Sytuacja majątkowa spółki rok 2016

II.    Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–        na dzień 01-01-2016r.        – 31.837.913,48 zł
–        na dzień 31-12-2016r.        – 33.405.954,39 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.    Zwiększenia  wartości o  – 1.633.101,84 zł w związku z :
a)   przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  1.205.246,27 zł, w skład, 
      których wchodzą:
        – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
   997.730,81 zł
         – urządzenie techniczne i maszyny                                      –     207.515,46 zł
b)   przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 208.695,81 zł  w tym:
        – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej            –       41.000,00 zł
        – urządzenia techniczne i maszyny                                         –     135.769,81 zł
        – środki transportu                                                                     –       20.900,00 zł
        – inne środki trwałe                                                                         –       11.026,00 zł
c) przyjęcie na stan środków trwałych z leasingu finansowego:
         – środki transportu                                                             –     219.159,76 zł
        
2.    Zmniejszenia wartości środków trwałych w roku obrachunkowym powstało w wyniku:
a)  w związku z likwidacją środków trwałych:
          – urządzenia techniczne i maszyny                                          –        38.060,93 zł
b) w związku ze sprzedażą w wartości 27.000,00zł:
          – grunty                                                                                  –        10.000,00 zł
          – środki transportu                                                                –         17.000,00 zł            
          Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2016r. wynosiła  24.088.702,54 zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
   1.117.718,55 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 15.288.810,71 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
   6.483.594,54 zł
– środki transportowe
   1.164.921,47 zł
– pozostałe środki trwałe
        18.444,65 zł
           – wartości niematerialne i prawne                                   –          15.212,62 zł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2016 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski