Nowy Przetarg na modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II

Ogłoszenie nr 636601-N-2018 z dnia 2018-10-16 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa – ETAP II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

3.2 Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0555/17

dotycząca przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i

wodociągowego aglomeracji Mrągowo w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w

aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu” Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

51042621800000, ul. Os. Mazurskie , 11700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska,

tel. 0-89 742 61 11, e-mail stefanowicz@zwik.mragowo.pl, faks 0-89 741 86 21.

Adres strony internetowej (URL): http://zwik.mragowo.pl/

Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://zwik.mragowo.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://zwik.mragowo.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A 11 – 700 Mrągowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla

miasta Mrągowa – ETAP II”

Numer referencyjny: ZWiK 9/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wymiana instalacji technologicznych

Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa. 3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.2.1.

remont hali filtrów; 3.2.2. modernizację układu płukania filtrów; 3.2.3. modernizację układu

sterowania pracą filtrów; 3.2.4. zwiększenie wydajności pompowni – wody do sieci, poprzez wymianę

istniejącego zestawu hydroforowego; 3.2.5. hermetyzację systemu odprowadzania wód popłucznych

wewnątrz hali; 3.2.6. wymianę armatury zaporowej w komorze rozdziału wody do sieci miejskiej;

3.2.7. rozbudowę i modernizację systemu zasilania i sterowania, w tym automatyka załączania

zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego. 3.2.8. remont instalacji oświetleniowej wewnątrz

hali suw, 3.2.9. adaptacja i rozbudowa systemu sterowania pracą urządzeń technologicznych SUW.

3.2.10. Zakres robót obejmuje czyszczenie i malowanie istniejącej stolarki okiennej. 3.2.11. W

pomieszczeniu sprężarkowni należy zamontować stalowe drzwi techniczne koloru białego. 3.2.12. W

zakres robót technologicznych wchodzi zakup i dostawa złoża i dysz filtracyjnych. Rodzaj i wysokość

warstwy złoża filtracyjnego w filtrach ciśnieniowych: a) -żwirki kwarcowe b) -warstwa dolna h=0,2

m, uziarnienie Ø 5-10 mm c) -warstwa środkowa h=0,2 m, uziarnienie Ø 3-5 mm d) -warstwa górna

h=1,5 m, uziarnienie Ø 1,4-2 mm 3.2.13 Wymagany zakres pracy zestawu w oparciu o układ

składający się z 4szt. pomp. a) – wydajność min nie więcej niż Q = 40 m3/h , b) – wysokość

podnoszenia 36 m; c) – wydajność maksymalna nie mniej niż Q = 430 m3/h , d) – wysokość

podnoszenia 43 m; e) – wydajność nominalna Q = 350 m3/h , f) – wysokość podnoszenia 40 m; g)

Zestaw hydroforowy wraz z szafą sterowniczą należy wykonać zgodnie z zapisami specyfikacji. h)

Zestaw hydroforowy wraz szafą sterowniczą ma być układem oferowanym od jednego producenta

pomp. Z uwagi wycofanie z produkcji poprzedniego modelu precyzuje również minimalne parametry

techniczne pomp, które należy uwzględnić przy doborze: a) Klasa efektywności: IE3 b) Nominalna

moc silnika pompy – P2: 18.5 kW c) Częstotliwość podstawowa: 50 Hz d) Sprawność: IE3 nie mniej

niż 92 % e) Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu nie mniej niż 92 % f) Liczba biegunów: 2 g)

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP55 h) Klasa izolacji (IEC 85): F i) Napięcie nominalne : 400V j)

Sprawność układu w punkcie nominalnym nie mniej niż 78 %

II.5) Główny kod CPV: 45252126-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45400000-7

45421000-4

45310000-3

31527200-8

45431000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: c).1.1 Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – to w tym okresie, jedną robotą budowlaną polegającej na remoncie,

modernizację, budowie lub przebudowie Stacji Uzdatniania Wody o wartości robót przynajmniej

500 000 zł c).1.3 Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem: c).1.3.1 przynajmniej jedną

osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalizacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do

kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i

instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, posiadający co najmniej 5

– letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót; c).1.3.2 przynajmniej jedną

osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalizacji – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , posiadający co najmniej 5 – letnie

doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót; c).1.3.3 przynajmniej jedną osobą

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalizacji – konstrukcyjno-budowlanej, posiadający co

najmniej 5 – letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót; c).1.3.4.

Zamawiający dopuszcza wykazanie się osoba posiadającą kilka uprawnień.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna

równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska

państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie

europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z wskazanych przez Wykonawcę

osób zostanie wyznaczona do pełnienie funkcji kierownika budowy. Ocena powyższego warunku

nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub

więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany będzie

ich łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 25a ust. 1 PZP oraz odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub

więcej Wykonawców w trybie art. 23 PZP w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty

dla każdego z nich).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – inne dokumenty; 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których

powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu

zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu.

3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 70 000,00 złotych

(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00

okres gwarancji 10,00

Termin realizacji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: a) konieczności wykonania dodatkowych

badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania; b) zmiany obowiązujących przepisów prawnych

mającej wpływ na realizację zamówienia. c) Zmiany terminu, zakresu oraz wynagrodzenia w

przypadku zmian zakresu zamówienia w stosunku do pierwotnych założeń dokumentacji projektowej.

d) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; e) zmiany terminu realizacji umowy w

przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do

zmiany; f) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła

przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk

archeologicznych). g) Zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków

atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym

prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami

producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP. h) wystąpią przeszkody podziemne lub

przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian

w dokumentacji technicznej. i) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót

przez zamawiającego, j) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,

k) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych

przez Zamawiającego, l) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np.

klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. m) ograniczenie zakresu

robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego

w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu

prawidłowej realizacji zamówienia n) zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją

przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji

i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. o)

wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; p) zmiana

podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub

wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; q) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w

związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie zmianę wynagrodzenia o wskaźnik

zmiany stawki podatku VAT. r) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w

przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych. s)

zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu

zamówienia, ,w tym osób pełniących samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie nowych

danych t) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części

zakresu robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, u) istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego

nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a zakres

wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana

inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego komisje. v) zmiana formy zabezpieczenia

umowy, w zakresie zmian przewidzianych w art. 149 PZP; w) zmiany zaoferowanych urządzeń w

przypadku ich nie dostępności na rynku lub wprowadzenia lepszego technologicznie urządzenia

spełniającego przynajmniej minimalne parametry pierwotnego urządzenia. x) w uzasadnionych

przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji

technicznej, za zgodą zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie

zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami: • zmiana może

dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót, • rozwiązanie

proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje

projekt, • projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez

Zamawiającego, • zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w

sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót

zamiennych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-06, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dane do logowania: adres e-mail: jgrabowski238@gmail.com
                                                           hasło: ZWiK1234!

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski