Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo

Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo
Numer ogłoszenia w BZP: 62982 – 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 742 61 11, faks 0-89 741 86 21.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo. Roboty budowlane wchodzące w skład zamówienia (branże: sanitarna, technologia, budowlana, drogowa, elektryczna, AKPiA): 1. Instalacje elektryczne i sterownicze: – zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków, – wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego, – wykonanie nowej rozdzielnicy głównej, – wykonanie nowego zasilania rozdzielnicy głównej, – wykonanie szafek obiektowych, – wymiana kabli zasilających, – wymiana kabli sterowniczych. – wymiana układu sterowania urządzeń oczyszczalni, – zastosowanie trzech stanowisk komputerowych (1 pomieszczenie kierownika oczyszczalni, 2 dyspozytornia, pomieszczenie socjalne obsługi) do sterowania i nadzoru pracy urządzeń oczyszczalni, – wymiana przepływomierzy, mierników tlenu, temperatury, poziomu, mętności, 2. Główny rurociąg tłoczny ścieków do oczyszczalni: – spięcie obu rurociągów: DN 500 mm (rurociągu głównego) i DN 400 mm (rurociągu rezerwowego), co zapewni dosył ścieków do oczyszczalni w przypadku wystąpienia awarii na rurociągu głównym, – wykonanie izolacji termicznej z pokryciem blachą kwasoodporną rurociągów tłocznych: o DN 400 mm ścieków surowych do budynku krat, o DN 150 mm ścieków ze składowiska odpadów. 3. Komora rozprężna i kraty mechaniczne: – demontaż istniejących krat i wymianę dotychczas pracujących krat do separacji ciał stałych na mechaniczne kraty gęste o prześwicie 3 mm, – instalację do płukania skratek, z prasą, rozdrabniaczem i przenośnikiem ślimakowym, który transportowałby skratki na zewnątrz do kontenera, 4. Piaskownik: – demontaż istniejącego pomostu i zgarniaczy osadu w piaskowniku i zainstalowanie dwóch zgarniaczy łańcuchowych, – wymianę pomp do pompowania pupy piaskowej oraz montaż osadowych rurociągów tłocznych do separatora piasku, – wymianę dmuchawy do napowietrzania ścieków w piaskowniku, zainstalowanej w budynku krat, – instalację do płukania pulpy piaskowej – separator piasku, – kanał odprowadzający wody popłuczne wraz z częściami organicznymi z separatora piasku. 5. Blok biologicznego oczyszczania ścieków: – zmianę dotychczasowego układu przepływu ścieków przez poszczególne komory bioreaktora; w projektowanym układzie ścieki przez bioreaktor będą przepływały w kolejności następującej: komora defosfatacji (KDF) – komora denitryfikacji (KDN) – komora nitryfikacji (KN) – osadnik wtórny biologiczny; – wymianę mieszadeł w komorach reaktorów (KDF i KDN) – demontaż starych i montaż nowych mieszadeł, – wymianę instalacji napowietrzania wgłębnego ścieków w komorach nitryfikacji (KN) – demontaż starej instalacji i montaż nowej instalacji, – wymianę dmuchaw dostarczających powietrze do komór nitryfikacji (KN) na dmuchawy o większej wydajności (demontaż starych dmuchaw i montaż nowych dmuchaw), – wymianę pomp do recyrkulacji wewnętrznej ścieków z komór KN do komór KDN wraz z wymianą rurociągów tłocznych (demontaż i montaż), – wymianę rurociągów tłocznych do recyrkulacji zewnętrznej (demontaż i montaż), – wymianę rurociągów tłocznych do osadu nadmiernego (demontaż i montaż), – wymianę zgarniaczy osadu w osadnikach biologicznych (demontaż istniejących zgarniaczy na pomostach i montaż zgarniaczy łańcuchowych), – wymianę instalacji do odprowadzania części flotujących z osadników biologicznych (projektuje się pompownię wspólną dla obu osadników z doprowadzeniem medium i rurociągiem tłocznym). 6. Osadnik końcowy chemiczny: – wymianę kompletu zgarniacza osadu osadnika radialnego (demontaż starego zgarniacza i montaż projektowanego zgarniacza), – wymianę istniejących koryt przelewowych i ekranu do zatrzymywania zanieczyszczeń pływających na koryta z przelewami regulowanymi ze stali nierdzewnej (demontaż i montaż), – demontaż dotychczasowego koryta najazdowego, mającego za zadanie odbieranie części pływających w osadniku, oraz likwidację dotychczasowego systemu odbierania i przepompowywania części pływających w osadniku, – wymianę pompy osadowej i pokryw w przepompowni osadu chemicznego oraz wymianę rurociągu tłocznego, – naprawa toru jezdnego zgarniacza z ubytków betonu. 7. Zagęszczacz osadu i zbiornik homogenizacji osadu: – zmienić pracę zagęszczacza grawitacyjnego z pracy ciągłej na pracę okresową, cykliczną (cykl pracy zagęszczacza: napełnianie, mieszanie za pomocą systemu napowietrzającego, sedymentacja osadu, dekantacja cieczy nadosadowej, odprowadzenie osadu), – zainstalowanie pompy zatapialnej do dekantacji cieczy nadosadowej, – urządzenia do napowietrzania osadu w zagęszczaczu, – wymianę pomp do zagęszczonego osadu, pompujących osad do zbiornika homogenizacji (demontaż i montaż), – wykonanie pokryw przepompowni (szt. 3) z blachy nierdzewnej, – wymiana pompy mieszającej w zbiorniku homogenizacji. 8. Stacja odwadniania osadu: – wymianę istniejącej taśmowej prasy filtracyjnej do odwadniania osadu w budynku stacji na wirówkę (demontaż i montaż). – wymianę pompy osadowej doprowadzającej osad na wirówkę (demontaż i montaż). – wymiana pompy w przepompowni odciekowej z wirówki. 9. Połączenia międzyobiektowe Wszystkie rurociągi tłoczne podziemne zostaną wykonane z dwuściennych rur ciśnieniowych z polietylenu z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą ochronną odporną na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia. Materiał: zewnętrzna warstwa o grubości 3 mm jest wykonana ze spienionego PE-HD (odpornego na UV) w kolorze niebieskim (woda), natomiast wewnętrzna z PE 100+ w kolorze czarnym. Rury powinny posiadać wtopioną wkładkę miedzianą umożliwiającą lokalizację przewodu podczas eksploatacji. Rury przezna¬czone są do bezwykopowych oraz wąskowykopowych metod budowy rurociągów, bezpośrednio w naturalnym podłożu gruntowym (bez konieczności wykonywania podsypek i obsypek). Warstwa ochronna zabezpiecza część wewnętrzną rury przed występowaniem nieko¬rzystnych zjawisk: powolnego wzrostu pęknięcia i gwałtownej propagacji pęknięć. Rury mogą być łączone poprzez złączki zaciskowe do rur PE z polipropylenu PP-B stabilizowanego UV (pierścień z acetalu, uszczelka NBR) bądź łączone przez zgrzewanie. W miarę możli¬wości, o ile pozwoli na to projektowana średnica rur, rurociągi budować z rur w zwojach na ciśnienie nominalna PN 10 bar. Rurociągi ciśnieniowe nadziemne projektuje się z rur stalowych, zaizolowanych termicznie materiałem aerożel, grubości 5 mm . Ocieplenie należy wykonać w dwóch warstwach – mijankowo (2 x 5 mm). Warstwy aerożelu do rur można mocować za pomocą taśmy, drutu lub opaski – zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta. Zaizolowane rury należy owinąć blachą stalową nierdzewną o grub. 0,5 mm; połączenia blach wykonać poprzez spa¬wanie lub nitowanie. Przewody grawitacyjne należy wykonać z rur PVC-U, z uszczelkami dwupierścieniowymi trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego na gorąco typu Sewer Lock (kształtki posiadają uszczelki wargowe), o klasie średniej (4 kN/m2) – w terenie nie obciążonym ruchem transportu kołowego. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano na terenie oczyszczalni następujące połączenia międzyobiektowe: – przewody uwodnionych osadów z komór piaskownika do separatora piasku – dwa rurociągi tłoczne DN 65 stal. napowietrzne (nowo-projektowane), – kanał grawitacyjny PCV 250 odprowadzający wody osadowe i części organicznych z separatora piasku do pompowni odcieków przy stacji mechanicznego odwadniania osadów (nowoprojektowany), – dwa rurociągi tłoczne recyrkulacji osadu czynnego PE 225 (SDR 17) z pompowni recyrkulacji osadu i osadu nadmiernego do wcinki w rurociągi napowietrzne (wymiana istniejących przewodów), – dwa rurociągi tłoczne recyrkulacji osadu czynnego DN 200 stal. napowietrzne do bioreaktorów (wymiana istniejących przewodów). – dwa rurociągi tłoczne osadu nadmiernego PE 160 (SDR 17) do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (wymiana istniejących-przewodów), – dwa kanały grawitacyjne części flotacyjnych PCV 200 z osadników wtórnych biologicznych do pompowni części flotacyjnych (nowo-projektowane), – rurociąg tłoczny części flotacyjnych PE 90 z pompowni części flotacyjnych przy osadnikach biologicznych do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (nowoprojektowany), – rurociąg tłoczny części flotacyjnych z osadników biologicznych PE 90 – rozgałęzienie do komory rozdziału przed bioreaktorami (nowo-projektowany), – rurociąg tłoczny osadu chemicznego i części flotacyjnych PE 110 z pompowni osadowej przy osadniku końcowym chemicznym do komory rozprężnej przy zagęszczaczu osadu (wymiana istniejącego przewodu), – rurociąg tłoczny (napowietrzny) odprowadzający wody osadowe DN 150 stal z zagęszczacza osadu do komory rozdziału przed biore¬aktorami (nowoprojektowany), – kolektory dmuchaw sprężonego powietrza 4 x DN 150 i 2 x DN 300 stal. dosyłające powietrze do komór nitryfikacji bioreaktorów (no¬woprojektowane). Poza wymienionymi przewodami projektuje się przewód doprowadzający wodę do separatora piasku z budynku krat. 10. Pozostałe: – wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewnej wokół pomostu obsługowego systemu napowietrzającego oraz za¬gęszczacza grawitacyjnego, piaskownika, zbiornika homogenizacji, hali krat. – wykonanie nowych schodów z barierkami ze stali nierdzewnej na obiekty technologiczne oczyszczalni. – wykonanie barierek ochronnych (łańcuchowych) kwasoodpornych wokół osadnika radialnego i kanału pomiarowego ścieków oczyszczonych. – przebudowa istniejących odcinków wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni. Roboty budowlane należy realizować zgodnie z: 1. Dokumentacją techniczną – załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Przedmiarem Robót – załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Decyzja pozwolenia na budowę Nr 58/2011/Mrw z dnia 18.07.2011 r. – załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy). 2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648 z dopiskiem Wadium – Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków dla Miasta Mrągowo b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być załączone w oryginale do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 14.2.a. rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. 2. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnieniem tego warunku będzie: Realizacja ( budowa , przebudowa , modernizacja ) co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków o przepustowości RLM > 25 000. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami – spełnieniem tego warunku będzie: 1) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniący jednocześnie rolę kierownika robót minimalne wymagania: – wykształcenie wyższe lub średnie – co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych w zakresie budowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o których mowa w rozumieniu §3 pkt.6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (dz. 02.75.690 z późń. zm.), przy czym posiadający doświadczenie w realizacji inwestycji jako kierownik robót, kierownik budowy lub nadzorze co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej. – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności. 2) Kierownik robót w specjalności sanitarnej, minimalne wymagania: – wykształcenie wyższe lub średnie, – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sieci, urządzenia i instalacje sanitarne w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wewnetrznych isntalacji wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania, itp. lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, – co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych. 3) Kierownik robót elektroenergetycznych, minimalne wymagania: – wykształcenie wyższe lub średnie, – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, – co najmniej 2 – letnie doświadczenie w kierowaniu robotami elektroenergetycznymi. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie: 1. Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach: 1) Zmiany terminu realizacji: a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; c) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; e) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, z wyłączeniem warunków atmosferycznych typowych dla danej pory roku, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi – normami); f) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 2) Zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego; b) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót, c) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę części robót, d) w przypadku zmiany stawek obowiązujących podatków, w szczególności podatku od towarów i Usług (VAT). 3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: a) zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji, Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do Umowy stosowne zmiany redakcyjne weryfikujące dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia c) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, d) zmian jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót, e) zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu f) zmiany innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego. 4) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust 2 nastąpi na podstawie wyceny robót niewykonanych dokonanej w oparciu o stawki, ceny jednostkowe, narzuty i materiały z kosztorysu szczegółowego Wykonawcy. 5) Jeżeli zajdzie konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych potwierdzonych protokółem konieczności sporządzonym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i zatwierdzonym przez Zamawiającego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Ponadto do kalkulacji robót dodatkowych należy przyjąć czynniki cenotwórcze podane w ofercie: – stawka roboczogodziny – koszty pośrednie Kp(od R+S) – koszty zakupu,(od M) – zysk (R+S+Kp) 6) Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 7) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt. 5 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 8) Zamawiający zastrzega, że zlecenie robót dodatkowych nastąpi odrębną umową

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik.mragowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w przypadku nie otrzymania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , dla osi priorytetowej I – gospodarka ściekowa , działanie 1.1 gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (.PDF)

Nr ogłoszenia: 81710-2013; data zamieszczenia 27.02.2013

Załączniki:

UWAGA Pobrane części .zip najlepiej połączyć i „wypakować” za pomocą programu 7-ZIP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZWiK 3/2013 (.DOC)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (.ZIP)  Cz1   Cz2   Cz3   Cz4   Cz5  Cz6   Cz7   Cz8   Cz9   Cz10

                                                         Cz11   Cz12   Cz13   Cz14   Cz15   Cz16   Cz17   Cz18   Cz19   Cz20

PRZEDMIARY ROBÓT (.ZIP)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH  (.ZIP)

DECYZJA 58-2011-Mrw (.PDF)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (.DOC)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 (.DOC)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3 (.DOC)

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski