Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż

ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.  W MRĄGOWIE
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
 KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO DOTYCZĄCE:
Ogłoszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż.
 (NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
1.      Opis przedmiotu zamówienia:
Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi. Inwestycja  realizowana w systemie „zaprojektuj-wybuduj” Powierzchnia zajęta przez planowaną inwestycję wyniesie około 0,90 ha. Inwestycja realizowana będzie na działkach położonych w Gminie Mrągowo , obręb : Polska Wieś , działki nr 156/14 i 156/8   . Produkcja prądu oparta będzie na systemie ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5MW , które zapewnią wyprodukowanie energii elektrycznej w okresie trwałości projektu zgodnie założeniami zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym  . 
Szczegółowy opis zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy – dostępny na stronie www.bip.zwik.mragowo.pl
Wartość wykonania inwestycji – 2 258 048,00 zł  netto w tym :
–   2,0 %  – prace projektowe 
– 18,0 %  – branża budowlana 
–  80,0 % – branżą elektryczna
Wskazane udziały procentowe poszczególnych branż w całkowitej wartości zadania są tylko i wyłącznie wartościami szacunkowymi, przybliżonymi.
Wykonawca realizujący zamówienie : Solartec s.r.o. , ul. Televizni 2618 , 756 61 Roznov pod Radhostem , Republika Czeska
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
2.      Termin wykonania zamówienia:
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia  – w dniu podpisaniu umowy
Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31-12-2014 r.  – do ostatecznego rozliczenia robót ( rozumiany jako zakończenie wszelkich czynności odbiorowych oraz podpisanie protokołu).
Przesuniecie planowanego terminu zakończenia robót  nie stanowi podstawy do renegocjacji  wysokości wynagrodzenia.
3.      Warunki wymagane do spełnienia przez wykonawcę oraz dokumenty jakie należy przedłożyć wraz z ofertą:
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, żąda następujących dokumentów:
– Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Spełnieniem tego warunku będzie: budowa jednego obiektu o podobnym charakterze  ( np. trafostacja ).
– Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – spełnieniem tego warunku będzie:
a)       inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych – musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , a także doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych nie mniejsze niż 3 lata,
b)     inspektor nadzoru ds. elektrycznych – musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń , a także doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych w zakresie budowy sieci i instalacji elektrycznych nie mniejsze niż 3 lata
– Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
–  Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  .
– Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający dopuszcza złożenie ksero dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4.      Tryb postępowania:  rozpoznanie cenowe
5.      Kryteria wyboru oferty: cena 100 %
6.      Sposób przygotowania oferty:
a)     ofertę należy przygotować na piśmie w języku polskim trwałą i czytelną techniką na załączonym formularzu lub sporządzić formularz według załączonego wzoru,
b)     ceny w ofercie należy podać w walucie polski złoty (PLN) wyrażone w cyfrach i słownie,
c)      ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie,
d)     na kopercie umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę i adres zamawiającego,
kopertę oznakować napisem: „Oferta na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż. Nie otwierać przed dniem: 21-02-2014 r.  i  godziną : 10,00 .
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 21-02-2014 r. godziny: 10,00., osobiście w sekretariacie spółki , listownie na adres : 11- 700 Mrągowo , os. Mazurskie 1 A,
     Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są :
Andrzej Strus – tel. 89 741 24 37 , 605 223 838
Leon Jakubaszko – tel. 89 742 61 11 , 603 604 863
7.      Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21-02-2014 r. o godzinie: 10.30, w świetlicy  w siedzibie spółki , Mrągowo , os. Mazurskie 1 A.
8.       Nie przewiduje się negocjacje  z wykonawcami.
9.      Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania  
Mrągowo, dnia  11-02-2014 r.   
Załączniki: 
U W A G A: Pobrane części .ZIP najlepiej połączyć i „wypakować” za pomocą darmowego programu 7-ZIP, zaczynając od części 001. Przy pobieraniu plików zapisać je na nośniku lokalnym, koniecznie w pełnej nazwie (na końcu .zip po kropce z numerem trzycyfrowym np.   Elektro.zip.001 itd)
cz 1.    cz 2.    cz 3.    cz 4.    cz 5.    cz 6.    cz 7.   cz 8.   cz 9.   cz 10.   cz 11.   cz 12.   cz 13.
cz 14.   cz 15.   cz 16.   cz 17.   cz 18.   cz 19.    cz 20.   cz 21.   cz 22.    cz 23.   cz 24.   cz 25.                 

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski