Sytuacja majątkowa spółki rok 2012

I.        Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–            na dzień 01-01-2012r.        – 21.239.380,74 zł
–            na dzień 31-12-2012r.        – 21.675.876,75 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.      Zwiększenia  wartości o  – 436.496,01 zł w związku z :
          a) przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  397.641,91 zł,
          w skład, których wchodzą:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
353.555,03 zł
– urządzenia techniczne, środki transportowe i maszyny
     44.086,88 zł
           b) przyjęciem na stan środków ( urządzeń technicznych i maszyn) bezpośrednio z zakupu o wartości 28.141,84 zł,
c) przyjęcie na stan prawa wieczystego użytkowania gruntów pod przepompownią ścieków przy ul. Leśna Droga, nabytego od Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL”  – o wartości 10.712,00 zł
          Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2012r. wynosiła  15.215.121,93 zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
929.103,66 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
13.031.229,07 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
1.061.651,02 zł
– środki transportowe
149.773,77 zł
– pozostałe środki trwałe
10.765,81 zł
         – wartości niematerialne i prawne                                           –      32.598,70 zł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2012 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski