Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2008 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2008 r.

Parametr
Jednostka
Wartość
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007
(Dz.U.Nr 61,poz.417)
Barwa
mgPt/dm3
5
15
Mętność
FNU
poniżej zakresu metody <0,5
1
pH
7,3
6,5-9,5
Przewodność elektryczna
włściwa
µS/cmγ25
623
2500
Zapach
akceptowalny
akceptowalny
Smak
akceptowalny
akceptowalny
Jon amonowy
mg NH4+/dm3
poniżej granicy oznaczalności
(<0,05)
0,50
Azotany
mg NO3/dm3
1,55
50
Azotyny
mg NO2/dm3
0,007
0,50
Mangan
mgMn/dm3
poniżej granicy oznaczalności
(<0,031)
0,05
Żelazo
mgl/dm3
poniżej granicy oznaczalności
(<0,020)
0,2
Twardość
mgCaCO3/dm3
335
60-500
Fluorki
mgF/dm3
0,37
1,5
Indeks nadmanganowy
(utlenialność)
mgO2/dm3
1,77
5
Ołów
mg/dm3
nie wykryto
0,025
Kadm
mg/dm3
poniżej granicy wykrywalności
0,005
Chrom
mg/dm3
poniżej granicy oznaczalności
0,050
Arsen
mg/dm3
poniżej granicy wykrywalności
0,01
Miedź
mg/dm3
0,004
2
Nikiel
mg/dm3
poniżej granicy wykrywalności
0,02
Sód
mg/dm3
9,64
200
Rtęć
mg/dm3
0,0007
0,001
Liczba bakterii grupy coli
jtk/100ml
0
0
Liczba bakterii grupy coli
termotoleranyjnych i
Escherichia coli
jtk/100ml
0
0
Liczba paciorkowców kałowych
jtk/100ml
0
0

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski