Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi

Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi
Numer ogłoszenia: 496624 – 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 742 61 11, faks 0-89 741 86 21.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) oraz budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych usytuowanego na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś, gmina Mrągowo (działka nr ewid. 156/8, obręb Polska Wieś) wraz z utwardzeniem strefy dojazdu do w/w składowiska i wykonaniem instalacji niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Przedmiotem zamówienia objęte są również wymagania dotyczące postępowań i działań związanych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do wykonania oraz użytkowania przedmiotu zamówienia. Niniejszy program służy do ustalenia planowanych (szacunkowych) kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla opisanego wyżej przedmiotu zamówienia. Powierzchnia zajęta przez planowana inwestycje nie przekroczy 3000 m2 i dotyczy terenu zabudowanego obiektami i urządzeniami funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Oferta dostarczona przez oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do przekazania obiektu Zamawiającemu. Oferta winna uwzględniać w swoim zakresie również te roboty dodatkowe, które nie zostaną wyszczególnione w dokumentacji projektowej i specyfikacji SIWZ, a okażą się istotne i niezbędne dla właściwego funkcjonowania obiektu, umożliwią prowadzenie wymaganych prac konserwacyjnych oraz zagwarantują użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowy opis zamówienia zawiera program funkcjonalno użytkowy – załącznik nr 7 ponadto inwestor posiada : – Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 4.2013 z dnia 02-12-2013 r. – Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2013 z dnia 17-10-2013 r. – Mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 27-08-2013 r. Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych Informujemy , że występujące we wszystkich opracowaniach nazwy znaku towarowego , patentów, typu lub miejsca pochodzenia produktów nie są dla Wykonawców wiążące przez co należy rozumieć , że Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń , produktów , materiałów i technologii równoważnych , pod warunkiem , że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-0, 71.32.00.00-7, 71.32.50.00-2, 71.32.70.00-6, 74.23.20.00-4, 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20000 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648 z dopiskiem Wadium – Budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych w Polskiej Wsi b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być załączone w oryginale do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 14.2.a. rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 5.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Złożenie: 1. Oświadczenie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Złożenie: 1. Oświadczenie. 2. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnieniem tego warunku będzie: budowa trzech obiektów (zadaszenie lub hala) o powierzchni co najmniej 1500 m² Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Złożenie: 1. Oświadczenie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Złożenie: 1. Oświadczenie. 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami – spełnieniem tego warunku będzie: 1) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, minimalne wymagania: – wykształcenie wyższe lub średnie, – co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej, – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności. 2) Projektant w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, minimalne wymagania: – wykształcenie wyższe lub średnie, – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń, itp. lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, – co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Złożenie: 1. Oświadczenie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o której mowa w zdaniu 1 jest możliwa w warunkach: 1) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje, powodujące zmiany w projekcie poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, 2) pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę terminu wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjęte z datą dokonywania zmiany umowy, 3) wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów, 4) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę; d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców; f) inne wydarzenia losowe. 5) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu wykonania umowy o czas o którym mowa wyżej. 6) zmiany podwykonawcy, który powinien wykazać spełnienie warunków, w taki sam sposób jak wykonawca zastępowany (w przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawców).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://www.bip.zwik.mragowo.pl/index.php?strona=glowna
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie, Osiedle Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2013 godzina 10:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie, Osiedle Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotu zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁACZNIKI:

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZWiK 2/2013
 • PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PDF)  U W A G A: Pobrane części .ZIP najlepiej połączyć i wypakować za pomocą darmowego programu 7-ZIP, zaczynając od części 1. Przy pobieraniu plików zapisać je koniecznie w pełnej nazwie (na końcu po kropce z numerem trzycyfrowym)

cz 1      cz 2      cz 3      cz 4

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski