Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2016

Sprawozdanie Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Mrągowie
z działalności za 2016 rok
MRĄGOWO 2017
I.      Charakterystyka jednostki
1.    Nazwa:
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.    Siedziba:
         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A
3.    Forma prawna:
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
4.    Wysokość kapitału zakładowego:
         13.374.950,00 złotych
         Kapitał dzieli się na 267.499 udziałów, po 50,00 złotych każdy.
         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
5.    Wysokość kapitału zapasowego:
         4 422 301,00 złotych
         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2015.
6.    Wysokość kapitału rezerwowego:
    176 457,00 złotych ( kapitał rezerwowy przekazany w formie aportu lecz nie   
    zarejestrowany do końca roku 2016 w Krajowym Rejestrze Sądowym)
7.    Przedmiot działalności:
a)   produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b)   eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c)    eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d)   odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e)    konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f)     wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g)    świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h)   uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i)     działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j)     gospodarka leśna,
k)   szkółkarstwo leśne;
l)     wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.
8.    Data rozpoczęcia działalności:
          01 lipca 1996 rok
8.    Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:
         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki         
                                                                               
II.    Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–        na dzień 01-01-2016r.        – 31.837.913,48 zł
–        na dzień 31-12-2016r.        – 33.405.954,39 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.    Zwiększenia  wartości o  – 1.633.101,84 zł w związku z :
a)   przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  1.205.246,27 zł, w skład, 
           których wchodzą:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
   997.730,81 zł
         – urządzenie techniczne i maszyny                                      –     207.515,46 zł
b)   przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 208.695,81 zł        w tym:
        – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej            –       41.000,00 zł
        – urządzenia techniczne i maszyny                                         –     135.769,81 zł
        – środki transportu                                                                     –       20.900,00 zł
        – inne środki trwałe                                                                         –       11.026,00 zł
      e) przyjęcie na stan środków trwałych z leasingu finansowego:
         – środki transportu                                                             –     219.159,76 zł
        
2.    Zmniejszenia wartości środków trwałych w roku obrachunkowym powstało w wyniku:
a)  w związku z likwidacją środków trwałych:
          – urządzenia techniczne i maszyny                                          –        38.060,93 zł
      b) w związku ze sprzedażą w wartości 27.000,00zł:
          – grunty                                                                                  –        10.000,00 zł
          – środki transportu                                                                –         17.000,00 zł            
          Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2016r. wynosiła  24.088.702,54 zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
   1.117.718,55 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 15.288.810,71 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
   6.483.594,54 zł
– środki transportowe
   1.164.921,47 zł
– pozostałe środki trwałe
        18.444,65 zł
           – wartości niematerialne i prawne                                   –          15.212,62 zł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2016 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.
III.  Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki
Działalność Spółki za 2016r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 999.229,06 zł
w tym:
1.
z działalności podstawowej, tj.:
sprzedaż wody i odbiór ścieków
zysk
        536.017,24 zł
2.
z działalności dodatkowej, tj.:
– usługi budowlane i inne,
– eksploatacja wodociągów i kanalizacji
  w gminie Mrągowo
– elektrownia fotowoltaiczna
zysk
zysk
strata           
–   
        108.242,57 zł
        194.062,59 zł
          53.577,17 zł
3.
z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej
zysk
        214.483,83 zł
Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w wysokości 190.883,00  złotych, zysk netto wyniósł – 808.346,06 zł.
Za 2016 rok uzyskano przychody ogółem w kwocie 9.491.252,36 zł. Ich głównym źródłem była dostawa wody i odbiór ścieków na kwotę 6.768.249,39 zł, co stanowi  71,3 % całości przychodów.
W roku 2016, w porównaniu do roku 2015 ilość sprzedanej wody wzrosła o 0,98 %,        w tym:
– w mieście Mrągowo zużycie wody wzrosło o 0,98 %
– w gminie Mrągowo sprzedaż wzrosła o 0,97 %
Ilość odebranych ścieków uległa zwiększeniu o 2,76% w tym:
– z terenu miasta Mrągowo ilość odbieranych ścieków zwiększyła się o 1,8 %
– z terenu gminy Mrągowo ilość odbieranych ścieków zwiększyła się o 13,3 %
Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków w mieście Mrągowo i dla gminy Mrągowo za rok 2016 do roku 2015 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.
Woda
ścieki
Lp
Kategoria
odbiorcy
2015r.
m3
%
w 100
2016r.
m3
%
w 100
wzrost%
05:03
2015r
m3
%
w 100
2016r.
m3
%
100
wzrost %
10:8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Gospodarstwa domowe
800.964
77,44
810.446
77,59
101,18
635.486
72,44
639.271
71,56
100,60
2.
Pozostali
233.387
22,56
234.045
22,41
100,28
241.757
27,56
254.032
28,44
105,08
Razem:
1.034.351
100
1.044.491
100
100,98
877.243
100
893.303
100
101,83
                  
        Przychody z działalności pozostałej, w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wzrosły w stosunku do roku 2015 o 7,5 % i wyniosły 1.964.094,98 zł, co stanowi 20,69 % całości przychodów Spółki.
Inne źródła przychodów to:
– przychody z działalności pozostałej obejmującej roboty odpłatne – 331.002,03 zł   ( 3,5% całości przychodów)
– przychody z elektrowni fotowoltaicznej – 134.073,43 zł ( 1,4 % całości przychodów),  
Na dzień 31.12.2016 roku Spółka posiada nie zbyte świadectwa pochodzenia w ilości  118,548 MWh energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii o wartości 23.599,77 zł.
Świadectwa zostały wycenione zgodnie z obowiązującą ceną rynkową na dzień  wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia. 
– przychody finansowe  – 14.501,63  zł (0,15 % całości przychodów )
– pozostałe przychody operacyjne  – 360.386,27 zł (3,80 % całości przychodów )
Ponadto Spółka realizowała własne zadania inwestycyjne z zakresu budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych .
Wartość tych inwestycji wyniosła 1.299.912,97 zł.
Opisana wyżej działalność inwestycyjna oraz pozostała działalność usługowa wykonywana była z wykorzystaniem posiadanego stałego potencjału osobowego i technicznego, co w efekcie obniżało koszty stałe przypisane do działalności podstawowej.
Pozostałe przychody operacyjne to m.in. wartość odpisów amortyzacyjnych   (346.386,27 zł) od środków trwałych wytworzonych ze środków pozyskanych na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi, budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz na utworzenie stanowiska pracy z Państwowego Urzędu Pracy. 
Przychody finansowe stanowią otrzymane odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych – w kwocie 12.286,87 zł, oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie – w kwocie 2.214,76 zł.
    Ogółem koszty działalności Spółki w 2016 roku wyniosły 8.331.619,22 tys. zł i w stosunku do roku 2015 wzrosły  o 3,8 % tj. o 301.546,48 zł. Porównanie wysokości podstawowych kosztów Spółki w roku 2016 do roku 2015 przedstawia tabela:
Rodzaj kosztu
Wykonanie 2015
Wykonanie 2016
Wskaźnik
tys. zł
tys. zł
%
Amortyzacja
1 299
         1 291
99,4%
Zużycie materiałów i energii
         2 761
         2 725
98,7%
Podatki i opłaty
   730
  769
          105,3%
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne
3 240
         3 547
109,5%
RAZEM
8 030
8 332
103,8%
Przeważająca część kosztów związana jest z działalnością podstawową Spółki, tj. dostawą wody i odbiorem ścieków. Ich wartość w roku 2016 wynosiła  6.143.374,86 zł co stanowi 72,34 % ogółu kosztów Spółki. Ich wzrost w stosunku do roku 2015 wyniósł 3,3 % co stanowi wartość 198.814,14 zł.
Porównanie wysokości podstawowych kosztów dostawy wody i odbioru ścieków w roku 2016 do roku 2015 przedstawia tabela:
Rodzaj kosztu
Wykonanie 2015
Wykonanie 2016
Wskaźnik
tys. zł
tys. zł
%
Amortyzacja
1 123
        1 102
98,1%
Zużycie materiałów i energii
         2 457
        2 442
99,4%
Podatki i opłaty
   578
           573
           99,1%
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne
1 786
        2 026
113,4%
RAZEM
5 944
6 143
103,3%
Koszty działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wyniosły 1.983 tys. zł i stanowiły 23,35 % całości kosztów.
W roku 2016 Spółka kontynuowała spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ( kwota początkowa- 3.800.000,00 zł.) na realizację inwestycji pod nazwą „ Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo” oraz kredytu inwestycyjnego pozyskanego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie (kwota początkowa – 1.037.775,22 zł) na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Polskiej Wsi”.  Na dzień 31.12.2016r. kwoty pozostałe do spłaty wynoszą:
– 2.837.875,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie,
– 821.621,47 zł – kredyt inwestycyjny z BGK Oddział w Olsztynie.
Koszt obsługi pożyczki w 2016 roku wyniósł 444.165,72 zł ( w tym 57.160,72 zł odsetki).
Natomiast koszt obsługi kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami zaciągniętymi na realizację inwestycji w 2016 roku wyniósł 69.687,93 zł ( w tym odsetki  26.457,18 zł).
IV.    Wskaźniki finansowe i efektywności działalności Spółki.   
 Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2016 rok charakteryzują poniższe wskaźniki.
Lp
Treść
Jednostka miary
Rok
2015
Rok
2016
Zmiany
Wskaźniki rentowności
1
Zyskowność sprzedaży
(zysk netto: przychody – sprzedaż towarów)
%
7,71
8,89
 +1,18
2
Zyskowność kapitałów
(zysk netto: kapitał podstawowy)
%
5,03
6,06
+1,03
3
Zyskowność majątku
(zysk netto: aktywa)       
%
    2,46
2,96
+0,50
Bieżąca płynność finansowa
4
Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe i zobowiązania)
wielokrotność
1,77
1,51
-0,26
5
Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi
(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)
%
100,64
89,07
-11,57
6
Cykl inkasa należności
(należność x 365 : przychody)
dni
32
28
  – 4
7
Szybkość spłaty zobowiązań
(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług x 365 : koszty)
dni
10
13
   +3
Wskaźniki obsługi zadłużenia
8
Ogólny poziom zadłużenia
(zobowiązania : aktywa)
%
17,61
16,80
-0,81
9
Pokrycie majątku kapitałami własnymi
(kapitały własne : majątek ogółem)
%
70,25
72,79
+2,54
10
Relacja zobowiązań do kapitałów
(zobowiązania : kapitał własny)
wielokrotność
0,27
0,25
 – 0,02
11
Trwałość struktury majątku
(majątek trwały : aktywa ogółem)
%
93,00
92,39
 – 0,61
12
Efektywność kosztów pracy
(przychody : wynagrodzenia)
tys. zł
3,52
3,37
– 0,15
13
Poziom efektywności gospodarowania
(przychody : przeciętny stan zatrudnienia)
tys. zł
152,53
153,71
  +1,18
Zyskowność sprzedaży, która obrazuje efekty sprzedaży w stosunku do kosztów wytworzenia wzrosła o 1,18 %. Wskaźnik płynności bieżącej uzyskał w roku 2016 wartość 1,51 ( wielkość pożądana 1,8-2,0) i kształtował się na zadawalającym poziomie z punktu widzenia zdolności do pokrycia zobowiązań. Jego wielkość za rok 2016 wskazuje, że aktywa obrotowe pokrywają bieżące zobowiązania w 151 %.
W porównaniu do roku 2015 nastąpiła poprawa 0 1,03 % zyskowności kapitału a zyskowność majątku utrzymała się na takim samym poziomie.
Przeciętny okres wpływu należności do Spółki w 2016 roku wyniósł 28 dni i w porównaniu do roku poprzedniego poprawił się o 3 dni.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia w roku 2016 wykazywał, że zobowiązania stanowiły 16,8% całości aktywów i zmalał w porównaniu do roku 2015 o 0,81%. Oznacza to, że udział zobowiązań w finansowaniu majątku stanowił około 17%.
 Efektywność kosztów pracy w stosunku do roku 2015 nie uległa zmianie, natomiast wzrósł poziom efektywności gospodarowania z 152,53 tys. zł w roku 2015 do 153,71 tys. zł w roku 2016 – wzrost o 1,18 tys. zł. Oznacza to, że wzrost sprzedaży został zrealizowany przy stosunkowo niewielkim wzroście zatrudnienia w porównaniu do roku 2015.
Dokonując ogólnej oceny efektywności działalności finansowej i gospodarczej Spółki w roku 2016, na podstawie przedstawionych wskaźników należy stwierdzić, że pod tymi względami nie istnieją zagrożenia dla jej prawidłowego funkcjonowania. Większość przedstawionych wskaźników pozytywnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki.
V.    Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.
Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2016 inwestycji wyniosła – 1.508,7 tys. zł.
W tym:
– nakłady poniesione na gospodarkę ściekową wyniosły – 735,1 tys. zł,
– nakłady poniesione na gospodarkę wodociągową – 555,5 tys. zł,
– wartość zakupionych gotowych dóbr inwestycyjnych wyniosła – 208,8 tys. zł,
– nakłady poniesione na modernizację oczyszczalni ścieków – 9,3 tys. zł
      W roku 2016 zostało zakończonych i przekazanych do eksploatacji 21 zadań o łącznej wartości 1.633,1 tys. zł ( w tym 9 zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach poprzednich)
Zakończone w roku 2016 inwestycje to:
1. W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Okulickiego                      –        17,2 tys. zł
– modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ratuszowa                    –          7,4 tys. zł                            
– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wileńska                          –        30,9 tys. zł                                                                    
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Leśna Droga                           –      33,6 tys. zł – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Długa, ul. Jaworowa ul. Lipowa                                 
                                                                                                           –       14,6 tys. zł
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Leśna Droga
                                                                                                           –       31,4 tys. zł
– wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bohaterów Warszawy           –       97,4 tys. zł
– modernizacja garażu os. Mazurskie (instalacja c.o.)                             –     17,4 tys. zł
– zakup samochodu ciężarowego z HDS (leasing finansowy)                      –        87,0 tys. zł – zakup ładowarki do osadu (leasing finansowy)                                 –      132,2 tys. zł  – zakup agregatu pompowego wysokiej wydajności z napędem spalinowym                                                                                                        
                                                                                                           –       90,8 tys. zł
– zakup sieci kanalizacji sanitarnej ul. Długa                                             –         6,0 tys. zł
– zakup sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sołtyska                                   –       18,0 tys. zł
– zakup pompy ściekowej – zatapialnej                                                 –       27,0 tys. zł   
2. W zakresie infrastruktury wodociągowej:
– budowa sieci wodociągowej ul. Okulickiego                                           –         23,2 tys. zł
– modernizacja filtrów SUW                                                           –      169,0 tys. zł
 – wymiana sieci wodociągowej ul. Wileńska                                         –     111,5 tys. zł
 – budowa sieci wodociągowej ul. Leśna Droga                                     –       22,6 tys. zł
 – rozbudowa sieci wodociągowej ul. Długa, ul. Jaworowa, ul. Lipowa
                                                                                                           –       25,1 tys. zł
 –  wymiana sieci wodociągowej ul. Bohaterów Warszawy                     –     119,3 tys. zł
 – przebudowa sieci wodociągowej ul. Wojska Polskiego                   –        23,9 tys. zł
 – modernizacja garażu os. Mazurskie (instalacja c.o.)                              –        14,8 tys. zł
 – zakup sieci wodociągowej ul. M.C. Skłodowskiej                               –       17,0 tys. zł
 – zakup pompy głębinowej                                                                 –           6,7 tys. zł
 – zakup samochodu dostawczego                                                       –        20,9 tys. zł
3. Modernizacja oczyszczalni ścieków                                                 –       428,8 tys. zł
4. Inne zakupy inwestycyjne                                                              –         39,4 tys. zł
W ramach prac konserwacyjno – remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych       i kanalizacyjnych:
– usunięto 18 awarii sieci wodociągowych, z czego 10 to awarie sieci o przekroju  
  100 mm i powyżej,
– usunięto 132  awarie na sieci kanalizacji sanitarnej.
Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.
VI. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń
Na dzień 01 stycznia 2016r Spółka zatrudniała – 58 osób.
Stan zatrudnienia na koniec roku 2016 wynosił – 61 osób.
Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2015-2016 przedstawia tabela.
Lp.
Wyszczególnienie
2015r.
2016r.
4:3
Grup zatrudnienia
Etaty
Etaty
(%)
1
2
3
4
5
1
 Stanowiska
 nierobotnicze
12,00
12,2
                     wzrost
                       1,67
2
 Stanowiska
 robotnicze
43,85
46,21
wzrost
5,38
3
 Zarząd
1,00
1,00
0,0
 OGÓŁEM
56,85
59,31
wzrost
4,33
Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 16 lat (na stanowiskach nierobotniczych 14 lat i na stanowiskach robotniczych 16 lat). Średni wiek załogi wynosi 50 lat.
Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym (87 %).
Przeciętne wynagrodzenie pracowników w roku 2016 wyniosło 3.990,90 zł, co daje wzrost o 2,6 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2015.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 roku został naliczony w wysokości 63,1 tys. zł. Dodatkowo, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, fundusz został zasilony kwotą w wysokości 25 tys. zł pochodzącą z podziału zysku za rok 2015.
Środki z tego funduszu zostały przeznaczone na:
– wypoczynek pracowników i ich rodzin
– świąteczne bony towarowe
Podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywany jest przez Komisję Socjalną wybraną przez pracowników Spółki na trzyletnią kadencję.
VII.  Ochrona środowiska
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Polskiej Wsi do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.12.2014r, znak.ROŚ.6341.2.23.2014 DO 31.12.2024r
Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji w 2016 roku wykonano 12 analiz ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu.
Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:
  • ChZT – procent redukcji – 97,71 %
  • BZT5 – procent redukcji –  99,78 %
  • Zawiesina ogólna – procent redukcji – 99,53 %
  • Azot ogólny – procent redukcji – 93,40 %
  • Fosfor ogólny – procent redukcji – 98,41 %
Także w zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji były dotrzymane, bo dopuszczalna dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do gruntu określona jest na poziomie Qśr = 4.500 m3/d podczas gdy we wzmiankowanym okresie odprowadzono Qd = 3 674,10 m3/d.
Z tytułu zrzutu ścieków oczyszczonych Spółka odprowadziła do Urzędu Marszałkowskiego w roku 2016 opłatę za szczególne korzystanie ze środowiska w kwocie 38,2 tys. zł. Wysokość opłaty w stosunku do roku 2015 uległa zmniejszeniu o 3,6 tys. zł co jest spowodowane zmniejszeniem ładunku zanieczyszczeń.
W roku 2016 powstało w oczyszczalni 691 Mg s. m. Uwodnienie osadu po odwodnieniu w wirówce odwadniającej wynosi 79,73 %.
Z ogólnej ilości osadów – 826,5 Mg s. m. przekazano do rolniczego wykorzystania. Ilość osadu zmagazynowanego na terenie oczyszczalni wynosi  2069 tys. Mg s. m.
VIII.  Kontrola jakości wody  
     W roku 2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował  jakość wody dostarczanej mieszkańcom miejską siecią wodociągową. W roku 2016 pobrano i zbadano 24 próby wody pod względem bakteriologicznym i 24 próby pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.
IX. Zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki.
1.    Awarie.
W roku 2016 nie wystąpiły awarie mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.
2.    Kontrole.
Spółka była kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną.
Stałą kontrolę nad działalnością Spółki sprawowała Rada Nadzorcza Spółki.
3.  Inne.
W roku 2016 Spółka nie podnosiła opłat za wodę i ścieki na rok 2017 w mieście i gminie Mrągowo.
W roku 2016 Spółka dokonała odbioru 11 przyłączy wodociągowych, i 15 przyłączy kanalizacji sanitarnej w mieście Mrągowo.
Wydanych zostało 23 warunków technicznych na podłączenie obiektów budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Mrągowo.
         W roku 2016 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.
         Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.
Mrągowo, dnia 15.02.2017 rok                    
                                                                               Dyrektor Zarządu Spółki
                                                                               mgr inż. Andrzej Wołosz

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski