Przebudowa zjazdu i budowa drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.:

PRZEBUDOWA ZJAZDU I BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ, PRZEBUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ CHODNIKÓW, REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY

W MRĄGOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

51042621800000, ul. Os. Mazurskie , 11700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska,

tel. 0-89 742 61 11, e-mail stefanowicz@zwik.mragowo.pl, faks 0-89 741 86 21.

Adres strony internetowej (URL): http://zwik.mragowo.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://zwik.mragowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://zwik.mragowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A 11 – 700 Mrągowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA ZJAZDU I BUDOWA

DROGI DOJAZDOWEJ, PRZEBUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ CHODNIKÓW,

REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE

STACJI UZDATNIANIA WODY W MRĄGOWIE

Numer referencyjny: ZWiK 1/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

– określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1.

Przedmiotem zamówienia jest budowa zjazdu i drogi dojazdowej, przebudowa miejsc parkingowych oraz

chodników, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg wewnętrznych na terenie Stacji Uzdatniania

Wody w Mrągowie. 3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: -budowa zjazdu od strony drogi

publicznej; -budowa drogi dojazdowej na terenie SUW; -remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na

terenie SUW po przez jej wymianę na nawierzchnię z kostki betonowej; -przebudowa miejsc

parkingowych oraz chodników; -założenia do remontu dróg wewnętrznych: Planowany remont dróg

wewnętrznych nie zmienia trasy istniejącej drogi oraz zachowuje istniejącą niweletę. Przebudowa dróg

obejmować będzie niezbędne roboty jak: − frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdnia na

głębokość 4cm na powierzchni 1015.0m2. − rozbiórki: − podbudowy z betonu chudego o powierzchni

1237m2 z uwagi na jej nienormatywna grubość, − nawierzchni z kostki betonowej 253m2, − obrzeży

betonowych 26mb, − krawężnika betonowego 15x30x100-527mb. − zdjęcie warstwy humusu z

powierzchni nowoprojektowanej drogi dojazdowej, − rozbudowy miejsc parkingowych oraz placu

manewrowego, − wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, − wymiana na

całej długości dróg krawężnika betonowego, − wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm /mieszanka optymalna/ grubości 20cm i 7cm jako

warstwa izolacyjna na istniejącej nawierzchni betonowej, − wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm, w ramach rozbudowy miejsc parkingowych i

przebudowy drogi między budynkiem administracyjnym a stacją uzdatniania, − chodniki nie wymagają

remontu jedynie należy odbudować chodnik przy dobudowanej części budynku oraz uzupełnić kostkę

przy krawężniku po jego przestawieniu, − wyprofilować nawierzchnię z kostki betonowej z nawiązaniem

do istniejącego chodnika oraz budynków nadając spadek poprzeczny od 0,6% do 2% skierowany do

istniejących i projektowanych kratek ściekowych, spadki podłużne od 0,7% do 10%. − Na odcinku drogi

dojazdowej do zbiorników należy ułożyć warstwę izolacyjną z kruszywa łamanego gr.7cm z wykonaniem

nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm – Po wykonaniu

nawierzchni z kotki betonowej należy dokonać regulacji zasuw, skrzynek, włazów oraz studni sieci

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wody opadowe z powierzchni dróg i placów po linii spadków

podłużnych i poprzecznych odprowadzone zostaną do wpustów ściekowych. Szczegółowy sposób

wykonania robót i oczekiwane wymagania zawarte są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót budowlanych. Powierzchnie remontowe: − nawierzchnia kostki betonowej 2851,70 m2;

II.5) Główny kod CPV: 45233320-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45233300-9

45233222-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1.1 Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – to w tym okresie, jedną robotą budowlaną polegającej na remoncie, budowie lub

przebudowie dórgdróg i /lub placów parkingowych o wartości robót przynajmniej 300 000 zł c).1.3

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia

budowlane w specjalizacji w zakresie inżynierii drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami

budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz

droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych

obiektów inżynierskich oprócz przepustów, droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i

postoju statków powietrznych, posiadający co najmniej 5 – letnie doświadczenie jako kierownik

budowy lub kierownik robót ;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne

kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa

członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego

porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z wskazanych przez Wykonawcę osób zostanie

wyznaczona do pełnienie funkcji kierownika budowy. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez

weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie

niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie ich łączne dysponowanie odpowiednim

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 25a ust. 1 PZP oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, (w przypadku

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców

w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

5) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty; 6) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się

Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć

dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 złotych

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00

okres gwarancji 10,00

Termin realizacji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) w zakresie terminu realizacji w przypadku

konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania; b) w

zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu

zamówienia w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub

zakres zamówienia c) w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy

publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; d) w zakresie

zmiany terminu w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się

wykonawcy do zmiany; e) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których

żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki

ewentualnych wykopalisk archeologicznych). f) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia

niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu

zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z

wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP. g) w zakresie terminu realizacji

zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpią

przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub

wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej. h) w zakresie zmiany terminu realizacji

umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego, i) w zakresie zmiany terminu realizacji

umowy w przypadku wykonania robót zamiennych, j) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w

przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, k) w zakresie zamiany

terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej

bezpośredni wpływ na terminowość robót. l) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji

zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu robot wynikające z

wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji

projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji

zamówienia. m) w zakresie treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i

rachunkowych w treści umowy; n) w zakresie zmiany podwykonawców robót po uzyskaniu zgodny

Zamawiającego; o) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w

związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu

stawki podatku VAT. p) W zakresie zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy poprzez

podanie nowych danych. q) W zakresie zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; mających

istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, ,w tym osób pełniących samodzielne funkcje na

budowie, poprzez podanie nowych danych r) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji

zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a

zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana

inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego komisje. s) w zakresie terminu realizacji

zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku

wystąpienia okoliczności, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do

dokumentacji technicznej, za zgodą zamawiającego, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian

proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami: • zmiana może dotyczyć

jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót, • rozwiązanie proponowane przez

Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, • projekt

zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego, •

zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy

proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych. 2)

Opóźnienia, o których mowa w pkt. 1 lit „a” –„m” i „r-s” muszą być odnotowane w dokumentacji

budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi informacjami niezależnych organów lub/i

protokołami podpisanymi przez strony umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-11, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dane do logowania: adres e-mail: jgrabowski238@gmail.com
                                                              hasło: ZWiK1234!

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski