Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż
Numer ogłoszenia w BZP: 63034 – 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 742 61 11, faks 0-89 741 86 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. zo.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo w zakresie wszystkich branż 1.Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem : 1.1 Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa o powierzchni użytkowej 121,63 m2; powierzchni zabudowy 163,64m2; kubaturze 755 m3. Roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia (udział procentowy): – prace rozbiórkowe (16,01 %), – roboty ziemne (3,45 %), – ławy i ściany fundamentowe (3,29 %), – izolacja ścian i ław fundamentowych (3,89 %), – roboty murowe: parter, poddasze (7,56 %), – strop żelbetowy, wieńce, rdzenie żelbetowe (3,77 %), – izolacja stropu (2,76 %), – kominy wentylacyjne (3,26 %), – konstrukcja więźby dachowej (2,76 %), – pokrycie połaci dachowej (8,32 %), – stolarka okienna i drzwiowa (6,93 %), – ścianki działowe (1,31 %), – tynki i okładziny ścian i sufitów (11,02 %), – podkłady i posadzki (9,74 %), – roboty malarskie (0,17 %), – elewacja (11,51 %), – elementy zewnętrzne (4,24 %). 1.2 Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo. Roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia (branże: sanitarna, technologia, budowlana, drogowa, elektryczna, AKPiA): 1. Instalacje elektryczne i sterownicze: – zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków, – wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego, – wykonanie nowej rozdzielnicy głównej, – wykonanie nowego zasilania rozdzielnicy głównej, – wykonanie szafek obiektowych, – wymiana kabli zasilających, – wymiana kabli sterowniczych. – wymiana układu sterowania urządzeń oczyszczalni, – zastosowanie trzech stanowisk komputerowych (1 pomieszczenie kierownika oczyszczalni, 2 dyspozytornia, pomieszczenie socjalne obsługi) do sterowania i nadzoru pracy urządzeń oczyszczalni, – wymiana przepływomierzy, mierników tlenu, temperatury, poziomu, mętności, 2. Główny rurociąg tłoczny ścieków do oczyszczalni: – spięcie obu rurociągów: DN 500 mm (rurociągu głównego) i DN 400 mm (rurociągu rezerwowego), co zapewni dosył ścieków do oczyszczalni w przypadku wystąpienia awarii na rurociągu głównym, – wykonanie izolacji termicznej z pokryciem blachą kwasoodporną rurociągów tłocznych: o DN 400 mm ścieków surowych do budynku krat, o DN 150 mm ścieków ze składowiska odpadów. 3. Komora rozprężna i kraty mechaniczne: – demontaż istniejących krat i wymianę dotychczas pracujących krat do separacji ciał stałych na mechaniczne kraty gęste o prześwicie 3 mm, – instalację do płukania skratek, z prasą, rozdrabniaczem i przenośnikiem ślimakowym, który transportowałby skratki na zewnątrz do kontenera, 4. Piaskownik: – demontaż istniejącego pomostu i zgarniaczy osadu w piaskowniku i zainstalowanie dwóch zgarniaczy łańcuchowych, – wymianę pomp do pompowania pupy piaskowej oraz montaż osadowych rurociągów tłocznych do separatora piasku, – wymianę dmuchawy do napowietrzania ścieków w piaskowniku, zainstalowanej w budynku krat, – instalację do płukania pulpy piaskowej – separator piasku, – kanał odprowadzający wody popłuczne wraz z częściami organicznymi z separatora piasku. 5. Blok biologicznego oczyszczania ścieków: – zmianę dotychczasowego układu przepływu ścieków przez poszczególne komory bioreaktora; w projektowanym układzie ścieki przez bioreaktor będą przepływały w kolejności następującej: komora defosfatacji (KDF) – komora denitryfikacji (KDN) – komora nitryfikacji (KN) – osadnik wtórny biologiczny; – wymianę mieszadeł w komorach reaktorów (KDF i KDN) – demontaż starych i montaż nowych mieszadeł, – wymianę instalacji napowietrzania wgłębnego ścieków w komorach nitryfikacji (KN) – demontaż starej instalacji i montaż nowej instalacji, – wymianę dmuchaw dostarczających powietrze do komór nitryfikacji (KN) na dmuchawy o większej wydajności (demontaż starych dmuchaw i montaż nowych dmuchaw), – wymianę pomp do recyrkulacji wewnętrznej ścieków z komór KN do komór KDN wraz z wymianą rurociągów tłocznych (demontaż i montaż), – wymianę rurociągów tłocznych do recyrkulacji zewnętrznej (demontaż i montaż), – wymianę rurociągów tłocznych do osadu nadmiernego (demontaż i montaż), – wymianę zgarniaczy osadu w osadnikach biologicznych (demontaż istniejących zgarniaczy na pomostach i montaż zgarniaczy łańcuchowych), – wymianę instalacji do odprowadzania części flotujących z osadników biologicznych (projektuje się pompownię wspólną dla obu osadników z doprowadzeniem medium i rurociągiem tłocznym). 6. Osadnik końcowy chemiczny: – wymianę kompletu zgarniacza osadu osadnika radialnego (demontaż starego zgarniacza i montaż projektowanego zgarniacza), – wymianę istniejących koryt przelewowych i ekranu do zatrzymywania zanieczyszczeń pływających na koryta z przelewami regulowanymi ze stali nierdzewnej (demontaż i montaż), demontaż dotychczasowego koryta najazdowego, mającego za zadanie odbieranie części pływających w osadniku, oraz likwidację dotychczasowego systemu odbierania i przepompowywania części pływających w osadniku, – wymianę pompy osadowej i pokryw w przepompowni osadu chemicznego oraz wymianę rurociągu tłocznego, – naprawa toru jezdnego zgarniacza z ubytków betonu. 7. Zagęszczacz osadu i zbiornik homogenizacji osadu: – zmienić pracę zagęszczacza grawitacyjnego z pracy ciągłej na pracę okresową, cykliczną (cykl pracy zagęszczacza: napełnianie, mieszanie za pomocą systemu napowietrzającego, sedymentacja osadu, dekantacja cieczy nadosadowej, odprowadzenie osadu), – zainstalowanie pompy zatapialnej do dekantacji cieczy nadosadowej, – urządzenia do napowietrzania osadu w zagęszczaczu, – wymianę pomp do zagęszczonego osadu, pompujących osad do zbiornika homogenizacji (demontaż i montaż), – wykonanie pokryw przepompowni (szt. 3) z blachy nierdzewnej, – wymiana pompy mieszającej w zbiorniku homogenizacji. 8. Stacja odwadniania osadu: – wymianę istniejącej taśmowej prasy filtracyjnej do odwadniania osadu w budynku stacji na wirówkę (demontaż i montaż). – wymianę pompy osadowej doprowadzającej osad na wirówkę (demontaż i montaż). – wymiana pompy w przepompowni odciekowej z wirówki. 9. Połączenia międzyobiektowe Wszystkie rurociągi tłoczne podziemne zostaną wykonane z dwuściennych rur ciśnieniowych z polietylenu z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia. Materiał: zewnętrzna warstwa o grubości 3 mm jest wykonana ze spienionego PE-HD (odpornego na UV) w kolorze niebieskim (woda), natomiast wewnętrzna z PE 100+ w kolorze czarnym. Rury powinny posiadać wtopioną wkładkę miedzianą umożliwiającą lokalizację przewodu podczas eksploatacji. Rury przezna¬czone są do bezwykopowych oraz wąskowykopowych metod budowy rurociągów, bezpośrednio w naturalnym podłożu gruntowym (bez konieczności wykonywania podsypek i obsypek). Warstwa ochronna zabezpiecza część wewnętrzną rury przed występowaniem nieko¬rzystnych zjawisk: powolnego wzrostu pęknięcia i gwałtownej propagacji pęknięć. Rury mogą być łączone poprzez złączki zaciskowe do rur PE z polipropylenu PP-B stabilizowanego UV (pierścień z acetalu, uszczelka NBR) bądź łączone przez zgrzewanie. W miarę możli¬wości, o ile pozwoli na to projektowana średnica rur, rurociągi budować z rur w zwojach na ciśnienie nominalna PN 10 bar. Rurociągi ciśnieniowe nadziemne projektuje się z rur stalowych, zaizolowanych termicznie materiałem aerożel, grubości 5 mm . Ocieplenie należy wykonać w dwóch warstwach – mijankowo (2 x 5 mm). Warstwy aerożelu do rur można mocować za pomocą taśmy, drutu lub opaski – zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta. Zaizolowane rury należy owinąć blachą stalową nierdzewną o grub. 0,5 mm; połączenia blach wykonać poprzez spa¬wanie lub nitowanie. Przewody grawitacyjne należy wykonać z rur PVC-U, z uszczelkami dwupierścieniowymi trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego na gorąco typu Sewer Lock (kształtki posiadają uszczelki wargowe), o klasie średniej (4 kN/m2) – w terenie nie obciążonym ruchem transportu kołowego. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano na terenie oczyszczalni następujące połączenia międzyobiektowe: – przewody uwodnionych osadów z komór piaskownika do separatora piasku – dwa rurociągi tłoczne DN 65 stal. napowietrzne (nowo-projektowane), – kanał grawitacyjny PCV 250 odprowadzający wody osadowe i części organicznych z separatora piasku do pompowni odcieków przy stacji mechanicznego odwadniania osadów (nowoprojektowany), – dwa rurociągi tłoczne recyrkulacji osadu czynnego PE 225 (SDR 17) z pompowni recyrkulacji osadu i osadu nadmiernego do wcinki w rurociągi napowietrzne (wymiana istniejących przewodów), – dwa rurociągi tłoczne recyrkulacji osadu czynnego DN 200 stal. napowietrzne do bioreaktorów (wymiana istniejących przewodów). – dwa rurociągi tłoczne osadu nadmiernego PE 160 (SDR 17) do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (wymiana istniejących-przewodów), – dwa kanały grawitacyjne części flotacyjnych PCV 200 z osadników wtórnych biologicznych do pompowni części flotacyjnych (nowo-projektowane), – rurociąg tłoczny części flotacyjnych PE 90 z pompowni części flotacyjnych przy osadnikach biologicznych do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (nowoprojektowany), – rurociąg tłoczny części flotacyjnych z osadników biologicznych PE 90 – rozgałęzienie do komory rozdziału przed bioreaktorami (nowo-projektowany), – rurociąg tłoczny osadu chemicznego i części flotacyjnych PE 110 z pompowni osadowej przy osadniku końcowym chemicznym do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (wymiana istniejącego przewodu), – rurociąg tłoczny (napowietrzny) odprowadzający wody osadowe DN 150 stal z zagęszczacza osadu do komory rozdziału przed biore¬aktorami (nowoprojektowany), – kolektory dmuchaw sprężonego powietrza 4 x DN 150 i 2 x DN 300 stal. dosyłające powietrze do komór nitryfikacji bioreaktorów (no¬woprojektowane). Poza wymienionymi przewodami projektuje się przewód doprowadzający wodę do separatora piasku z budynku krat. 10. Pozostałe: – wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej wokół pomostu obsługowego systemu napowietrzającego oraz za¬gęszczacza grawitacyjnego, piaskownika, zbiornika homogenizacji, hali krat. – wykonanie nowych schodów z barierkami ze stali nierdzewnej na obiekty technologiczne oczyszczalni. – wykonanie barierek ochronnych (łańcuchowych) kwasoodpornych wokół osadnika radialnego i kanału pomiarowego ścieków oczyszczonych. – przebudowa istniejących odcinków wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.31.80.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące). 2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648 z dopiskiem Wadium – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowa w zakresie wszystkich branż. b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być załączone w oryginale do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 14.2.a. rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 ) – spełnieniem tego warunku będzie: – inspektor nadzoru ds. ogólnobudowlanych – musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych nie mniejsze niż 3 lata, – inspektor nadzoru ds. sanitarnych – musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (tj. co najmniej wodociągowych, kanalizacyjnych , wentylacyjnych i cieplnych), a także doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych w zakresie budowy sieci i instalacji sanitarnych nie mniejsze niż 3 lata, – inspektor nadzoru ds. elektrycznych – musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, a także doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku sprawowania funkcji technicznych w zakresie budowy sieci i instalacji elektrycznych nie mniejsze niż 3 lata Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik.mragowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 10:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w przypadku nie otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , dla osi priorytetowej I gospodarka ściekowa , działanie 1.1 gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZWiK 4/2013 (.DOC)

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski