Sytuacja majątkowa spółki rok 2020

  • Sytuacja majątkowa Spółki.

 

Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:

  • na dzień 01-01-2020r. – 44.449.351,70 zł
  • na dzień 31-12-2020r. – 52.974.877,69 zł

 

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:

  1. Zwiększenia wartości o  – 8.525.525,99 zł w związku z :
  2. a) przyjęciem na stan inwestycji własnych, w tym :
 – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej    216.851,99 zł

 

– środki transportu                                                                –       54.700,00 zł

 

  1. przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu w tym:

– urządzenia techniczne i maszyny                                           –     40.419,00 zł

– środki transportu                                                                 –     107.928,46 zł

– pozostałe środki trwałe                                                        –       16.194,30 zł

  1. c) przyjęcie na stan środków trwałych z leasingu finansowego:

– urządzenia techniczne i maszyny                                         –     210.000,00 zł

  1.  d) przyjęcie na stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

wytworzonych w ramach projektów z dofinansowania w skład których

wchodzą:

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej      –     5.904.733,05 zł

– urządzenia techniczne i maszyny                                       –        994.021,56 zł

– środki transportu                                                               –        703.127,03 zł

– wartości niematerialne i prawne                                         –        277.550,60 zł

 

 

 

 

Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na

dzień 31-12-2020r. wynosiła  37.838.307,13 zł, w tym:

 

– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów    1.141.783,59 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej  25.874.100,09 zł
– urządzenia techniczne i maszyny    8.814.448,31 zł
– środki transportowe    1.557.138,42 zł
– pozostałe środki trwałe       191.789,48 zł

– wartości niematerialne i prawne                                        –         259.047,24 zł

 

Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2020 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

Ostatnio zaktualizoany: 27 maja 2021 przez Jarosław Grabowski