Charakterystyka jednostki rok 2013

I.       Charakterystyka jednostki
1.      Nazwa:
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.      Siedziba:
         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A
3.      Forma prawna:
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
4.      Wysokość kapitału zakładowego:
         13.195.150,00 złotych
         Kapitał dzieli się na 263.903 udziałów, po 50,00 złotych każdy.
         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
5.      Wysokość kapitału zapasowego:
         2.641.855,30 złotych
         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2012.
6.      Przedmiot działalności:
a)     produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b)     eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c)     eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d)     odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e)     konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f)       wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g)     świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h)    uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i)       działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j)       gospodarka leśna,
k)     szkółkarstwo leśne,
l)       wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.
7.      Data rozpoczęcia działalności:
          01 lipca 1996 rok
8.      Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:

         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski