OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie

Ogłoszenie nr 500108384-N-2018 z dnia 16-05-2018 r.

Mrągowo:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 554389-N-2018

Data: 08/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 51042621800000, ul.

Os. Mazurskie , 11700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 742 61

11, e-mail stefanowicz@zwik.mragowo.pl, faks 0-89 741 86 21.

Adres strony internetowej (url): http://zwik.mragowo.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-05-23, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-05-24, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

Polski

16.05.2018, 13:38

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznychgłównej przepompowni ścieków w Mrągowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0555/17

dotycząca przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i

wodociągowego aglomeracji Mrągowo w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w

aglomeracjach” ośpriorytetowa II „chrona śodowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu” Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Śodowisko 2014 –2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Ogłoszenie nr 554389-N-2018 z dnia 2018-05-08 r.

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

51042621800000, ul. Os. Mazurskie , 11700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska,

tel. 0-89 742 61 11, e-mail stefanowicz@zwik.mragowo.pl, faks 0-89 741 86 21.

Adres strony internetowej (URL): http://zwik.mragowo.pl/

Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://zwik.mragowo.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://zwik.mragowo.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A; 11 – 700 Mrągowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oraz wymiana urządzeń

technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie.

Numer referencyjny: 6/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul.

Młodkowskiego w Mrągowie W ramach przebudowy przepompowni PG przewiduje się wykonanie

następujących prac: a) adaptacja istniejącej komory ręcznej kraty szandorowej na komorę zasuw , b)

budowa nowego kanału DN 800 doprowadzającego ścieki z miejskiej sieci kanalizacyjnej do instalacji

awaryjnej. W skład instalacji awaryjnej mają wchodzić komora kraty ręcznej i pompownia awaryjna ,

c) wykonanie wewnętrznego kolektora tłocznego z podłączeniem do istniejących rurociągów

przesyłowych, d) wykonanie włączenia instalacji tłocznej z pompowni awaryjnej do docelowej

instalacji tłocznej, e) wykonanie w obrębie istniejącej pompowni prac remontowo budowlanych

związanych z uszczelnieniem konstrukcji komory retencyjnej ścieków i zabezpieczeniem konstrukcji

ścian i dna przed działaniem ścieków komunalnych, f) wykonanie żelbetowego stropu z kanałami do

montażu mechanicznej kraty pionowej i awaryjnej kraty ręcznej, g) wykonanie nowych schodów z

poziomu terenu na nowy poziom pośredni , h) montaż krat pomostowych pełnych z TWS

antypoślizgowych, i) wykonanie otworów w stropach na poziomie 0 do montażu mechanicznej kraty

pionowej, oraz na poziomie -1 do montażu pomp. j) instalacja kraty mechanicznej pionowej i kraty

ręcznej, k) montaż instalacji dezodoryzacji powietrza złowonnego z przestrzeni mokrej, oraz

pomieszczenia skratek l) demontaż istniejących pomp i rurociągów m) wykonanie fundamentów do

montażu pomp, n) montaż pomp oraz rurociągów tłocznych z armaturą. o) wymiana wciągarek

łańcuchowych wykonanie szczelnej tacy żelbetowej do rozładunku wozów asenizacyjnych wraz z

przyłączeniem do kanalizacji, p) wykonanie stanowiska kontenera na skratki, q) renowacji placów i

dróg. r) wykonanie systemu wentylacji i ogrzewania opartego na centralach grzewczo-wentylacyjnych

‘ s) wykonanie termo-modernizacji budynku z wymianąstolarki okiennej i drzwiowej; t) wykonanie

nowego pokrycia dachowego; u) wykonanie nowych okłdzin śiennych i posadzkowych; v)

wykonanie systemu monitoringi wizyjnego z systemem alarmowym i transmisjądanych; w)

modernizacja pomieszczenia agregatorni; x) likwidacjązbęnej infrastruktury –silos do gromadzenia i

kompostowania skratek

II.5) Główny kod CPV: 45232423-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7

45100000-3

45200000-9

45300000-0

45400000-1

45232152-2

45111000-8

45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2018-07-02 lub zakończenia: 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający określił kryterium termin realizacji. Podany termin jest

terminem maksymalnym.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: c).1.1 Wykonawca musi wykazać się

doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, dwoma robami budowlanymi

polegającej na budowie i / lub przebudowy i/lub modernizacji przepompowni ścieków o

przepustowości ≥ 1000 m³/d każda. c).1.2 Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem: c)1.2.1

przynajmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą

uprawnienia budowlane w specjalizacji konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; c).1.2.2

przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalizacji w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

przynajmniej w zakresie ograniczonym, do kierowania robotami budowlanymi związanymi z

obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i

kanalizacyjne, c).1.2.3 przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w

specjalizacji – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna

równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska

państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie

europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z wskazanych przez Wykonawcę

osób zostanie wyznaczona do pełnienie funkcji kierownika budowy. Ocena powyższego warunku

nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub

więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie

ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia). Zamawiający dopuszcza wykazanie się osoba posiadającą kilka

uprawnień

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=58bd1…

7 z 17 08.05.2018, 09:05

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 25a ust. 1 PZP oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub

więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty

dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – inne dokumenty; 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których

powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu

zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu.

3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: – 100 000,00 złotych

(słownie: sto tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00

okres gwarancji 10,00

Termin realizacji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) konieczności wykonania dodatkowych

badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania; 2) zmiany obowiązujących przepisów prawnych

mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia 3) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich

lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji

zamówienia; 4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o

czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany; 5) zmiany terminu w przypadku

wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej

staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych). 6) Zmiany terminu w przypadku

wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie

przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np:

zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP. 7) wystąpią

przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub

wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej. 8) zmiany terminu realizacji umowy w

przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego, 9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku

wykonania robót zamiennych, 10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia

przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 11) zamiany terminu realizacji umowy w

przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na

terminowość robót. 12) ograniczenie zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub

nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie

realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia 13) zmiany osób

odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie

realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7

dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 14) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i

rachunkowych w treści umowy; 15) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o

zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; 16) w

przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje

jedynie zmianę wynagrodzenia o wskaźnik zmiany stawki podatku VAT. 17) zmian oznaczenia danych

Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu

reprezentacji poprzez podanie nowych danych. 18) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego;

mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, ,w tym osób pełniących samodzielne

funkcje na budowie, poprzez podanie nowych danych 19) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w

przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zakresu robót przewidzianych w dokumentacji

projektowej, 20) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia,

poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem

powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego

komisje. 21) zmiana formy zabezpieczenia umowy, w zakresie zmian przewidzianych w art. 149 PZP;

22) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian

do dokumentacji technicznej, za zgodą zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy.

Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi

warunkami: a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu

robót, b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=58bd1…

15 z 17 08.05.2018, 09:05

tego, jakie przewiduje projekt, c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i

zatwierdzony przez Zamawiającego, d) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem

kosztów wykonania robót zamiennych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-23, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Dane do logowania: adres e-mail: jgrabowski238@gmail.com
                                       hasło: ZWiK1234!

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski