Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa

Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa
Numer ogłoszenia w BZP: 62926 – 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 742 61 11, faks 0-89 741 86 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. zo.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa o powierzchni użytkowej 121,63 m2; powierzchni zabudowy 163,64m2; kubaturze 755 m3. Roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia (udział procentowy): – prace rozbiórkowe (16,01 %), – roboty ziemne (3,45 %), – ławy i ściany fundamentowe (3,29 %), – izolacja ścian i ław fundamentowych (3,89 %), – roboty murowe: parter, poddasze (7,56 %), – strop żelbetowy, wieńce, rdzenie żelbetowe (3,77 %), – izolacja stropu (2,76 %), – kominy wentylacyjne (3,26 %), – konstrukcja więźby dachowej (2,76 %), – pokrycie połaci dachowej (8,32 %), – stolarka okienna i drzwiowa (6,93 %), – ścianki działowe (1,31 %), – tynki i okładziny ścian i sufitów (11,02 %), – podkłady i posadzki (9,74 %), – roboty malarskie (0,17 %), – elewacja (11,51 %), – elementy zewnętrzne (4,24 %). Roboty budowlane należy realizować zgodnie z: 1. Dokumentacją techniczną – załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Przedmiarem Robót – załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Decyzja pozwolenia na budowę Nr 57/2011/Mrw z dnia 14.07.2011 r. – załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.50-7, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy). 2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648 z dopiskiem Wadium – Rozbudowa budynku socjalno-biurowego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być załączone w oryginale do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 14.2.a. rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 5.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. 2. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnieniem tego warunku będzie: Realizacja co najmniej dwóch obiektów kubaturowych użyteczności publicznej w rozumieniu §3 pkt.6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (dz. 02.75.690 z późń. zm.) Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami – spełnieniem tego warunku będzie: 1) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniący jednocześnie rolę kierownika robót minimalne wymagania: – wykształcenie wyższe lub średnie – co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych w zakresie budowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o których mowa w rozumieniu §3 pkt.6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (dz. 02.75.690 z późń. zm.), przy czym posiadający doświadczenie w realizacji inwestycji jako kierownik robót, kierownik budowy lub nadzorze co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej. – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach: 1) Zmiany terminu realizacji: a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; c) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; e) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, z wyłączeniem warunków atmosferycznych typowych dla danej pory roku, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi – normami); f) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 2) Zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego; b) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót, c) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę części robót, d) w przypadku zmiany stawek obowiązujących podatków, w szczególności podatku od towarów i Usług (VAT). 3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: a) zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia c) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, d) zmian jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót, e) zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu f) zmiany innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego. 4) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust 2 nastąpi na podstawie wyceny robót niewykonanych dokonanej w oparciu o stawki, ceny jednostkowe, narzuty i materiały z kosztorysu szczegółowego Wykonawcy. 5) Jeżeli zajdzie konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych potwierdzonych protokółem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i zatwierdzonym przez Zamawiającego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Ponadto do kalkulacji robót dodatkowych należy przyjąć czynniki cenotwórcze podane w ofercie: – stawka roboczogodziny – koszty pośrednie Kp(od R+S) – koszty zakupu,(od M) – zysk (R+S+Kp) 6) Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 7) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt. 5 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 8) Zamawiający zastrzega, że zlecenie robót dodatkowych nastąpi odrębną umową

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik.mragowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w przypadku nie otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , dla osi priorytetowej I – gospodarka ściekowa , działanie 1.1 gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki:

UWAGA Pobrane części .zip najlepiej połączyć i „wypakować” za pomocą programu 7-ZIP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZWiK 2/2013 (.DOC)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (.ZIP) Cz1   Cz2   Cz3   Cz4   Cz5

PRZEDMIARY ROBÓT (.ZIP)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH cz 1 (.ZIP)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH cz 2 (.ZIP)

DECYZJA 57-2011-Mrw (.PDF)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (.DOC)

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski