Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

ZAKŁAD  WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.  W MRĄGOWIE
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
 KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO DOTYCZĄCE:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
„Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i budowa stacji podwyższania ciśnienia w ul.Torowej w Mrągowie”
„Budowa rurociągu tłocznego i grawitacyjnego z przepompowni ścieków sanitarnych „Zatorze-Przejazd” w Mrągowie.”
1.   Opis przedmiotu zamówienia:
a)   Sieć wodociągowa:
-wodociąg z rur PVC/PE DN160/225 o długości 600mb
-przebudowa przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości z rur PE DN40 w ilości 10szt
-stacja podwyższania ciśnienia w komorze z kręgów betonowych DN1200-1500 z wyposażeniem i przyłączem energetycznym
-wykonanie metodą przecisku przejścia sieci wodociągowej pod torami kolejowymi z rur stalowych  DN500 i rurze przewodowej z PVC/PE DN315 o długości 25mb
b)  Sieć kanalizacji sanitarnej:
-rurociąg kanalizacji tłocznej z rur PVC/PE DN90 o długości 59mb
-rurociąg kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN200 o długości 25mb
-wykonanie metodą przecisku przejścia sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami kolejowymi z rur stalowych DN160 i rurze przewodowej z PVC/PE DN90 o długości 25mb
-studnia rozprężna z kręgów betonowych DN1200
-dobór pomp i armatury w istniejącej przepompowni scieków-1kpl
c)   informacje dodatkowe:
-uzyskanie aktualnych map do celów projektowych i innych dokumentów niezbędnych do realizacji  zadania należą do wykonawcy.
2.     Termin wykonania zamówienia: 30.04.2013r
3.     Warunki udziału w postępowaniu: Załącznik Nr4
4.     Kryteria wyboru oferty: 100% cena
5.     Sposób przygotowania oferty:
1)      ofertę należy przygotować na piśmie w języku polskim trwałą i czytelną techniką na załączonym formularzu lub
         sporządzić formularz według załączonego wzoru,
2)      ceny w ofercie należy podać w walucie polski złoty (PLN) wyrażone w cyfrach i słownie,
3)      ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie,
4)      na kopercie umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę i adres zamawiającego oraz komórki przeprowadzającej
         postępowanie
5)      kopertę oznakować napisem: „Oferta na:
      „Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i budowa stacji podwyższania ciśnienia w ul.Torowej w Mrągowie”
„Budowa rurociągu tłocznego i grawitacyjnego z przepompowni ścieków sanitarnych „Zatorze-Przejazd” w Mrągowie.”
       Nie otwierać przed dniem: 14.01.2013r i  godziną: 1000 .
6)      punkty od 3 do 5 nie mają zastosowania przy ofertach przesyłanych faksem lub listem elektronicznym.
 
6.      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 14.01.2013r godziny: 1000, osobiście w sekretariacie spółki , listownie na adres: 11-700 Mrągowo , os. Mazurskie 1A, przesłać faksem na numer +48 89 741 86 21 lub listem elektronicznym na adres: sekretariat@zwik.mragowo.pl *
 
7.      Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14.01.2013r o godzinie: 1030, w świetlicy  w siedzibie spółki , Mrągowo , os. Mazurskie 1 A.
 
8.      Postępowanie prowadzi: Kierownik Działu Technicznego Leon Jakubaszko
(nazwa komórki organizacyjnej spółki)
9.      Osoba (-y) upoważnione do kontaktu (imię nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, e-mail):
1)      Mistrz Gospodarki Wodociągowej-Paweł Stefanowicz
2)      Mistrz Gospodarki Ściekowej-Cezary Klimczuk
 
10.  Przewiduje się / nie przewiduje* się negocjacje  z wykonawcami.
11.  Informacja o terminie negocjacji zostanie przekazana pisemnie listem, faksem lub pocztą elektroniczną.
12.  Zamawiający powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania  

Mrągowo, dnia 21.12.2012 r.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski