obowiązującej do 31.12.2014 roku.
Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji w 2012 roku wykonano 12 analiz ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu.
Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:
  • ChZT – procent redukcji – 97,8 % ( wymagany decyzją 75 % )
  • BZT5 – procent redukcji –  99,7 % ( wymagany decyzją 90 %)
  • Zawiesina ogólna – procent redukcji – 99,8 % ( wymagany decyzją 90 % )
  • Azot ogólny – procent redukcji – 91,2 % ( wymagany decyzją 80 % )
  • Fosfor ogólny – procent redukcji – 99,2 % ( wymagany decyzją 85 % )
Także w zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji były dotrzymane, bo dopuszczalna dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do gruntu określona jest na poziomie Qśr = 4.500 m3/d podczas gdy we wzmiankowanym okresie odprowadzono Qd = 2.993,3 m3/d.
Z tytułu zrzutu ścieków oczyszczonych Spółka odprowadziła do Urzędu Marszałkowskiego w roku 2012 opłatę za szczególne korzystanie ze środowiska w kwocie 27,7 tys. zł. Wysokość opłaty w stosunku do roku 2011 uległa obniżeniu o 4,0 tys. zł co jest spowodowane zmniejszoną ilością ładunku metali ciężkich w ściekach oczyszczonych.
W roku 2012 powstało w oczyszczalni 584 Mg s. m. Uwodnienie osadu po odsączeniu na prasie wynosi 83,5 %.
Z ogólnej ilości osadów – 800 Mg s. m. przekazano do rolniczego wykorzystania. Ilość osadu zmagazynowanego na terenie oczyszczalni wynosi 3,15 tys. Mg s. m.
VIII. Zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki.
1.     Awarie.
W roku 2012 nie wystąpiły awarie mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.
2.     Kontrole.
W roku 2012 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował jakość wody dostarczanej mieszkańcom miejską siecią wodociągową. W roku 2012 pobrano i zbadano 26 prób wody pod względem bakteriologicznym   i 32 prób pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.
6.  Inne.
Z dniem 01.01.2013r w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.        o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia     w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Mrągowo oraz gminy Mrągowo. Średni wzrost opłat wynosi:
–  w mieście Mrągowo – 3,34 %,
–  w gminie Mrągowo –  3,05 %.
W roku 2012 Spółka dokonała odbioru 19 przyłączy wodociągowych i 19  przyłączy kanalizacji sanitarnej.
Wydane zostały 24 warunki techniczne na podłączenie obiektów budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
         W roku 2013 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.
         Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.
Mrągowo, dnia 13.02.2013 rok                    
                                                                                         Dyrektor Zarządu Spółki
                                                                                     Mgr inż. Andrzej Wołosz

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski