Sprawozdanie Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Mrągowie

z działalności za 2018 rok

Mrągowo  2019

 1. Charakterystyka jednostki
 2. Nazwa:

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji

         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Siedziba:

         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A

 1. Forma prawna:

         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności

 1. Wysokość kapitału zakładowego:

         13.757.500,00 złotych

         Kapitał dzieli się na 275.150 udziałów, po 50,00 złotych każdy.

         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.

 1. Wysokość kapitału zapasowego:

         6.131.111,47 złotych

         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2017.

 1. Wysokość kapitału rezerwowego:

    179.500,00 złotych ( kapitał rezerwowy przekazany w formie aportu lecz nie

    zarejestrowany do końca roku 2018 w Krajowym Rejestrze Sądowym)

 1. Przedmiot działalności:
 2. a)   produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
 3. b)   eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
 4. c)    eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
 5. d)   odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
 6. e)    konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
 7. f)     wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 8. g)    świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 9. h)   uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
 10. i)     działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
 11. j)     gospodarka leśna,
 12. k)   szkółkarstwo leśne;
 13. l)     wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.

 1. Data rozpoczęcia działalności:

          01 lipca 1996 rok

 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:

         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki

 1. Sytuacja majątkowa Spółki.

Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:

–        na dzień 01-01-2018r.        – 34.257.384,75  zł

–        na dzień 31-12-2018r.        – 35.464.470,19  zł

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:

 1. Zwiększenia  wartości o  – 1.338.646,19 zł w związku z :
 2. a)   przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  1.216.202,19 zł, w skład,

           których wchodzą:

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej    751.229,73 zł

 

         – urządzenie techniczne i maszyny                                      –     464.972,46 zł

 1. b)   przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości  –   19.380,00 zł        w tym:

        – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej            –         6.450,00 zł

        – urządzenia techniczne i maszyny                                         –       12.930,00 zł

 1. c) przyjęcie na stan środków trwałych z leasingu finansowego:

         – środki transportu                                                             –     103.064,00 zł

 1. Zmniejszenia wartości środków trwałych w roku obrachunkowym powstało                 w wyniku:
 2. a)  w związku z likwidacją środków trwałych:

          – urządzenia techniczne i maszyny                                        –         32.696,96 zł

 1. b) w związku ze sprzedażą środków trwałych:

            – środki transportu                                                              –         98.863,79 zł

Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na

     dzień 31-12-2018r. wynosiła  23.684.366,40 zł, w tym:

– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów    1.141.783,59 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej  15.445.093,48 zł
– urządzenia techniczne i maszyny    6.088.490,34 zł
– środki transportowe       959.741,65 zł
– pozostałe środki trwałe         42.737,76 zł

           – wartości niematerialne i prawne                                   –            6.519,58 zł

Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2018 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

III.  Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki

Działalność Spółki za 2018r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 1.075.069,14 zł

w tym:

1. z działalności podstawowej, tj.:

sprzedaż wody i odbiór ścieków

 

zysk         513.704,78 zł
2. z działalności dodatkowej, tj.:

– usługi budowlane i inne,

– eksploatacja wodociągów i kanalizacji

w gminie Mrągowo

 

– elektrownia fotowoltaiczna

 

zysk

zysk

 

zysk

 

 

 

160.651,17 zł

102.269,98 zł

 

24.566,17 zł

3. z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej zysk         273.877,04 zł
         
         

Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w wysokości 215.942,00  złotych, zysk netto wyniósł – 859.127,14 zł.

W 2018 roku uzyskano przychody ogółem w kwocie 10.917.656,03 zł. Ich głównym źródłem była dostawa wody i odbiór ścieków w mieście Mrągowo na kwotę 7.504.340,95 zł, co stanowi 68,74 % całości przychodów.

W roku 2018, w porównaniu do roku 2017 ilość sprzedanej wody wzrosła o 3,3 %, w tym:

– w mieście Mrągowo sprzedaż wody wzrosła o 3,6 %

– w gminie Mrągowo sprzedaż wzrosła o 1,9 %

Ilość odebranych ścieków uległa zwiększeniu o 1,5% w tym:

– z terenu miasta Mrągowo ilość odbieranych ścieków zwiększyła się o 1,7 %

– z terenu gminy Mrągowo ilość odbieranych ścieków spadła o 2,5 %

Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków za rok 2018 do roku 2017 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.

  Woda Ścieki
Lp Kategoria

odbiorcy

2017r.

m3

%

w 100

2018r.

m3

%

w 100

wzrost%

05:03

2017r

m3

%

w 100

2018r.

m3

%

100

wzrost %

10:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Gospodarstwa domowe 807.351 76,3 821.580 75,2 101,8 643.097 71,4 654.514 71,5 101,7
2. Pozostali 250.615 23,7 271.022 24,8 108,1 258.131 28,6 261.183 28,5 101,2
  Razem: 1.057.966 100 1.092.602 100 103,3 901.828 100 915.697 100 101,5

 

        Przychody z działalności pozostałej, w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wzrosły  w stosunku do roku 2017 o 10,1 % i wyniosły 2.149.820,49 zł, co stanowi 19,69 % całości przychodów Spółki.

Inne źródła przychodów to:

– przychody z działalności pozostałej obejmującej roboty odpłatne – 743.338,06 zł  ( 6,81% całości przychodów)

– przychody z elektrowni fotowoltaicznej – 118.156,71 zł ( 1,08 % całości przychodów),

   Na dzień 31.12.2018 roku Spółka posiada nie zbyte świadectwa pochodzenia w ilości

   113,404 MWh energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii o

   wartości 17.722,78 zł. Świadectwa zostały wycenione zgodnie z obowiązującą ceną

   rynkową na dzień  wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw

   pochodzenia.

– przychody finansowe  – 12.967,68 zł (0,12 % całości przychodów )

– pozostałe przychody operacyjne  – 389.032,14 zł (3,56 % całości przychodów )

Pozostałe przychody operacyjne to m.in. wartość odpisów amortyzacyjnych   (330.410,52 zł) od środków trwałych wytworzonych ze środków pozyskanych na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi, budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz na utworzenie stanowiska pracy z Państwowego Urzędu Pracy.

Przychody finansowe stanowią otrzymane odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych – w kwocie 11.968,25 zł, oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie – w kwocie 999,43 zł.

        Ogółem koszty działalności Spółki w 2018 roku wyniosły 9.842.586,89 tys. zł.

Przeważająca część kosztów związana jest z działalnością podstawową Spółki, tj. dostawą wody i odbiorem ścieków. Ich wartość w roku 2018 wynosiła  6.896.915,89 zł co stanowi 70,07 % ogółu kosztów Spółki.

Koszty działalności pozostałej, obejmującej roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wyniosły 2.945.671,00 zł i stanowiły 29,93 % całości kosztów.

W roku 2018 Spółka kontynuowała spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ( kwota początkowa- 3.800.000,00 zł.) na realizację inwestycji pod nazwą „ Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo” oraz kredytu inwestycyjnego pozyskanego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie (kwota początkowa – 1.037.775,22 zł) na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Polskiej Wsi”.  Na dzień 31.12.2018r. kwoty pozostałe do spłaty wynoszą:

– 2.072.635,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie,

– 475.775,47 zł – kredyt inwestycyjny z BGK Oddział w Olsztynie.

Koszt obsługi pożyczki w 2018 roku wyniósł 424.580,55 zł ( w tym 41.960,55 zł odsetki).

Natomiast koszt obsługi kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami zaciągniętymi na realizację inwestycji w 2018 roku wyniósł 189.425,19 zł ( w tym odsetki  16.502,19 zł).

Ponadto w 2018 roku Spółka zaciągnęła kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego na następujące inwestycje:

– „ Rozbudowa budynku biurowego o zaplecze laboratoryjno – techniczne dla potrzeb SUW w Mrągowie oraz na budowie zjazdu i przebudowie dróg wewnętrznych SUW” – kredyt inwestycyjny pozyskany z Banku Gospodarstwa Kredytowego w Olsztynie:

         – wartość kredytu 640.000,00 zł

         – kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.12.2018 r. – 383.776,98 zł

– „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo” – kredyty inwestycyjne pozyskane z Banku Gospodarstwa Kredytowego w Olsztynie:

         – kredyt inwestycyjny:

                   – wartość kredytu  – 3.000.000,00 zł

                   – kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.12.2018 r. – 148.249,58 zł

         – kredyt unijny pomostowy:

                   – wartość kredytu – 8.458.869,21 zł

                   – kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.12.2018 r. – 840.080,98 zł

         – kredyt obrotowy nieodnawialny:

                   – wartość kredytu – 2.927.759,00 zł

                   – kwota wykorzystanego kredytu na dzień 31.12.2018 r. – 227.316,03 zł

 1.   Wskaźniki finansowe i efektywności działalności Spółki.

 Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2018rok charakteryzują poniższe wskaźniki.

Lp Treść Jednostka miary Rok

2017

Rok

2018

Zmiany

 

  Wskaźniki rentowności        
1 Zyskowność sprzedaży

(zysk netto: przychody – sprzedaż towarów)

% 9,90 8,16  -1,74
2 Zyskowność kapitałów

(zysk netto: kapitał podstawowy)

% 7,20 6,24 -0,96
3 Zyskowność majątku

(zysk netto: aktywa)

%     3,49 2,86 -0,63
  Bieżąca płynność finansowa        
4 Płynność bieżąca

(aktywa obrotowe i zobowiązania)

wielokrotność 1,70

 

1,24

 

-0,46

 

5 Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi

(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)

% 101,53 73,57 -27,96
6 Cykl inkasa należności

(należność x 365 : przychody)

dni 28 33     +5
7 Szybkość spłaty zobowiązań

(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług x 365 : koszty)

dni 8 13    +5
  Wskaźniki obsługi zadłużenia        
8 Ogólny poziom zadłużenia

(zobowiązania : aktywa)

% 14,73 9,92 -4,81
9 Pokrycie majątku kapitałami własnymi

(kapitały własne : majątek ogółem)

% 77,45

 

76,31 -1,14
10 Relacja zobowiązań do kapitałów

(zobowiązania : kapitał własny)

wielokrotność 0,21 0,14  – 0,07
11 Trwałość struktury majątku

(majątek trwały : aktywa ogółem)

% 91,24 90,62  -0,62
12 Efektywność kosztów pracy

(przychody : wynagrodzenia)

tys. zł 3,40 3,31  -0,09
13 Poziom efektywności gospodarowania

(przychody : przeciętny stan zatrudnienia)

tys. zł 170,07 182,60

 

+12,53

Zyskowność sprzedaży, która pokazuje efekty sprzedaży w stosunku do kosztów wytworzenia – spadła o 1,74 %. Wskaźnik płynności bieżącej uzyskał w roku 2018 wartość 1,24 i kształtował się na zadawalającym poziomie z punktu widzenia zdolności do pokrycia zobowiązań. Jego wielkość oznacza, że w roku 2018 aktywa obrotowe pokrywają bieżące zobowiązania w 124 %.

W porównaniu do roku 2017 nastąpił niewielki spadek tj. o 0,96%v zyskowności kapitału, a zyskowność majątku utrzymała się na poziomie roku 2017.

Przeciętny okres wpływu należności do Spółki w 2018 roku wyniósł 33 dni.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia w roku 2018 dowodzi, że zobowiązania stanowiły 9,92% całości aktywów (udział zobowiązań w finansowaniu majątku). Wskaźnik ten zmalał w porównaniu do roku 2017 o 4,81%.

 Efektywność kosztów pracy w stosunku do roku 2017 nie uległa zmianie, natomiast wzrósł poziom efektywności gospodarowania z 170,07 tys. zł w roku 2017 do 182,60 tys. zł w roku 2018 – wzrost o 12,53 tys. zł. Oznacza to, że wzrost sprzedaży został zrealizowany przy stosunkowo niewielkim wzroście zatrudnienia w porównaniu do roku 2017.

Dokonując ogólnej oceny efektywności działalności finansowej i gospodarczej na podstawie przedstawionych wskaźników należy stwierdzić, że nie istnieją zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.

 Wszystkie z przedstawionych wskaźników pozytywnie obrazują sytuację majątkową i finansową Spółki.

 1. Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.

Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2018 inwestycji wyniosła – 3.071,8 tys. zł.

W tym:

– nakłady poniesione na gospodarkę ściekową wyniosły – 2 190,4 tys. zł,

– nakłady poniesione na gospodarkę wodociągową – 881,4 tys. zł,

Nakłady poniesione w ramach inwestycji „ Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo” wyniosła 1.688,1 tys. zł.

W stosunku do roku 2017 wartość zrealizowanych inwestycji wzrosła o 1.833,3 tys. zł. (wzrost o 248%)

      W roku 2018 zostało zakończonych i przekazanych do eksploatacji 12 zadań o łącznej wartości 1.338,7 tys. zł ( w tym 1 zadanie inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich)

Zakończone w roku 2018 inwestycje to:

 1. W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:

– modernizacja kolektora sanitarnego ul. Harcerska                                   –      18,0 tys. zł

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Okulickiego                            –       79,5 tys. zł

– monitoring i sterowanie przepompowniami strefowymi                       –      465,0 tys. zł

– zakup samochodu asenizacyjnego                                                         –     103,1 tys. zł

 1. W zakresie infrastruktury wodociągowej:

– budowa sieci wodociągowej ul. Okulickiego                                        –       53,0 tys. zł

– budowa studni głębinowej 5A                                                                –       167,4 tys. zł

 1. Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjno – socjalnego    –       433,3 ty. zł
 2. Inne zakupy inwestycyjne                                                              –          19,4 tys. zł

W ramach prac konserwacyjnych i remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych       i kanalizacyjnych:

– wymieniono 150  wodomierzy,

– wymieniono 6 hydrantów p. pożarowych,

– wymieniono 11 nadbudów studni rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej.

Ponadto:

– usunięto 41 awarii sieci wodociągowych, z czego 19 to awarie sieci o przekroju

  100 mm i powyżej,

– usunięto 178  awarie na sieci kanalizacji sanitarnej.

Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.

 1. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń

Na dzień 01 stycznia 2018r Spółka zatrudniała – 60 osób.

Stan zatrudnienia na koniec roku 2018 wynosił – 60 osób.

Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2017-2018 przedstawia tabela.

Lp. Wyszczególnienie 2017r. 2018r. 4:3
  Grup zatrudnienia Etaty Etaty (%)
1 2 3 4 5
1  Stanowiska

nierobotnicze

12,16 11,84                Spadek

0,98

2  Stanowiska

robotnicze

45,75 45,75 0
   

OGÓŁEM

 

57,91

 

57,59

Spadek

0,99

Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 16 lat (na stanowiskach nierobotniczych 13 lat i na stanowiskach robotniczych 16 lat). Średni wiek załogi wynosi 50 lat.

Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym (82 %).

Przeciętne wynagrodzenie pracowników w roku 2018 wyniosło 4.549,70 zł, co daje wzrost o 10,9 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2017r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku został naliczony w wysokości 68,4 tys. zł. Dodatkowo, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, fundusz został zasilony kwotą w wysokości 50,0 tys. zł pochodzącą z podziału zysku za rok 2017.

Środki z tego funduszu zostały przeznaczone na:

– wypoczynek pracowników i ich rodzin,

– świąteczne bony towarowe,

– sport i rekreacje.

Podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywany jest przez Komisję Socjalną wybraną przez pracowników Spółki na trzyletnią kadencję.

VII.  Ochrona środowiska  

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Polskiej Wsi do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.12.2014r, znak.ROŚ.6341.2.23.2014 DO 31.12.2024r

Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji w 2018 roku wykonano 12 analiz ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu.

Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:

 • ChZT – procent redukcji – 97,71 %
 • BZT5 – procent redukcji –  99,72 %
 • Zawiesina ogólna – procent redukcji – 99,32 %
 • Azot ogólny – procent redukcji – 91,67 %
 • Fosfor ogólny – procent redukcji – 92,68 %

Także w zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji były dotrzymane, bo dopuszczalna dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do gruntu określona jest na poziomie Qśr = 4.500 m3/d podczas gdy we wzmiankowanym okresie odprowadzono Qd = 3 461,31 m3/d.

Z tytułu opłat za odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiornika (grunt) oraz poboru wody głębinowej, Spółka odprowadziła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwotę w łącznej wysokości – 201 895 zł, w tym za odprowadzenie ścieków 64 380 zł ( wzrost w stosunku do roku 2017 o 50%) za pobór wód 137 515 zł. ( wzrost w stosunku do roku 2017 o 46%). W związku z obowiązywaniem nowego Prawa Wodnego i wprowadzenia nowej kategorii opłat oraz zmiany sposobu obliczania dotychczasowych opłat, w stosunku do roku 2017 koszty związane z opłatami za pobór wody i odprowadzanie ścieków ogółem  wzrosły o 47% tj. o 64 973 zł.

VIII.  Kontrola jakości wody  

     W roku 2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował  jakość wody dostarczanej mieszkańcom miejską siecią wodociągową.          W roku 2018 pobrano i zbadano 20 prób wody pod względem bakteriologicznym i 22 próby pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

 1. Zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki.

 1. Awarie.

W roku 2018 nie wystąpiły awarie oraz inne zdarzenia mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.

 1. Kontrole.

Spółka była kontrolowana przez Państwową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Skarbowy w Kętrzynie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Stałą kontrolę nad działalnością Spółki sprawowała Rada Nadzorcza Spółki.

 1. Inne.

Obecnie w mieście Mrągowo obowiązuje taryfa zatwierdzona decyzją Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie nr. BI.RET.070.687.2018, (na podstawie art.24c ust 1 i 2 w związku z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.328 ze zm.). Czas obowiązywania taryfy wynosi 3 lata tj. od 11.06.2018r. do 11.06.2021r.

Zatwierdzona wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w poszczególnych okresach wynosi:

 – okres od 11.06.2018r. do 11.06.2019r.

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy odbiorcy wody 1) cena 1m3 dostarczonej wody 2,39 2,58 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 7,02 7,58 zł/odbiorcę/m-c

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy dostawcy ścieków cena 1m3 odprowadzonych ścieków 5,03 5,43 zł/m3

– okres od 11.06.2019r. do 11.06.2020r.

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy odbiorcy wody 1) cena 1m3 dostarczonej wody 2,53 2,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 7,34 7,93 zł/odbiorcę/m-c

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy dostawcy ścieków cena 1m3 odprowadzonych ścieków 5,42 5,85 zł/m3

– okres od 11.06.2020r. do 11.06.2021r.

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy odbiorcy wody 1) cena 1m3 dostarczonej wody 2,74 2,96 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 7,98 8,62 zł/odbiorcę/m-c

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy dostawcy ścieków cena 1m3 odprowadzonych ścieków 6,02 6,50 zł/m3

W roku 2018 Spółka dokonała odbioru 8 przyłączy wodociągowych, i 7 przyłączy kanalizacji sanitarnej w mieście Mrągowo.

Wydanych zostało 30 warunki techniczne na podłączenie obiektów budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Mrągowo.

         W roku 2018 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.

         Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.

Mrągowo, dnia 15.02.2019 rok

                                                                               Dyrektor Zarządu Spółki

                                                                           mgr inż. Andrzej Wołosz

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski