Przetarg nieograniczony na: „dostawę wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego odczytu wodomierzy, elementów złącznych i uszczelek dla ZWiK Sp. z o. o. w Mrągowie”

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM
POWYŻEJ 14 000 EURO
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A. tel. 0-89/742-61-11
e-mail: zwik­­-mragowo@poczta.onet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:  „dostawę wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego odczytu wodomierzy,  elementów złącznych i uszczelek
dla ZWiK Sp. z o. o. w Mrągowie”

I.           Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro

II.         Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.bip.zwik.mragowo.pl

III.       Przedmiot i Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia
            1)    Kod CPV – 38.42.11.00-3, 32.23.00.00-4
           – wodomierze, radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
2)     Dostawa wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego odczytu wodomierzy,  elementów złącznych i uszczelek dla ZWiK Sp. z o. o. w Mrągowie”
3)      Wymagania szczegółowe dla wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego, elementów złącznych i uszczelek zostały podane w SIWZ Nr1/2013 z dnia 16.01.2013r.

IV.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

V.  Wymagany termin wykonania
1.        Rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy
2.       Zakończenie – 31.12.2012r.
VI. Warunki udziału w przetargu.
1.        O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1.1     Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
1.2     Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
       wykonanie zamówienia;
               1.3  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
               2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie dokumentów wskazanych w     
                  pkt. 8 rozdziału  SIWZ Nr1/2013 z dnia 16.01.2013r.
              3. W celu potwierdzenia warunków ogólnych, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ Nr1/2013 z dnia  
                  16.01.2013r. Wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty:
             a)  Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 8 Regulaminu, zgodne z treścią formularza zawartego w Rozdziale II SIWZ Nr1/2013r. z dnia 16.01.2013r. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę przedmiotowe oświadczenie może być złożone: 1) – przez wszystkich Wykonawców wspólnie na jednym formularzu, lub 2) – odrębnie przez każdego z Wykonawców, tzn. na odrębnych formularzach (w tej sytuacji Zamawiający będzie uważał, że każdy z Wykonawców złożył oświadczenie dotyczące tego zakresu zamówienia, za którego wykonanie jest odpowiedzialny), lub 3) – przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców (pod warunkiem, że udzielone mu pełnomocnictwo będzie upoważniało go nie tylko do działania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale również będzie obejmowało umocowanie do działania w imieniu każdego z Wykonawców odrębnie).
              b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
              c) W celu potwierdzenia warunków szczegółowych opisanych w pkt 7.2 . SIWZ Nr1/2013r. z dnia 16.01.2013r., Wykonawca musi przedłożyć następujące dokumenty:
              -Informację o doświadczeniu zawodowym Wykonawcy („Wykaz Doświadczenia”), sporządzoną zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do Formularza oświadczenia zawartego w Rozdziale II SIWZ Nr1/2013r. Treść informacji musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji muszą być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zamówienia zostały wykonane należycie (np. referencje).
              d) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą wykazać, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. W celu wykazania powyższego,  Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające zapewnienie odpowiedniej jakości dostarczanego produktu:
              – Kartę katalogową oferowanych wodomierzy i modułów radiowych   
              -Aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID
VII. Kryteria oceny ofert:
         Cena brutto –  waga kryterium 100 %
VIII. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach w sekretariacie ZWiK w Mrągowie, 11-700 Mrągowo Osiedle Mazurskie 1A do dnia 31.01.2013 r. do godziny 10:00.
1. Ofertę należy zapakować w kopertę (opakowanie) zewnętrzną i wewnętrzną.
2. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na  adres: Zakład Wodociągów i     Kanalizacji Spółka z o.o. , 11-700 Mrągowo Osiedle Mazurskie 1A oraz opatrzona napisem: „Oferta na dostawę wodomierzy, modułów radiowych, systemu radiowego odczytu wodomierzy,  elementów złącznych i uszczelek dla ZWiK Sp. z o. o. w Mrągowie”.
IX. Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
X. Do udzielania wyjaśnień „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”,  ze strony Zamawiającego,  upoważnia się: Mistrza Gospodarki Wodociągowej Pana Pawła Stefanowicza, pok. 7, tel. 742 61 11,. Informacje będą udzielane w dniach pracy ZWiK od godz. 7:00 do 15:00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  będzie można uzyskać w pok.7 lub w sekretariacie.
XI. Otwarcie ofert   
 Nastąpi w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700  Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A  w   pokoju Dyrektora Zarządu Spółki w dniu 31.01.2013 r. o godz. 10:30. Otwarcia ofert dokona Komisja  przetargowa powołana przez Zamawiającego.
XII. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
          Wywieszono dnia:  18.01.2013 r.                                                                                                              
          Zdjęto dnia:            31.01.2013 r.
  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski