Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Mrągowie
z działalności za 2017 rok
MRĄGOWO 2018
I.      Charakterystyka jednostki
1.    Nazwa:
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.    Siedziba:
         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A
3.    Forma prawna:
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
4.    Wysokość kapitału zakładowego:
         13.551.400,00 złotych
         Kapitał dzieli się na 271.028 udziałów, po 50,00 złotych każdy.
         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
5.    Wysokość kapitału zapasowego:
         5.205.654,06 złotych
         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2016.
6.    Wysokość kapitału rezerwowego:
    176 457,00 złotych ( kapitał rezerwowy przekazany w formie aportu lecz nie   
    zarejestrowany do końca roku 2017 w Krajowym Rejestrze Sądowym)
7.    Przedmiot działalności:
a)   produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b)   eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c)    eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d)   odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e)    konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f)     wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g)    świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h)   uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i)     działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j)     gospodarka leśna,
k)   szkółkarstwo leśne;
l)     wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.
8.    Data rozpoczęcia działalności:
          01 lipca 1996 rok
8.    Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:
         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki         
                                                                               
II.    Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–        na dzień 01-01-2017r.        – 33.405.954,39 zł
–        na dzień 31-12-2017r.        – 34.257.384,75 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.    Zwiększenia  wartości o  – 965.555,44 zł w związku z :
a)   przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  581.567,29 zł, w skład, 
           których wchodzą:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
   524.471,36 zł
         – urządzenie techniczne i maszyny                                      –       57.095,93 zł
b)   przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 133.021,67 zł  w tym:
        – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej            –         2.000,00 zł
        – urządzenia techniczne i maszyny                                         –       58.580,17 zł
        – środki transportu                                                                     –       23.131,50 zł
        – inne środki trwałe                                                                         –       49.310,00 zł
      e) przyjęcie na stan środków trwałych z leasingu finansowego:
         – środki transportu                                                             –     226.901,44 zł
      f) przyjęcie na stan gruntu przekazanego aportem                        –       24.065,04 zł 
        
2.    Zmniejszenia wartości środków trwałych w roku obrachunkowym powstało  w wyniku:
a)  w związku z likwidacją środków trwałych:
          – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej        –         6.816,51 zł                  
          – urządzenia techniczne i maszyny                                          –        90.052,22 zł
          – inne środki trwałe                                                                –        16.298,24 zł
      b) w związku ze sprzedażą środków trwałych:
            – środki transportu                                                                –         958,11 zł           
         
Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2017r. wynosiła  23.712.161,94 zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
   1.141.783,59 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 15.258.645,87 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
   6.094.356,10 zł
– środki transportowe
   1.148.376,10 zł
– pozostałe środki trwałe
        58.134,18 zł
           – wartości niematerialne i prawne                                   –          10.866,10 zł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2017 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.
III.  Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki
Działalność Spółki za 2017r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 1.212.729,41 zł
w tym:
1.
z działalności podstawowej, tj.:
sprzedaż wody i odbiór ścieków
zysk
        421.818,01 zł
2.
z działalności dodatkowej, tj.:
– usługi budowlane i inne,
– eksploatacja wodociągów i kanalizacji
  w gminie Mrągowo
– elektrownia fotowoltaiczna
zysk
zysk
zysk           
–   
        433.854,74 zł
        112.081,23 zł
           2.181,69 zł
3.
z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej
zysk
        242.793,74 zł
Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w wysokości 237.272,00  złotych, zysk netto wyniósł – 975.457,41 zł.
W 2017 roku uzyskano przychody ogółem w kwocie 10.256.707,89 zł. Ich głównym źródłem była dostawa wody i odbiór ścieków na kwotę 6.795.824,78 zł, co stanowi  66,26 % całości przychodów.
W roku 2017, w porównaniu do roku 2016 ilość sprzedanej wody wzrosła o 1,29 %,  w tym:
– w mieście Mrągowo sprzedaż wody wzrosła o 2,20 %
– w gminie Mrągowo sprzedaż spadła o 0,28 %
Ilość odebranych ścieków uległa zwiększeniu o 0,95% w tym:
– z terenu miasta Mrągowo ilość odbieranych ścieków zwiększyła się o 0,95 %
– z terenu gminy Mrągowo ilość odbieranych ścieków zwiększyła się o 13,50 %
Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków za rok 2017 do roku 2016 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.
Woda
Ścieki
Lp
Kategoria
odbiorcy
2016r.
m3
%
w 100
2017r.
m3
%
w 100
wzrost%
05:03
2016r
m3
%
w 100
2017r.
m3
%
100
wzrost %
10:8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Gospodarstwa domowe
810.466
77,59
807.351
76,31
99,62
639.271
71,56
643.097
71,31
100,60
2.
Pozostali
234.045
22,41
250.615
23,69
107,08
254.032
28,44
258.131
28,62
101,61
Razem:
1.044.491
100
1.057.966
100
101,29
893.303
100
901.828
100
100,95
                  
        Przychody z działalności pozostałej, w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo nieznacznie spadły w stosunku do roku 2016 o 0,56 % i wyniosły 1.953.198,71 zł, co stanowi 19,04 % całości przychodów Spółki.
Inne źródła przychodów to:
– przychody z działalności pozostałej obejmującej roboty odpłatne – 1.031.517,30 zł ( 10,06% całości przychodów)
– przychody z elektrowni fotowoltaicznej – 147.591,33 zł ( 1,44 % całości przychodów),  
   Na dzień 31.12.2017 roku Spółka posiada nie zbyte świadectwa pochodzenia w ilości     
   980,686 MWh energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii o  
   wartości 44.631,18 zł. Świadectwa zostały wycenione zgodnie z obowiązującą ceną  
   rynkową na dzień  wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw  
   pochodzenia.  
– przychody finansowe  – 15.033,53zł (0,15 % całości przychodów )
– pozostałe przychody operacyjne  – 393.004,59 zł (3,83 % całości przychodów )
Pozostałe przychody operacyjne to m.in. wartość odpisów amortyzacyjnych   (345.192,31 zł) od środków trwałych wytworzonych ze środków pozyskanych na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi, budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz na utworzenie stanowiska pracy z Państwowego Urzędu Pracy. 
Przychody finansowe stanowią otrzymane odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych – w kwocie 8.519,30 zł, oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie – w kwocie 6.514,23 zł.
    Ogółem koszty działalności Spółki w 2017 roku wyniosły 8.878.734,10 tys. zł i w stosunku do roku 2016 wzrosły  o 6,6 % tj. o 547.114,88 zł. Porównanie wysokości podstawowych kosztów Spółki w roku 2017 do roku 2016 przedstawia tabela:
Rodzaj kosztu
Wykonanie 2016
Wykonanie 2017
Wskaźnik
tys. zł
tys. zł
%
Amortyzacja
1 291
          1 335
103,4%
Zużycie materiałów i energii
         2 725
          2945
          108,1%
Podatki i opłaty
   769
   791
          102,9%
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne
3 547
         3 808
107,4%
RAZEM
8 332
8 879
106,6%
Przeważająca część kosztów związana jest z działalnością podstawową Spółki, tj. dostawą wody i odbiorem ścieków. Ich wartość w roku 2017 wynosiła  6.228.114,37 zł co stanowi 68,86 % ogółu kosztów Spółki. Ich wzrost w stosunku do roku 2016 wyniósł 1,4 % co stanowi wartość 84.739,51 zł.
Porównanie wysokości podstawowych kosztów dostawy wody i odbioru ścieków w roku 2017 do roku 2016 przedstawia tabela:
Rodzaj kosztu
Wykonanie 2016
Wykonanie 2017
Wskaźnik
tys. zł
tys. zł
%
Amortyzacja
1 102
        1 146
103,9%
Zużycie materiałów i energii
         2 442
        2 465
100,9%
Podatki i opłaty
   573
           590
          102,9%
Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne
2 026
        2 027
100,0%
RAZEM
6 143
6 228
101,4%
Koszty działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wyniosły 2.439 tys. zł i stanowiły 29,96 % całości kosztów.
W roku 2017 Spółka kontynuowała spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ( kwota początkowa- 3.800.000,00 zł.) na realizację inwestycji pod nazwą „ Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo” oraz kredytu inwestycyjnego pozyskanego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie (kwota początkowa – 1.037.775,22 zł) na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Polskiej Wsi”.  Na dzień 31.12.2017r. kwoty pozostałe do spłaty wynoszą:
– 2.455.255,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie,
– 648.698,47 zł – kredyt inwestycyjny z BGK Oddział w Olsztynie.
Koszt obsługi pożyczki w 2017 roku wyniósł 428.303,76 zł ( w tym 45.303,76 zł odsetki).
Natomiast koszt obsługi kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami zaciągniętymi na realizację inwestycji w 2017 roku wyniósł 194.589,47 zł ( w tym odsetki  21.666,47 zł).
IV.    Wskaźniki finansowe i efektywności działalności Spółki.   
 Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2017rok charakteryzują poniższe wskaźniki.
Lp
Treść
Jednostka miary
Rok
2016
Rok
2017
Zmiany
Wskaźniki rentowności
1
Zyskowność sprzedaży
(zysk netto: przychody – sprzedaż towarów)
%
8,89
9,90
 +1,01
2
Zyskowność kapitałów
(zysk netto: kapitał podstawowy)
%
6,06
7,20
+1,14
3
Zyskowność majątku
(zysk netto: aktywa)       
%
    2,96
3,49
+0,53
Bieżąca płynność finansowa
4
Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe i zobowiązania)
wielokrotność
1,51
1,70
+0,19
5
Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi
(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)
%
89,07
101,53
+12,46
6
Cykl inkasa należności
(należność x 365 : przychody)
dni
28
28
     –
7
Szybkość spłaty zobowiązań
(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług x 365 : koszty)
dni
13
8
   -5
Wskaźniki obsługi zadłużenia
8
Ogólny poziom zadłużenia
(zobowiązania : aktywa)
%
16,80
14,73
-2,07
9
Pokrycie majątku kapitałami własnymi
(kapitały własne : majątek ogółem)
%
72,79
77,45
+4,66
10
Relacja zobowiązań do kapitałów
(zobowiązania : kapitał własny)
wielokrotność
0,25
0,21
 – 0,04
11
Trwałość struktury majątku
(majątek trwały : aktywa ogółem)
%
92,39
91,24
 – 1,15
12
Efektywność kosztów pracy
(przychody : wynagrodzenia)
tys. zł
3,37
3,40
+0,03
13
Poziom efektywności gospodarowania
(przychody : przeciętny stan zatrudnienia)
tys. zł
153,71
164,39
+10,68
Zyskowność sprzedaży, która pokazuje efekty sprzedaży w stosunku do kosztów wytworzenia – wzrosła o 1,01 %. Wskaźnik płynności bieżącej uzyskał w roku 2017 wartość 1,70 i kształtował się na zadawalającym poziomie z punktu widzenia zdolności do pokrycia zobowiązań. Jego wielkość oznacza, że w roku 2017 aktywa obrotowe pokrywają bieżące zobowiązania w 170 %.
W porównaniu do roku 2016 nastąpiła poprawa 0 1,14 % zyskowności kapitału a zyskowność majątku utrzymała się na poziomie roku 2016.
Przeciętny okres wpływu należności do Spółki w 2017 roku wyniósł 28 dni.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia a rok 2017 dowodzi, że zobowiązania stanowiły 14,73% całości aktywów (udział zobowiązań w finansowaniu majątku). Wskaźnik ten zmalał w porównaniu do roku 2016 o 2,07%.
 Efektywność kosztów pracy w stosunku do roku 2016 nie uległa zmianie, natomiast wzrósł poziom efektywności gospodarowania z 153,71 tys. zł w roku 2016 do 164,39 tys. zł w roku 2017 – wzrost o 10,68 tys. zł. Oznacza to, że wzrost sprzedaży został zrealizowany przy stosunkowo niewielkim wzroście zatrudnienia w porównaniu do roku 2016.
Dokonując ogólnej oceny efektywności działalności finansowej i gospodarczej na podstawie przedstawionych wskaźników należy stwierdzić, że nie istnieją zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.
 Wszystkie z przedstawionych wskaźników pozytywnie obrazują sytuację majątkową i finansową Spółki.
V.    Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.
Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2017 inwestycji wyniosła – 1.238,5 tys. zł.
W tym:
– nakłady poniesione na gospodarkę ściekową wyniosły – 613,6 tys. zł,
– nakłady poniesione na gospodarkę wodociągową – 325,8 tys. zł,
– wartość zakupionych gotowych dóbr inwestycyjnych wyniosła – 246,9 tys. zł,
– nakłady poniesione na modernizację oczyszczalni ścieków – 52,2 tys. zł
      W roku 2017 zostało zakończonych i przekazanych do eksploatacji 7 zadań o łącznej wartości 581,6 tys. zł ( w tym 4 zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich)
Zakończone w roku 2017 inwestycje to:
1. W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:
– wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowa    –    234,2 tys. zł
– modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych ul. Wojska Polskiego  –  11,1 tys. zł                                                                                
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa                               –      38,3 tys. zł
2. W zakresie infrastruktury wodociągowej:
– wymiana sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza, ul. Plutonowa            –      212,7 tys. zł
– monitoring ujęć wody                                                                  –        27,2 tys. zł
 – monitoring Stacji Uzdatniania Wody                                                 –       29,9 tys. zł
3. Oczyszczalnia ścieków – plac manewrowy przy składowisku osadów ściekowych                                                                  
                                                                                                         –         28,2 tys. zł
4. Inne zakupy inwestycyjne                                                              –       359,9 tys. zł
W ramach prac konserwacyjnych i remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych:
– usunięto 14 awarii sieci wodociągowych, z czego 8 to awarie sieci o przekroju  
  100 mm i powyżej,
– usunięto 163  awarie na sieci kanalizacji sanitarnej.
Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.
VI. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń
Na dzień 01 stycznia 2017r Spółka zatrudniała – 60 osób.
Stan zatrudnienia na koniec roku 2017 wynosił – 60 osób.
Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2016-2017 przedstawia tabela.
Lp.
Wyszczególnienie
2016r.
2017r.
4:3
Grup zatrudnienia
Etaty
Etaty
(%)
1
2
3
4
5
1
 Stanowiska
 nierobotnicze
12,2
12,06
               Spadek
                 0,99
2
 Stanowiska
 robotnicze
46,21
46,75
Wzrost
1,01
 OGÓŁEM
58,41
58,81
Wzrost
1,01
Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 15 lat (na stanowiskach nierobotniczych 13 lat i na stanowiskach robotniczych 16 lat). Średni wiek załogi wynosi 50 lat.
Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy  z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym (82 %).
Przeciętne wynagrodzenie pracowników w roku 2017 wyniosło 3.673,6 zł, co daje wzrost o 6,9 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2016.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2016 roku został naliczony w wysokości 69,3 tys. zł. Dodatkowo, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, fundusz został zasilony kwotą w wysokości 25 tys. zł pochodzącą z podziału zysku za rok 2016.
Środki z tego funduszu zostały przeznaczone na:
– wypoczynek pracowników i ich rodzin
– świąteczne bony towarowe
Podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywany jest przez Komisję Socjalną wybraną przez pracowników Spółki na trzyletnią kadencję.
VII.  Ochrona środowiska  
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  w Polskiej Wsi do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.12.2014r, znak.ROŚ.6341.2.23.2014 DO 31.12.2024r
Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji w 2017 roku wykonano 12 analiz ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu.
Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:
  • ChZT – procent redukcji – 97,57 %
  • BZT5 – procent redukcji –  99,75 %
  • Zawiesina ogólna – procent redukcji – 99,72 %
  • Azot ogólny – procent redukcji – 90,58 %
  • Fosfor ogólny – procent redukcji – 98,47 %
Także w zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji były dotrzymane, bo dopuszczalna dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do gruntu określona jest na poziomie Qśr = 4.500 m3/d podczas gdy we wzmiankowanym okresie odprowadzono Qd = 3 646,60 m3/d.
Z tytułu zrzutu ścieków oczyszczonych Spółka odprowadziła do Urzędu Marszałkowskiego w roku 2017 opłatę za szczególne korzystanie ze środowiska w kwocie 45,2 tys. zł. Wysokość opłaty w stosunku do roku 2016 uległa zwiększeniu o 7,0 tys. zł co jest spowodowane większą ilością sprzedaży ścieków.
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków   w Polskiej Wsi do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.12.2014r, znak.ROŚ.6341.2.23.2014 DO 31.12.2024r
Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji w 2017 roku wykonano 12 analiz ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu.
VIII.  Kontrola jakości wody  
     W roku 2017 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował  jakość wody dostarczanej mieszkańcom miejską siecią wodociągową.  W roku 2017 pobrano i zbadano 20 prób wody pod względem bakteriologicznym i 22 próby pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.
IX. Zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki.
1.    Awarie.
W roku 2017 nie wystąpiły awarie mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.
2.    Kontrole.
Spółka była kontrolowana przez Państwową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Stałą kontrolę nad działalnością Spółki sprawowała Rada Nadzorcza Spółki.
3.    Inne.
Od 12 grudnia 2017 roku obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście i gminie Mrągowo. Taryfy weszły w życie na podstawie art. 9, ust.3 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku, o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2017, poz.2180) i będą obowiązywać do 10.06.2018r.
Wzrost stawek opłat wynosi:
– w mieście Mrągowo: -woda- 5,75%
                                -ścieki- 2,24%
– w gminie Mrągowo:  – woda- 4,18%
                                – ścieki – 6,69%
W roku 2017 Spółka dokonała odbioru 8 przyłączy wodociągowych, i 8 przyłączy kanalizacji sanitarnej w mieście Mrągowo.
Wydanych zostało 33 warunki techniczne na podłączenie obiektów budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Mrągowo.
         W roku 2017 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.
         Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.
Mrągowo, dnia 15.02.2018 rok                    
                                                                               Dyrektor Zarządu Spółki
                                                                                 mgr inż. Andrzej Wołosz

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski