Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit FT190 Diesel MR’95

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie
ogłasza  przetarg na  sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit
 FT190 Diesel MR’95
Nazwa sprzedającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , 11-700 Mrągowo  , os. Mazurskie 1A ;
NIP: 742 13 75 296  REGON: 510426218
Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest n/w pojazd :
1. Samochód ciężarowy Ford Transit FT190 Diesel MR’95 o numerze rejestracyjnym OTM 0454. Cena  brutto, wyżej zidentyfikowanego pojazdu, wynosi 14 000 zł i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego pojazdu.
Dane identyfikacyjne pojazdu :
Marka : Ford
Model: FT 190 2,5 Diesel MR’95
Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
Rodzaj zabudowy: skrzyniowy z podwójną kabiną
Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów: 2/tylni (4×2)/manualna
Rozstaw osi: 3570mm
Kolor powłoki lakierowanej nadwozia: biały akryl
Rok produkcji: 1996
Nr fabryczny (VIN): WF0CXXGBVCTE90672
Rodzaj silnika : z zapłonem samoczynnym
Pojemność skokowa / moc silnika : 2496cm3 /  57kW(76KM)
Wskazanie licznika : 254 511km
Data pierwszej rejestracji: 10-08-1999 r.
Data ważności badania technicznego : 05-04-2012 r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Złożenie oferty, będącej  załącznikiem nr  1 do niniejszego ogłoszenia,   w terminie do dnia      27-04-2011 r. do godz. 10ºº.  Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, lub ze   strony internetowej:  www.zwik.mragowo.pl
Oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę oferenta
– adres siedziby oferenta
– numer PESEL i NIP oferenta
– datę sporządzenia oferty
– przedmiot sprzedaży
– oferowaną cenę
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz
przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
Do oferty należy dołączyć kopie wniesienia wadium.
Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy
na sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit FT190 Diesel MR’95 ’’
2. Wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej pojazdu.  Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  27-04-2011 do godz. 9ºº w kasie ZWiK w Mrągowie. Zwrot wadium nastąpi z kasy Zakładu najpóźniej w następnym dniu po rozstrzygnięciu przetargu.
Pozostałe informacje:
1. Otwarcie  ofert  nastąpi w dniu 27-04-2011 r. o godz. 10³º,  w  siedzibie ZWiK .  Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu  dla osoby , która wygra przetarg. Jeżeli osoba ta nie zgłosi się w ustalonym przez ZWiK terminie do zawarcia umowy  to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.
2. Po otwarciu ofert zostanie przeprowadzona licytacja ustna ,ceną wywoławczą jest najwyższa  kwota określonej w złożonych ofertach
3. Pojazd  zostanie  sprzedany  za  najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
4. ZWiK w Mrągowie nie bierze odpowiedzialności  za stan techniczny  sprzedawanego w przetargu samochodu ciężarowego.
5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można , pod numerem  telefonu  89 741 24 37 , 603 634 895. Zastrzega się, że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Załączniki:

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski