Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa

ZWiK 11/2020                                                                                                            Mrągowo, dnia 13 października 2020 r.

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

1.       Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Os. Mazurskie 1A , 11 – 700 Mrągowo

tel.  89 742 61 11 , fax. 89 741 86 21

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl

http://zwik.mragowo.pl/
godziny urzędowania:   7:00 – 15:00

2.       Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z zapisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro z dnia 24.05.2016 r. , o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1823 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

 1. Informacja na temat sposobu uzyskania dokumentów do postępowania

Pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem  www.bip.zwik.mragowo.pl  , dostęp do dokumentów jest bezpłatny

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek , transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów   ściekowych  z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa , kod odpadu 19 08 05 ,  odwodnionych mechanicznie , zhigienizowanych  i zgromadzonych na  składowisku osadu o uwodnieniu ok. 82 %

Szacunkowa ilość osadów objętego przedmiotem zamówienia ok. 1 500 Mg

Osad powinien być zagospodarowany rolniczo, przyrodniczo, zgodnie z ustawą o odpadach.

Wykonawca przedstawi dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  w Mrągowie :

1)      dokumenty określający tytuł do władania gruntem  poświadczony za zgodność z oryginałem

2)      mapy ewidencji gruntów , na których będą stosowane osady ściekowe

3)      wykonanie w imieniu zamawiającego badania gruntów , na których będą stosowane osady ściekowe

4)      obliczenia w imieniu Zamawiającego dawki osadów w oparciu o :

–  badania gruntów

–  badania osadów ściekowych

– Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych

  Dz.U. 2015.257

      5)   kartę aplikowania osadów na przebadanych gruntach zgodnie z wyliczonymi dawkami oraz

         sporządzenia kart aplikacji osadu na tych gruntach

Za załadunek , transport i zagospodarowanie osadu ściekowego odebranego z ZWiK Sp. z o.o.  odpowiada Wykonawca.

Odbiór i transport osadu odbywał się będzie sprzętem Wykonawcy, dostosowanym do tego rodzaju ładunków. Transport osadów nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców przez które będzie się odbywał ( należy zastosować szczelne skrzynie ładunkowe przykryte plandeką )

Komunalne osady ściekowe należy niezwłocznie wprowadzić do gruntu po przetransportowaniu ich na nieruchomość gruntową , na której mają one być one stosowane , nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu .

Do powyższego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013.21 , z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie komunalnych odpadów ściekowych Dz.U. 2015.257 oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2013.1232

 1. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin rozpoczęcia wywozu i zagospodarowania osadów  : od dnia podpisania umowy

Przewidywany termin zakończenia wywozu i zagospodarowania osadów : 15.12.2020 r.

Ilość zagospodarowanych osadów  będzie określona na podstawie pomiaru wagi samochodowej zlokalizowanej na terenie kompostowni osadów  

6.  Warunki udziału w postępowaniu

1)    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy , którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności na podstawie w/w ustawy o odpadach
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
 5. dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania.
 6. posiadają zezwolenie na zbieranie, zagospodarowanie i transport osadu ściekowego
 7. przedstawią ofertę zgodnie z warunkami zamówienia,
 8. wykonywali roboty o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia,
 9.  podczas realizacji robót będą stosowali się do wymogów ochrony środowiska, w zakresie

 bhp i ochrony przeciwpożarowej

 1.  są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
 2.  nie zalegają z wpłatami na podatki, opłaty oraz składki na ubezpieczenie społeczne i

 zdrowotne,

2)    Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3)    Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4)    Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu

7.    Termin związania ofertą

1)      Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu, jednak nie dłużej niż 30 dni.

2)      Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed  upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3)              Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1)    Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , os. Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo , do dnia 21 października  2020 r. do godziny 11:00.

2)    Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , os. Mazurskie 1  A , 11-700 Mrągowo w  dniu 21 października 2020 r. do godziny 11:20

3)    Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

 1. a)    kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. b)   firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. c)    ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

9.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

     Kryteria wyboru oferty :   cena – 100%

1) Wykonawca określi cenę oferty brutto za 1 tonę  podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po   przecinku).

2)  Cena oferty powinna zawierać  koszty załadunku , transportu i zagospodarowania osadów

3)  Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane

z realizacją zamówienia, , w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

4)  Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

 1. a)     Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. b)        Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny  ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert   dodatkowych.
 3. c)       Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 4. d)       Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 5. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty;
 6. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i  prawne;
 7. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
 8. e)        Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowane zamówienia
 3. w przypadkach o których mowa w ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie
 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
 5. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
 1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Andrzej Strus , tel. 605 223 838 , e-mail: strus@zwik.mragowo.pl
 2. Paweł Stefanowicz – Kierownik Działu Technicznego , tel. 603 634 895 , e-mail: stefanowicz @zwik.mragowo.pl

        Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo

tel. 89 742 61 11, fax 89 741 86 21

e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00

11.   Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

12.   Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających .

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14.   Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

15. Informacja z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A; 11 – 700 Mrągowo
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. jest Pan Andrzej Strus , mail: iod@zwik.mragowo.pl
 3. Dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoZWiK 11/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 4.  odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm), dalej „ustawa PZP;
 5. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób wskazanych w ofercie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
 7. w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Wykonawca posiada:
 9. a)    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 10. b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 11. c)    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 12. d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 13. Wykonawcy nie przysługuje:
 14. a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 15. b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Ostatnio zaktualizoany: 25 listopada 2020 przez Jarosław Grabowski