Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 – wyniki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie informuje, że w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na badanie bilansu finansowego Spółki za rok 2013, uznano ofertę złożoną przez firmę:
ZUFIKS
Zakład Usług Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
GRUPA FINANA-SERVIS
10-547 Olsztyn
ul. Kajki 10/12
_______________________________________________________________________
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
BADANIE  NALEŻY  PRZEPROWADZIĆ  DO DNIA 31.03.2015r.
Oferty powinny zawierać:
1.      Dane wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdania ( potwierdzone za zgodność z oryginałem);
2.      Odpis posiadanych doświadczeń oferenta ( potwierdzone za zgodność z oryginałem);
3.      Cenę – kwotę ryczałtową uwzględniająca wszystkie koszty.
Oferty należy składać na adres Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem Oferta na badanie bilansu 2014” w terminie do dnia 10 listopada 2014r.
Podstawowe informacje o firmie można uzyskać pod numerem telefonu 89 742-61-11.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski