Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż używanej ładowarki teleskopowej

Mrągowo dnia 28.10.2021r

OGŁOSZENIE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie
ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż używanej ładowarki teleskopowej

Termin składania ofert: 08.11.2021 r. godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1 A , 11-700 Mrągowo.
Oferty należy składać na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. os. Mazurskie 1 A,
11-700 Mrągowo, lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zwik.mragowo.pl
Z regulaminem Przetargu można zapoznać się, a także uzyskać dodatkowe informacje w Biurze ZWiK Mrągowo tel. 89 742 61 11 w godz. 8 00 – 15 00

Określenie przedmiotu przetargu :

Podstawowe dane techniczne:

Maszyna budowlana – kołowa ładowarka teleskopowa
Wytwórca JCB , MODEL: 536-60 AGRI SUPER:
Numer fabryczny: JCB5TCRJA 01534552
Przebieg: 5 692 mtg.
Rok produkcji : 2012 r.
Parametry techniczne:
Masa własna : 7315 kg
Moc silnika : 97 kW
Wyposażenie : łyżka – 1,8 m³, widły
Wysokość podnoszenia : 6,2 m
Maksymalny zasięg poziomy: 3,3 m
Obciążenie graniczne : 3600kg
Wyposażenie:
Silnik JCB o mocy 97 kW
Kabina zamknięta z klatką bezpieczeństwa.
Napęd 4×4 ( blokada mostów ).
Układ kierowniczy – obie osie skrętne możliwość zblokowania.
Oświetlenie drogowe z kierunkowskazami, światłem STOP i światłami pozycyjnymi.
Oświetlenie robocze : 4 szt.
Oświetlenie ostrzegawcze : 1 kpl.
Wyjście instalacji hydraulicznej do osprzętu wymagającego napędu i sterowania ( np. chwytak) z szybkozłączem.
Widły , łyżka ładowarki , koła – 30 % zużycia.
Urządzenie objęte Dozorem Technicznym – nr ewidencyjny urządzenia N471500318715)

Ładowarka jest w pełni sprawna technicznie. W roku 2021 wykonano następujące prace serwisowe urządzenia:
– naprawa siłownika hydraulicznego , wymiana czujnika oleju hydraulicznego – 03.2021,
– wymiana sprężarki klimatyzacji – 04.2021,
– wymiana czujnika prędkości obrotowej skrzyni biegów oraz manetki wyboru kierunku jazdy – 04. 2021,
– naprawa ( regeneracja ) przekładni kątowej – 05.2021,
– wymiana wtryskiwacza paliwa – 05.2021,
– badanie urządzenia UDT – 05,2021,
– wykonanie pełnego serwisu olejowego silnika i przekładni , wymiana olejów w mostach napędo-
wych i zwolnicach , filtry powietrza i kabin – 06.2021,
– wymiana masztu ( fabrycznie nowe ramię zewnętrzne ) – 10.2021.

Cena wywoławcza: 221 400,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych)
Wadium – w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych.) należy wpłacić na konto bankowe sprzedającego Bank Millenium S.A. Nr. konta 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648
Termin i sposób udostępnienia przedmiotu przetargu do oglądania :
Pojazd znajduje się na placu przy Oczyszczalni Ścieków w Polskiej Wsi gmina Mrągowo na terenie zamkniętym, dlatego też oględzin można dokonać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu: Kierownik Oczyszczalni Ścieków Pan Andrzej Strus, tel.: 605 223 838
Pojazd można oglądać do dnia 05.11.2021 r. w godzinach od 07:00 do 15:00.
Propozycja projektu umowy : W załączeniu
I. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem przetargu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo
2. Podstawą przeprowadzenia przetargu jest Regulamin sprzedaży likwidowanych składników majątku ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.
3. Przetarg ma charakter przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego.
4. W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty, posiadające zdolność do czynności prawnych
5. Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej: https://zwik.mragowo.pl
6. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 221 400,00 zł brutto, słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych
7. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

II. Oferty – termin i miejsce składania, wymogi formalne
1. Oferty składa się w formie pisemnej do dnia 08.11.2021 r. do godz. 12.00, w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo ,lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@zwik.mragowo.pl
2. Do odbycia przetargu wystarcza złożenie jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania wynikające z niniejszych postanowień i Regulaminu.
3. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
4. Oferta winna zawierać:
1) Formularz Oferty;
2) Dokument charakteryzujący oferenta:
a) w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczną – oferent zobowiązany jest okazać dokument tożsamości Przewodniczącemu Komisji,
b) w przypadku, gdy oferentem nie jest osoba fizyczna – kserokopię stosownego dokumentu rejestracyjnego (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS) – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta,
c) w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez
umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Oferta musi być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.
4) Oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny maszyny będącego przedmiotem przetargu i z tytułu ewentualnych wad ukrytych nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do ZWiK Sp. z o.o. w Mrągowie.
5. Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.
7. Otwarcie ofert stanowi jawną część przetargu.
8. Ocena ofert odbywa się bez udziału oferentów i stanowi część niejawną przetargu.
9. W części niejawnej komisja dokona sprawdzenia kompletności ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
10. Oferta złożona w przetargu jest nieważna, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu pisemnym i/lub treścią niniejszego regulaminu;
2) nie została podpisana przez oferenta (w przypadku osób fizycznych) lub osobę upełnomocnioną do
reprezentowania oferenta (w przypadku podmiotów);
11. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez otwierania.
12. W razie stwierdzenia, zbieżności ofert Organizator przeprowadzi drugi etap przetargu w formie licytacji ustnej. W takim przypadku ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana prze oferentów zakwalifikowanych do licytacji,
oraz:
a) Ustala się minimalną wysokość postąpienia w licytacji na 500 zł. brutto
b) Po ustaniu postąpień Organizator przetargu, uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią
najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
c) W razie nie dokonania w toku licytacji choćby jednego postąpienia przetarg zostaje nierozstrzygnięty.
13. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu przeniesienia własności maszyny.
14. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami nie później niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Wszelkie koszty transakcji zakupu maszyny obciążają oferenta.
III. Unieważnienie przetargu
1. Przetarg może zostać unieważniony w każdym czasie, bez wyboru którejkolwiek oferty.
2. Organizator przetargu nie jest zobowiązany podawać oferentom przyczyny unieważnienia przetargu.
3. W razie unieważnienia przetargu, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora przetargu z tego tytułu.
IV. Protokół z przetargu
1. Z przebiegu prac Komisji Przetargowej sporządza się protokół.
2. Treść protokołu zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu przetargu, w szczególności informacje o ilości złożonych ofert, wyniku sprawdzania ważności ofert i ewentualnym odrzuceniu ofert, wyborze najkorzystniejszej oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.

V. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowych informacji udzielają:
na temat: przetargu: Kierownik Oczyszczalni Ścieków Pan Andrzej Strus, tel.: 605 223 838

Załączniki:

  1. OFERTA ładowarka teleskopowa
  2. U M O W A sprzedaż ładowarki

Ostatnio zaktualizoany: 10 października 2023 przez Jarosław Grabowski