Polska-Mrągowo: Urządzenia do pomiaru przepływu 2021/S 154-410216 Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert Dostawy

Polska-Mrągowo: Urządzenia do pomiaru przepływu

2021/S 154-410216

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7421375296
Adres pocztowy: Osiedle Mazurskie 1a
Miejscowość: Mrągowo
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Ziarkowska
E-mail: ziarkowska@zwik.mragowo.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zwik.mragowo.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.zwik.mragowo.pl/category/ogloszenia/przetargi/

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.zwik.mragowo.pl/category/ogloszenia/przetargi/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie e-usług w ZWiK w Mrągowie wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i środowiska informatycznego w ramach realizowanego projektu pn. „Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetryczne

II.1.2)Główny kod CPV

38421000 Urządzenia do pomiaru przepływu

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego dla realizacji celów określonych w dokumentacji projektu „Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

32270000 Cyfrowa aparatura nadawcza

38421100 Wodomierze

72260000 Usługi w zakresie oprogramowania

48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL622 Olsztyński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Mrągowo

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK), uruchomienie 11 e-usług oraz dostawa i wdrożenie systemu telemetrycznego i środowiska informatycznego w ramach realizowanego projektu „Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Przeprowadzenie Analizy przedwdrożeniowej,

2) Wdrożenie systemu nadzoru telemetrii wraz z dostawą i montażem wodomierzy oraz modułów telemetrycznych do wodomierzy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

3) Integrację z systemem bilingowym Zamawiającego,

4) Opracowanie i wdrożenie Systemu eBOK, co w szczególności obejmuje:

  1. a) zaimplementowanie Systemu eBOK zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
  2. b) konsultacje oraz szkolenia dla administratorów,
  3. c) dostarczenie niezbędnego oprogramowania wraz z dokumentacją,
  4. d) przeprowadzenie testów.

5) Wdrożenie e-usług,

6) Dostawę i wdrożenie środowiska informatycznego (niezbędnego sprzętu IT do wdrożenia e-usług):

  1. a) serwer – 1 kpl.
  2. b) baza danych – 1 kpl.
  3. c) sprzęt komputerowy – 5 stanowisk, notebook – 1 szt,

7) Zapewnienie świadczenia usługi asysty technicznej w ramach udzielonej gwarancji jakości wykonania zamówienia,

8) Wykonanie i dostarczenie pełnej dokumentacji, w tym technicznej, instrukcji, materiałów instruktażowych, w tym dotyczącej charakterystyki wodomierzy i nakładek, w tym atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, licencji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 18

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)Informacje o opcjach

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa Nr RPWM.03.01.00-28-0029/20-00 Projekt pn. „Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie” w ramach Osi Priorytetowej 3-Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

13/09/2021

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania wniosków o zaproszenie do składania ofert lub do negocjacji / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem

IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

13/09/2021

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Informacje na temat terminów na złożenie odwołania znajdują się w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz 1129 ze zm.)

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/08/2021

 

Ostatnio zaktualizoany: 10 października 2023 przez Jarosław Grabowski