Mrągowo: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p/n : „ Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych”

Mrągowo: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p/n : „ Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 742 61 11, faks 0-89 741 86 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn : „ Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn : „ Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych „

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pompowni ścieków P3 w Mrągowie.

Zaproponowane rozwiązania technologiczne i techniczne, muszą umożliwiać zrealizowanie inwestycji w sposób gwarantujący utrzymanie nieprzerwanej pracy pompowni poprzez zastosowanie układów, instalacji lub obiektów tymczasowych.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

 • Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
 1. zaprojektowanie układu głównego z tłocznią ścieków oraz układu awaryjnego z pompownią mokrą;
 2. adaptacja istniejącej komory suchej pod tłocznie ścieków;
 3. adaptacja istniejących komór mokrych pod pompownie tymczasową oraz zbiornik retencyjny;
 4. zaprojektowanie sieci zewnętrznej wraz z komorą osadnikową;
 5. wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z systemem dezodoryzacji powietrza usuwanego i odzyskiem ciepła:
 • montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej (z automatyką, nagrzewnicą powietrza w wykonaniu zewnętrznym);
 • montaż kanałów wentylacyjnych (stal k.o. lub tworzywo sztuczne);
 • montaż stacji fotojonizującej do dezodoryzacji gazów;
 1. zaprojektowanie armatury i rurociągów technologicznych:
 • montaż nowych rurociągów technologicznych wykonanych ze stali kwasoodpornej;
 1. wymiana istniejących pomp;
 2. zaprojektowanie instalacji do czyszczenia komory retencyjnej samochodem asenizacyjnym;
 3. wykonanie układu zasilania i sterowania (wraz z przesyłem danych do centrum zarządzania zlokalizowanego na stacji uzdatniania wody ) tłoczni, pomp oraz pozostałych urządzeń;
 4. wykonanie systemu monitoringu obecności gazów niebezpiecznych;
 5. wykonanie monitoringu wizyjnego z systemem alarmowym i przesyłem danych do centrum zarządzania zlokalizowanego na stacji uzdatniania wody;
 6. modernizacja budynku pompowni ścieków:
 • termomodernizacja budynku (stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie, ocieplenie oraz elewacja);
 • wymiana pokrycia dachowego;
 • położenie nowych okładzin;
 • naprawa tynków i malowanie pomieszczeń;
 • wymiana systemu c.o. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
 1. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu przepompowni o mocy ok 10kVp;
 2. wykonanie nowej nawierzchni drogi i placu manewrowego o powierzchni ok 200m2;
 3. Wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową.
 • Dokumentacja projektowa, która jest przedmiotem niniejszego zamówienia, powinna zawierać niezbędne uzgodnienia i dokumenty wymagane do realizacji robót budowlanych.
 • Projekt należy opracować na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 przeznaczonym do celów projektowych.
 • Projekt ma zawierać rysunki w formacie 3D pozwalającej na weryfikację, czy projektowane instalację i urządzenia będą możliwe do prawidłowego zainstalowania i eksploatacji w istniejących kubaturach,
 • Projekt powinien uwzględniać wykonanie niezbędnych ekspertyz technicznych w zakresie wytrzymałości i przydatności istniejących obiektów, konstrukcji, zbiorników.
 • Wykonawca projektu jest zobowiązany w imieniu Zamawiającego uzyskać dokumenty/decyzje umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych.
 • Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo umożliwiające podejmowanie działań w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

 

 • Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:
 1. Projekt budowlano-wykonawczy (opracowanie wielobranżowe) zawierający wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia oraz dokumenty techniczne umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót,
  W wstępnej fazie projektowej projektant zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania rozwiązanie projektowe.
 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót wg Wspólnego Słownika Zamówień,
 3. Kosztorys inwestorski,
 4. Przedmiar robót,
 5. Informacje i wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniające specyfikę przedmiotu zamówienia,
 6. Inwentaryzacja i wycena zieleni – w przypadku potrzeby jej opracowania określonej właściwymi przepisami i uzgodnieniami,
 7. Projekt nasadzeń kompensacyjnych – w przypadku potrzeby jego opracowania,
 8. Wyniki badań geotechnicznych – w miejscach planowanych wykopów.

 

Przedmiot zamówienia należy opracować w formie dokumentacji standardowej (papierowej) oraz dodatkowo zapisać w wersji elektronicznej na płytach CD w następujący sposób:

 • Dokumentacja w wersji papierowej:
 • projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.,
 • przedmiary robót – 2 egz.,
 • informacje i wytyczne do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz.,
 • kosztorys inwestorski – 2 egz.,
 • pozostałe opracowania – 2 egz.

 

 • Dokumentacja w wersji elektronicznej:

płyta nr 1:

 • dokumentację projektową zapisana w formacie pdf,
 • decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia (skany dokumentów) zapisane w formatach pdf lub jpg,
 • kosztorys inwestorski umieszczony w wydzielonym folderze zapisany w formacie pdf,

płyta nr 2:

 • dokumenty tekstowe zapisane w formacie docx,
 • dokumenty tekstowe z grafiką zapisane w formacie docx,
 • pliki graficzne zapisane w formacie jpg lub gif,
 • rysunki techniczne zapisane w formacie dxf, dwg,
 • kalkulacje, kosztorysy zapisane w formacie xls,
 • przedmiary robót zapisane w formacie xls,
 • kosztorysy, kalkulacje sporządzone w programie kosztorysowym zapisane w formacie ATH,

Kosztorys inwestorski i kalkulacje cen umieścić w wydzielonym folderze.

Oryginały dokumentów (decyzji, uzgodnień, warunków technicznych) należy zamieścić
w egzemplarzach nr 1, a w pozostałych egzemplarzach – kserokopie tych dokumentów potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Opracowania dokumentacji tworzące komplet (projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, przedmiary, itp.) należy umieścić w ponumerowanych teczkach lub segregatorach. Teczki muszą zawierać spis opracowań wchodzących w komplet.

 

 • Dodatkowe informacje:
 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o wizję lokalną w terenie.
 2. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013 poz. 1129),
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),
 • wymogami określonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz obowiązującymi normami i warunkami technicznymi,
 • szczegółowymi warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK Sp. z o. o.,
 • przepisami dotyczącymi normatywnych odległości od istniejących sieci i obiektów.

3.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt winien uzyskać warunki techniczne, wszystkie uzgodnienia, decyzje administracyjne i materiały niezbędne do wykonania opracowania i dokonać inwentaryzacji istniejących obiektów w zakresie niezbędnym do wykonania projektu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.02.2022r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) ZALICZKI : NIE

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w szczególności:

Projektant Główny–osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń oraz doświadczenie w zaprojektowaniu na minimum 2 zadaniach obejmujących swoim zakresem opracowanie projektu modernizacji istniejącej pompowni ścieków Q= 60 m3/h Qd= 960 m3/d,

Projektant konstruktor–: Projektant konstruktor -osoba posiadająca wykształcenie wyższe, oraz uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w zaprojektowaniu na minimum 1 zadaniu obejmującym swoim zakresem zaprojektowanie pompowni ścieków Q= 60m3/h Qd=960m3/h oraz minimum 1 inny obiekt z grupy „ gospodarki wodno- ściekowej” np. modernizacja lub przebudowa oczyszczalni ścieków lub SUW.

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

5)dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania,

6)przedstawią ofertę zgodnie z warunkami zamówienia,

7)Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca/Projektant wykaże, że:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył co najmniej 3 prace projektowe polegającą na wykonaniu projektu pompowni ścieków o wydajności Q= 60m3/h Qd=  960m3/d. Co najmniej 1 z tych projektów powinien być wykonany dla obiektu który został zrealizowany i przekazany do użytkowania., 8) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 9)nie zalegają z wpłatami na podatki , opłaty oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca przedstawi wykaz zaprojektowanych w ciągu ostatnich 5 lat minimum trzech obiektów o podobnym zakresie, potwierdzonych referencjami

III.2.3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca przedstawi wykaz osób posiadających uprawnienia w branży sanitarnej , konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej

III.) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.3.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.3.2.

III.3.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.3.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.3.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Negocjacje z ogłoszeniem

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik.mragowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo.

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2021 godzina 10:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo.

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

 

 

Ostatnio zaktualizoany: 13 sierpnia 2021 przez Jarosław Grabowski