Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2020

 • Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki

Działalność Spółki za 2020 r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 1.726.239,40 zł

w tym:

1. z działalności podstawowej, tj.:

sprzedaż wody i odbiór ścieków

 

zysk         986.546,52 zł
2. z działalności dodatkowej, tj.:

– usługi budowlane i inne,

– eksploatacja wodociągów i kanalizacji

w gminie Mrągowo

 

– elektrownia fotowoltaiczna

 

zysk

zysk

 

zysk

 

 

 

148.946,19 zł

36.306,96 zł

 

74.496,13 zł

3. z pozostałej działalności finansowej i operacyjnej zysk         479.943,60 zł

Po odliczeniu obowiązkowych obciążeń podatkowych wyniku finansowego w wysokości 351.210,00  złotych, zysk netto wyniósł – 1.375.029,40 zł.

W 2020 roku uzyskano przychody ogółem w kwocie 13.718.518,18 zł. Ich głównym źródłem była dostawa wody i odbiór ścieków w mieście Mrągowo na kwotę     9.900.260,01 zł, co stanowi 72,17 % całości przychodów.

 

W roku 2020, w porównaniu do roku 2019 ilość sprzedanej wody zmalała o 3,29 %,        w tym:

– w mieście Mrągowo sprzedaż wody zmalała o 2,82 %

– w gminie Mrągowo sprzedaż zmalała o 5,55 %

Ilość odebranych ścieków uległa zwiększeniu o 6,77 % w tym:

– z terenu miasta Mrągowo ilość odbieranych ścieków zwiększyła się o 6,66 %

– z terenu gminy Mrągowo ilość odbieranych ścieków zwiększyła się o 12,4 %

 

Porównanie ilościowe sprzedaży wody i ścieków za rok 2020 do roku 2019 z podziałem na grupy odbiorców przedstawia tabela.

Woda Ścieki
Lp Kategoria

odbiorcy

2019r.

m3

%

w 100

2020r.

m3

%

w 100

wzrost%

05:03

2019r

m3

%

w 100

2020r.

m3

%

100

wzrost %

10:8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Gospodarstwa domowe 822.942 74,69 818.975 76,86 99,52 654.735 70,90 666.819 67,63 101,85
2. Pozostali 278.866 25,31 246.588 23,14 88,43 268.772 29,10 319.227 32,37 118,77
Razem: 1.101.808 100 1.065.563 100 96,71 923.507 100 986.046 100 106,77

 

Przychody z działalności pozostałej, w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wzrosły  w stosunku do roku 2019 o 5,75 % i wyniosły 2.412.764,21 zł, co stanowi 17,59 % całości przychodów Spółki.

Inne źródła przychodów to:

– przychody z działalności pozostałej obejmującej roboty odpłatne – 496.801,95 zł                 ( 3,62 % całości przychodów)

– przychody z elektrowni fotowoltaicznej – 157.080,40 zł ( 1,15 % całości przychodów),

Na dzień 31.12.220 roku Spółka posiada nie zbyte świadectwa pochodzenia energii

elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w ilości 24,071 MWh o

wartości 3.429,64 zł. Świadectwa zostały wycenione zgodnie z obowiązującą ceną

rynkową na dzień  wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw

pochodzenia.

– przychody finansowe  – 5.674,56 zł (0,04 % całości przychodów )

– pozostałe przychody operacyjne  – 745.937,05 zł (5,43 % całości przychodów )

Pozostałe przychody operacyjne to m.in. wartość odpisów amortyzacyjnych   (690.736,12 zł) od środków trwałych wytworzonych ze środków pozyskanych na modernizację oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi, budowę elektrowni fotowoltaicznej oraz na utworzenie stanowiska pracy z Państwowego Urzędu Pracy oraz modernizację i rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo.

Przychody finansowe stanowią otrzymane odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na rachunkach bankowych – w kwocie 4.230,97 zł, oraz odsetki od należności nie zapłaconych w terminie – w kwocie 1.443,59 zł.

 

Ogółem koszty działalności Spółki w 2020 roku wyniosły 11.992.278,78 zł.

Przeważająca część kosztów związana jest z działalnością podstawową Spółki, tj. dostawą wody i odbiorem ścieków. Ich wartość w roku 2020 wynosiła  8.787.106,71 zł co stanowi 73,27 % ogółu kosztów Spółki.

Koszty działalności pozostałej, obejmującej miedzy innymi roboty odpłatne i działalność w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze gminy Mrągowo wyniosły 3.205.172,07 zł i stanowiły 26,73 % całości kosztów.

 

W roku 2020 Spółka kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek.

Rodzaj kredytu bądź pożyczki Cel pozyskanego kredytu bądź pożyczki Kwota kredytu lub pożyczki Kwota wykorzystanego kredytu bądź pożyczki na dzień 31.12.2020 Kwota kredytu bądź pożyczki pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020

 

Pożyczka –  Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Olsztynie  Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo 3 800 000,00            3 800 000,00  

 

 

1 307 395,00

Kredyt inwestycyjny – Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie  Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Polskiej Wsi 1 037 775,22            1 037 775,22  

 

129 929,47

Kredyt unijny pomostowy  – Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo 9 965 285,87  

9 965 285,87

 

 

 

 

348 077,05

Kredyt inwestycyjny – Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie  Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo 3 442 006,61            3 442 006,61  

 

 

2 864 783,00

Kredyt obrotowy nieodnawialny – Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie  Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo 3 245 903,38            3 245 903,38  

 

 

112 342,70

Kredyt inwestycyjny –  Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie   Rozbudowa budynku biurowego o zaplecze laboratoryjno – techniczne dla potrzeb SUW w Mrągowie oraz na budowie zjazdu i przebudowie dróg wewnętrznych SUW 640 000,00               640 000,00  

 

 

 

504 870,00

 

 • Wskaźniki finansowe i efektywności działalności Spółki.

Wyniki działalności gospodarczej, sytuację majątkową i finansową Spółki za 2020 rok charakteryzują poniższe wskaźniki.

Lp Treść Jednostka miary Rok

2019

Rok

2020

Zmiany

 

Wskaźniki rentowności
1 Zyskowność sprzedaży

(zysk netto: przychody – sprzedaż towarów)

% 11,39 10,60  -0,79
2 Zyskowność kapitałów

(zysk netto: kapitał podstawowy)

% 9,94 9,87 -0,07
3 Zyskowność majątku

(zysk netto: aktywa)

%     3,51 3,26 -0,25
Bieżąca płynność finansowa
4 Płynność bieżąca

(aktywa obrotowe i zobowiązania)

wielokrotność    0,58

 

0,93

 

+0,35

 

5 Pokrycie zobowiązań środkami pieniężnymi

(środki pieniężne i zobowiązania krótkoterminowe)

% 11,20 42,82 +31,62
6 Cykl inkasa należności

(należność x 365 : przychody)

dni 40      33     -7
7 Szybkość spłaty zobowiązań

(zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług x 365 : koszty)

dni 10 7    -3
Wskaźniki obsługi zadłużenia
8 Ogólny poziom zadłużenia

(zobowiązania : aktywa)

% 20,65 16,35 -4,30
9 Pokrycie majątku kapitałami własnymi

(kapitały własne : majątek ogółem)

% 59,93

 

57,88 -2,05
10 Relacja zobowiązań do kapitałów

(zobowiązania : kapitał własny)

wielokrotność 0,37 0,30  -0,07
11 Trwałość struktury majątku

(majątek trwały : aktywa ogółem)

% 93,62 94,06  +0,44
12 Efektywność kosztów pracy

(przychody : wynagrodzenia)

tys. zł 3,43 3,36  -0,07
13 Poziom efektywności gospodarowania

(przychody : przeciętny stan zatrudnienia)

tys. zł 212,24

 

  223,14

 

+10,90

 

 

 

Zyskowność sprzedaży, która pokazuje efekty sprzedaży w stosunku do kosztów wytworzenia – spadła o 0,79 %. Wskaźnik płynności bieżącej uzyskał w roku 2020 wartość 0,93 i kształtował się na zadawalającym poziomie z punktu widzenia zdolności do pokrycia zobowiązań.

W porównaniu do roku 2019 nastąpił niewielki spadek tj. o 0,07%  zyskowności majątku, a zyskowność kapitałów utrzymała się na poziomie roku 2019.

Przeciętny okres wpływu należności do Spółki w 2020 roku wyniósł 33 dni.

Wartości wskaźników ogólnego zadłużenia mieszczą się w granicach uznawanych za nie zagrażające stabilnej sytuacji finansowej Spółki. Na koniec roku 2020 zobowiązania stanowiły 16,35% całości aktywów (udział zobowiązań w finansowaniu majątku). Wskaźnik ten zmalał w porównaniu do roku 2019 o 4,30 %. Natomiast o 0,44% ( do poziomu 94,06%) wzrosło pokrycie aktywów trwałych przez  kapitał własny.

Efektywność kosztów pracy w stosunku do roku 2019 nie uległa zmianie, natomiast wzrósł poziom efektywności gospodarowania z 212,24 tys. zł w roku 2019 do 223,14 tys. zł w roku 2020 – wzrost o 10,90 tys. zł. Oznacza to, że wzrost sprzedaży został zrealizowany przy takim samym zatrudnieniu w porównaniu do roku 2019.

Dokonując ogólnej oceny efektywności działalności finansowej i gospodarczej na podstawie przedstawionych wskaźników Zarząd Spółki stwierdza, że nie istnieją zagrożenia dla dalszego prawidłowego funkcjonowania Spółki.

 

 • Działalność inwestycyjna i remontowa Spółki.

Ogólna wartość zrealizowanych w roku 2020 inwestycji wyniosła – 4.448.804,03 tys. zł. W tym:

– nakłady poniesione na gospodarkę ściekową wyniosły – 4.003,1 tys. zł,

– nakłady poniesione na gospodarkę wodociągową – 445,7 tys. zł,

 

Większość  inwestycji zrealizowanych zostało w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na dzień 31.12.2020r inwestycja została zakończona, a wartość końcowa  projektu wynikająca z Umowy o dofinansowanie podpisanej w 2018r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 19.136.814,36 zł. Z tego w roku 2020 wykonano zakres robót o wartości 4.062,3 tys. zł, w tym wartość dofinansowania do wykonanych robót w roku 2020 wyniosła 2.114,0 tys. zł .

Ponadto w roku 2020 zostały zakończone i przekazane do eksploatacji następujące zadania inwestycyjne oraz zakupione środki trwałe:

–  utwardzenie placu przy budynku administracyjno – socjalnym            –     11,0 tys. zł

– budowa hali namiotowo – składowej                                                     –     60,8 tys. zł

– wykonanie wjazdu z płyt betonowych na oczyszczalni ścieków               –     41,2 tys. zł

– wybudowanie instalacji do tlenowego  kompostowania osadów              –     36,5 tys. zł

– zakup rurociągu technologicznego na przepompownię główną               –    30,5 tys. zł

– zakup hydraulicznej maszyny przeciskowej                                           –    29,6 tys. zł

– zakup szalunku                                                                                   –     16,2 tys. zł

– zakup mini-traktorka                                                                          –     49,5 tys. zł

– zakup przyczepy rolniczej                                                                    –     38,5 tys. zł

– zakup pojazdu elektrycznego                                                                –     19,9 tys. zł

– zakup młota wyburzeniowego                                                              –     10,8 tys. zł

– zakup cysterny do wody pitnej                                                             –     54,7 tys. zł

 

W ramach prac konserwacyjnych i remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych       i kanalizacyjnych:

– wymieniono 210  wodomierzy,

– wymieniono 15 hydrantów p. pożarowych,

– wymieniono 14 nadbudów studni rewizyjnych na sieci kanalizacyjnej.

Ponadto:

– usunięto 42 awarii sieci wodociągowych, z czego 20 na sieci wodociągowej i 22 na przyłączach wodociągowych

– usunięto 178  awarie na sieci kanalizacji sanitarnej.

Żadna z wymienionych awarii nie spowodowała zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków nie były dłuższe niż 12 godzin.

 

 • Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń

Na dzień 01 stycznia 2020r Spółka zatrudniała – 61 osób.

Stan zatrudnienia na koniec roku 2020 wynosił – 60 osób.

 

Zatrudnienie w wymiarze etatów w Spółce w latach 2019-2020 przedstawia tabela.

 

Lp. Wyszczególnienie 2019r. 2020r. 4:3
Grup zatrudnienia Etaty Etaty (%)
1 2 3 4 5
1  Stanowiska

nierobotnicze

12,00 13,00                Wzrost

1,08

2  Stanowiska

robotnicze

45,28 45,11 Spadek

0,99

 

OGÓŁEM

 

57,28

 

58,11

Wzrost

1,01

 

Średni staż pracy pracowników w Spółce wynosi 17 lat (na stanowiskach nierobotniczych 14 lat i  na stanowiskach robotniczych 17 lat). Średni wiek załogi wynosi 50 lat.

Z uwagi na specyfikę działalności Spółki największą grupę stanowili pracownicy                 z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym (83 %).

Przeciętne wynagrodzenie pracowników w roku 2020 wyniosło 5.381,90 zł, co daje wzrost o 2,8 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w roku 2019r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku został naliczony w wysokości 90,1 tys. zł. Dodatkowo, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, fundusz został zasilony kwotą w wysokości 40,0 tys. zł pochodzącą z podziału zysku za rok 2019.

Środki z tego funduszu zostały przeznaczone na:

– wypoczynek pracowników i ich rodzin,

– świąteczne bony towarowe,

– sport i rekreacje.

Podział środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywany jest przez Komisję Socjalną wybraną przez pracowników Spółki na trzyletnią kadencję.

 • Ochrona środowiska  

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków            w Polskiej Wsi do odbiornika określona jest w decyzji pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.12.2014 r. , znak.ROŚ.6341.2.23.2014 do 31.12.2024 r.

Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji , w 2020 roku wykonano 12 analiz ścieków surowych i oczyszczonych pobieranych w cyklu dobowym i w sposób proporcjonalny do przepływu.

Analizy wykazały, że procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynosił odpowiednio:

 • ChZT – procent redukcji – 97,22 %
 • BZT5 – procent redukcji –  99,74 %
 • Zawiesina ogólna – procent redukcji – 99,38 %
 • Azot ogólny – procent redukcji – 89,44 %
 • Fosfor ogólny – procent redukcji – 92,38 %

Także w zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji były dotrzymane, bo dopuszczalna dobowa ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do gruntu określona jest na poziomie Qśr = 4.500 m3/d podczas gdy we wzmiankowanym okresie odprowadzono Qd = 3 461,7 m3/d.

Z tytułu opłat za odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiornika (grunt) oraz poboru wody głębinowej, Spółka odprowadziła do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwotę w łącznej wysokości – 165.999,00 zł.

 • Kontrola jakości wody  

W roku 2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie regularnie kontrolował  jakość wody dostarczanej mieszkańcom miejską siecią wodociągową.          W roku 2020 pobrano i zbadano 27 prób wody pod względem bakteriologicznym i 27 próby pod względem fizykochemicznym. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

 

 • Zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą Spółki.

 

W roku 2020 nie wystąpiły awarie oraz inne zdarzenia mające znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz jej otoczenie.

 

Spółka była kontrolowana przez Państwową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Skarbowy w Kętrzynie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Urząd Miejski w Mrągowie.

Stałą kontrolę nad działalnością Spółki sprawowała Rada Nadzorcza Spółki.

Obecnie w mieście Mrągowo obowiązuje taryfa zatwierdzona decyzją Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie nr. BI.RET.070.687.2018, (na podstawie art.24c ust 1 i 2 w związku z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.328 ze zm.). Czas obowiązywania taryfy wynosi 3 lata tj. od 11.06.2018r. do 11.06.2021r.

Zatwierdzona wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w poszczególnych okresach wynosi:

 

– okres od 14.06.2018r. do 13.06.2019r.

 

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy odbiorcy wody 1) cena 1m3 dostarczonej wody 2,39 2,58 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 7,02 7,58 zł/odbiorcę/m-c

 

 

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy dostawcy ścieków cena 1m3 odprowadzonych ścieków 5,03 5,43 zł/m3

 

– okres od 14.06.2019r. do 13.06.2020r.

 

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy odbiorcy wody 1) cena 1m3 dostarczonej wody 2,53 2,73 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 7,34 7,93 zł/odbiorcę/m-c

 

 

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy dostawcy ścieków cena 1m3 odprowadzonych ścieków 5,42 5,85 zł/m3

 

– okres od 14.06.2020r. do 13.06.2021r.

 

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy odbiorcy wody 1) cena 1m3 dostarczonej wody 2,74 2,96 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 7,98 8,62 zł/odbiorcę/m-c

 

 

Lp. Taryfowa

grupa odbiorców

Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto1
0 1 2 3 4 5
1 Wszyscy dostawcy ścieków cena 1m3 odprowadzonych ścieków 6,02 6,50 zł/m3

 

W roku 2020 Spółka dokonała odbioru 11 przyłączy wodociągowych, i 10 przyłączy kanalizacji sanitarnej w mieście Mrągowo.

Wydanych zostało 35 warunków technicznych na podłączenie obiektów budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w mieście Mrągowo.

 

W roku 2020 nie wystąpiły w Spółce zdarzenia trudne do przewidzenia  i niezwiązane z ogólnym ryzykiem gospodarowania. Nie wystąpiły umowy dotyczące przyszłych dostaw i świadczeń, które niosłyby za sobą ryzyko strat, nie udzielono też żadnych poręczeń i gwarancji. Nie stwierdzono zjawisk i zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy, związane z podstawową działalnością Spółki. Natomiast istotną informacją jest sytuacja bieżąca Spółki w kontekście wprowadzonego z dniem 14.03.2020 roku
w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Spółka w trakcie 2020 roku z uwagi na szczególne znaczenie społeczne prowadzonej przez siebie działalności, wprowadziła ograniczenia w obsłudze bezpośredniej. Zawieszona jest praca kasy w siedzibie spółki, wpłaty od klientów przyjmowane są wyłącznie poprzez płatności bankowe. Obsługa inkasencka świadczona jest w ograniczonym zakresie tzn. wykonywane są zdalne odczyty wodomierzy, natomiast dla tradycyjnych wodomierzy wystawiane są faktury sprzedaży z odczytów wskazywanych przez odbiorców lub faktury szacunkowe na podstawie średniej z odczytów z poprzednich okresów. W sprawach wymagających kontaktu bezpośredniego z klientem, obsługa prowadzona jest
z zachowaniem szczególnych zasad ostrożności w pełnym reżimie sanitarnym.

W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem Covid-19, które mogłoby doprowadzić do zaburzenia ciągłości świadczenia usług, w Spółce wymaga się od pracowników stosowania środków ochrony indywidualnej, które są im zapewnione.

Sytuacja epidemiczna spowodowała niewielki spadek sprzedaży w obrębie działalności podstawowej, dlatego też Spółka nie korzystała z pomocy rządowej w ramach Tarcz Antykryzysowych, będąc do niej nieuprawnioną.

Spółka może kontynuować swoją działalność w latach następnych, posiada zbyt na wykonywane usługi, posiada płynność finansową i sprawne zaplecze techniczne.

 

 

Mrągowo, dnia 23.03.2021 rok

Dyrektor Zarządu Spółki

mgr inż. Andrzej Wołosz

Ostatnio zaktualizoany: 27 maja 2021 przez Jarosław Grabowski