Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa zadaszenia składowiska osadów w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż.

ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.  W MRĄGOWIE
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
 KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO DOTYCZĄCE:
Ogłoszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa zadaszenia składowiska osadów w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż.
 (NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
1.      Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad  wykonaniem : dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) oraz budowa zadaszenia składowiska osadów ściekowych usytuowanego na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Polska Wieś, gmina Mrągowo (działka nr ewid. 156/8, obręb Polska Wieś) wraz z utwardzeniem strefy dojazdu do w/w składowiska i wykonaniem instalacji niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Przedmiotem zamówienia objęte są również wymagania dotyczące postępowań i działań związanych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do wykonania oraz użytkowania przedmiotu zamówienia. Powierzchnia zajęta przez planowana inwestycje nie przekroczy 3000 m2 i dotyczy terenu zabudowanego obiektami i urządzeniami funkcjonującej oczyszczalni ścieków.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy – dostępny na stronie www.bip.zwik.mragowo.pl
Informacje dodatkowe do dokonania wyceny:
Wykonawca realizujący zamówienie : Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. , ul. Piaskowa 7 , 16-400 Suwałki
Wartość wykonania inwestycji – 930 000,00 zł  netto w tym :
–  2,0 %  – prace projektowe 
– 95,5 % – branża budowlana 
–  2,0 %  – branżą elektryczna
–  0,5 %  – branża sanitarna
Wskazane udziały procentowe poszczególnych branż w całkowitej wartości zadania są tylko i wyłącznie wartościami szacunkowymi, przybliżonymi.
Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
2.      Termin wykonania zamówienia:
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia  – w dniu podpisaniu umowy
Termin zakończenia realizacji zamówienia – 31-12-2014 r.  – do ostatecznego rozliczenia robót ( rozumiany jako zakończenie wszelkich czynności odbiorowych oraz podpisanie protokołu).
Przesuniecie planowanego terminu zakończenia robót  nie stanowi podstawy do renegocjacji  wysokości wynagrodzenia.
3.      Warunki wymagane do spełnienia przez wykonawcę oraz dokumenty jakie należy przedłożyć wraz z ofertą:
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, żąda następujących dokumentów:
– Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Spełnieniem tego warunku będzie: budowa jednego obiektu ( zadaszenie lub hala ) o powierzchni co najmniej 1500 m².
– Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – spełnieniem tego warunku będzie:
a)       inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych – musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , a także doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych nie mniejsze niż 3 lata,
b)       inspektor nadzoru ds. sanitarnych – musi posiadać uprawnienia budowlane w
 specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (tj. co najmniej wodociągowych, kanalizacyjnych , wentylacyjnych i cieplnych), a także doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych w zakresie budowy sieci i instalacji sanitarnych nie mniejsze  niż 3 lata,
c)      inspektor nadzoru ds. elektrycznych – musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych , a także doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych w zakresie budowy sieci i instalacji elektrycznych nie mniejsze niż 3 lata
– Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
–  Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  .
– Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający dopuszcza złożenie ksero dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4.      Tryb postępowania:  rozpoznanie cenowe
5.      Kryteria wyboru oferty: cena 100 %
6.      Sposób przygotowania oferty:
a)     ofertę należy przygotować na piśmie w języku polskim trwałą i czytelną techniką na załączonym formularzu lub sporządzić formularz według załączonego wzoru,
b)     ceny w ofercie należy podać w walucie polski złoty (PLN) wyrażone w cyfrach i słownie,
c)      ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie,
d)     na kopercie umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę i adres zamawiającego,
kopertę oznakować napisem: „Oferta na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa zadaszenia składowiska osadów w Polskiej Wsi „ w zakresie wszystkich branż. Nie otwierać przed dniem: 21-02-2014 r.  i  godziną : 12,00 .
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 21-02-2014 r. godziny: 12,00., osobiście w sekretariacie spółki , listownie na adres : 11- 700 Mrągowo , os. Mazurskie 1 A,
     Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są :
Andrzej Strus – tel. 89 741 24 37 , 605 223 838
Leon Jakubaszko – tel. 89 742 61 11 , 603 604 863
7.      Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21-02-2014 r. o godzinie: 12.30, w świetlicy  w siedzibie spółki , Mrągowo , os. Mazurskie 1 A.
8.       Nie przewiduje się negocjacje  z wykonawcami.
9.      Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania  
Mrągowo, dnia  11-02-2014 r.                                    

Załączniki:

U W A G A: Pobrane części .ZIP najlepiej połączyć i „wypakować” za pomocą darmowego programu 7-ZIP, zaczynając od części 001. Przy pobieraniu plików zapisać je na nośniku lokalnym, koniecznie w pełnej nazwie (na końcu .zip po kropce z numerem trzycyfrowym np.   zal.zip.001 itd)

cz 1.       cz 2.     cz 3.      cz 4.

Odpowiedzi na zadane pytania

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski