Sytuacja majątkowa spółki rok 2013

I.        Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–            na dzień 01-01-2013r.        – 21.675.876,75 zł
–            na dzień 31-12-2013r.        – 22.145.837,55 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.      Zwiększenia  wartości o  – 646.002,43zł w związku z :
a)     przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  574.990,23 zł, w skład, 
których wchodzą:
         – grunty                                                                            –                1.040,00 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
   548.867,90 zł
– urządzenia techniczne, środki transportowe i maszyny
     18.351,03 zł
– inne środki trwałe
       6.731,30 zł
b)     przyjęciem na stan środków ( urządzeń technicznych i maszyn) bezpośrednio z      
zakupu o wartości 10.030,00 zł.
      c) przyjęcie na stan  gruntu przekazanego aportem o wartości  –          13.150,00 zł
      d) przyjęcie na stan środków trwałych wytworzonych w ramach dofinansowania:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej             –       47.832,20 zł
2.      Zmniejszenia wartości o 176.041,63 zł. w związku z likwidacją środków trwałych:
   –  urządzenia techniczne i maszyny                                      –      132.167,80 zł
   – środki transportu                                                              –          1.176,91 zł
   – inne środki trwałe                                                              –        42.696,92 zł 
          Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2013r. wynosiła  15.046.042,87zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
      943.293,56 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 13.200.358,30 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
      779.490,22 zł
– środki transportowe
        88.202,98 zł
– pozostałe środki trwałe
6.445,63 zł
         – wartości niematerialne i prawne                                           –      28.252,18 zł

Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2013 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski