Załadunek , transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/ Mrągowa w 2021 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZWiK NR 4p/2021

Zamawiający:

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1 A

11-700 Mrągowo

tel. 89 742 61 11

fax 89 741 86 21

 

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

 Załadunek , transport  i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/ Mrągowa w 2021 r.

                         Kod CPV –       90513600-2   usługi usuwania osadów

                                                   90513700-3   usługi transportu osadów

                                                   90513800-4   usługi obróbki osadów

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania spełniając warunki określone w niniejszej SIWZ.

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo

tel. 89 742 6111.

fax: 89 741 8621.

Regon: 510426218

NIP 742 137 52 96

e-mail sekretariat@zwik.mragowo.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie  „Regulaminu wewnętrznego  udzielania zamówień”

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV –    90513600-2   usługi usuwania osadów

                      90513700-3   usługi transportu osadów

                      90513800-4   usługi obróbki osadów

 

Przedmiot zamówienia :

 

 1. załadunek , transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów   ściekowych  oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa (kod odpadu 19 08 05)  odwodnionych mechanicznie , zhigienizowanych  i zgromadzonych na  składowisku osadu .
 2. szacunkowa ilość osadów objętego przedmiotem zamówienia ok.  1 500 Mg

 

Osad powinien być zagospodarowany rolniczo, przyrodniczo, zgodnie z ustawą o odpadach.

 

Wykonawca przedstawi dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  w Mrągowie :

 1. dokumenty określający tytuł do władania gruntem  poświadczony za zgodność z oryginałem
 2. mapy ewidencji gruntów , na których będą stosowane osady ściekowe
 3. wykonanie w imieniu zamawiającego badania gruntów , na których będą stosowane osady ściekowe
 4. obliczenia w imieniu Zamawiającego dawki osadów w oparciu o :

–  badania gruntów

–  badania osadów ściekowych

– Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych

  Dz.U. 2015.257

 1. kartę aplikowania osadów na przebadanych gruntach zgodnie z wyliczonymi dawkami oraz

         sporządzenia kart aplikacji osadu na tych gruntach

 

Za załadunek , transport i zagospodarowanie osadu ściekowego odebranego z ZWiK Sp. z o.o.  odpowiada Wykonawca.

Odbiór i transport osadu odbywał się będzie sprzętem Wykonawcy, dostosowanym do tego rodzaju ładunków. Transport osadów nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców przez które będzie się odbywał ( należy zastosować szczelne skrzynie ładunkowe przykryte plandeką )

Wywóz osadu przeprowadzić w sposób cykliczny ( w miesiącach : od marca do maja oraz od września do listopada ) pod warunkiem zapewnienia na terenie zakładowego składowiska osadu wolnego miejsca na przetrzymanie bieżącej  produkcji osadu ściekowego.

Komunalne osady ściekowe należy niezwłocznie wprowadzić do gruntu po przetransportowaniu ich na nieruchomość gruntową , na której mają one być one stosowane , nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu .

Do powyższego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.          o odpadach Dz.U.z 2021 poz. 779 ze zm , Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie komunalnych odpadów ściekowych Dz.U. 2015.257 oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.           Prawo ochrony środowiska Dz.U.2020.1219 ze zm.

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia podwykonawców.
 2. W przypadku, gdy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę tej części,                       z podaniem nazw (firm) podwykonawców.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

W przypadku wystąpienia okoliczności, kiedy konieczne będzie wykonanie robót dodatkowych, Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienia uzupełniające swoim zakresem oraz standardem odpowiadać będą usłudze podstawowej.

7. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 

 1. Rozpoczęcie –   od dnia podpisania umowy
 2. Zakończenie  –  do dnia  30 listopada  2021 r.

 

9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:     

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności na podstawie w/w ustawy o odpadach
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
 5. dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania.
 6. posiadają zezwolenie na zbieranie, zagospodarowanie i transport osadu ściekowego
 7.  przedstawią ofertę zgodnie z warunkami zamówienia,
 8. wykonywali roboty o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia,
 9. podczas realizacji robót będą stosowali się do wymogów ochrony środowiska, w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej
 10. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
 11. nie zalegają z wpłatami na podatki, opłaty oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

 

10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.

 

Lp. Warunek do spełnienia przez wykonawcę Numer załącznika      Uwagi
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 1 do oferty załącznik nr 1
2. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Punkt 6 formularza ofertowego Załącznik nr 2
3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 4 do oferty jeżeli dotyczy
4. Decyzję , o której mowa w art. 24 i 27 ustawy o odpadach zezwalającą Wykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania , transportu odzysku i unieszkodliwiania odpadów , obejmująca swoim zakresem odpady będące przedmiotem zamówienia Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 5 do oferty
5. Wykaz sprzętu jaki użyje wykonawca do realizacji zamówienia Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 6 do oferty
6. Wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach usług , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania popartych referencjami Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 7 do oferty

 

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli  ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Adres strony elektronicznej zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl
Adres poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@zwik.mragowo.pl

 

12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, określonego w pkt. 17.1. niniejszej specyfikacji.
 2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, w tym samym czasie i w  ten sam sposób bez podania źródła zapytania
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 17.1. specyfikacji, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieszcza się na stronie internetowej.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia  ewentualnych wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

13. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Andrzej Strus , tel. 605 223 838 , 89 741 24 37

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo

tel. 89 742 61 11, fax 89 741 86 21

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00

 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

 

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki
  o których mowa w specyfikacji Zamawiającego;
 2. Oferta musi być przygotowana na formularzu, który stanowi dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych zmian we wzorach druków);
 3. Oferta stanowiąca dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być podpisana bez wyjątku przez Wykonawcę;
 4. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;
 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty;
 6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 7. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym
  do występowania w obrocie prawnym
  lub posiadające pełnomocnictwo;
 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;
 9. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum) musi spełnić następujące warunki:
  • zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego podmiotu;
  • musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;
  • jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów;
  • wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za realizację umowy,

 

 1.   Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

–  osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczeniu o wpisie           do ewidencji i działalności gospodarczej,

              –     osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie

                    pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w                  

                    formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną;
 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
 3.  Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

 

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

 

OFERTA PRZETARGOWA – Załadunek , transport  i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni   ścieków  w Polskiej Wsi k/ Mrągowa w 2021 r.”

 

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 

 • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów     o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                     o udzielenie  zamówienia  lub nie zaproszonego do składania ofert;
 • zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny;
 • wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

 

 1. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”.

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 1. Oferty należy składać do dnia 28.07.2021 r. do godz. 1030 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia
 2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”,
 3. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie                       o wycofaniu oferty.

          Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad                   i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

 1. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  os. Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo
  w dniu 28.07.2021r. o godz. 1100.

18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1.   Wykonawca określi cenę oferty brutto za 1 tonę ,  oraz za 1 500 ton osadu

             , podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po

              przecinku). Cena oferty powinna zawierać  koszty załadunku , transportu                                 

              i zagospodarowania osadów

          

 1.   Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane

             z realizacją zamówienia, , w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

 1. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego      

            Zamawiającego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie  

            dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

    W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena ostateczna

19. UMOWA RAMOWA.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

20. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.

 

21. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT.

 

 1. 1. Kryterium oceny:

 

 • Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
 1. a) cena – 100%

 

 1. Punktacja.

           a/  kryterium będzie oceniane w skali 10 punktowej, tj. od „0” do „10”

           b/  punkty za zaoferowaną cenę  (X)  zostaną wyliczone wg wzoru:

 

                                            cena najniższa w zł

               X        =             —————————         x  10    = ilość uzyskanych punktów

                                        cena badanej oferty w zł 

 

Zamówienie  zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

22. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.

 1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,  z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia
 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć   na  sfinansowanie zamówienia;
 3. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny,

     terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach ;

 1. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w siwz ;
 2. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert;
 3. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

–   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom,

–   wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

–  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza w/w informacje  również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia           o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem związania ofertą.

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego przez Zamawiającego.

 

Cena w trakcie realizacji umowy nie może ulec podwyższeniu

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na usługę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych na mniejszą ilość niż określoną w SIWZ

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

25. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

26. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

 

27. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

 

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy.

Treść  umowy  jak  w  załączeniu.

 

28. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd rzeczowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

 

Załączniki:

Mrągowo, dnia 08.07.2021 r.

Ostatnio zaktualizoany: 28 lipca 2021 przez Jarosław Grabowski