Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.”

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 387 000 EURO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A. tel. 0-89/742-61-11

e-mail: zwik­­-mragowo@poczta.onet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.”

I.     Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 387.000 euro

II.    Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej

        www.bip.zwik.mragowo.pl

III.   Przedmiot i Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia
Kod CPV – 74232000-4 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zakres rzeczowy Dokumentacji Projektowej.
1.Opracowanie powinno zawierać:
– Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz
przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie,
– Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz
przyłączy w granicach nieruchomości wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póź. zmianami),
      – Projekt wykonawczy, wykonany zgodnie j.w.,
– Przedmiar robót wykonany zgodnie z w/w rozporządzeniem,
– Kosztorys inwestorski, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego  (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
– Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póź. zmianami),
– Dokumentację budowlano-wykonawczą wykonać w 4 egzemplarzach. Specyfikacje techniczną, Studium wykonalności, przedmiary i kosztorysy wykonać w dwóch egzemplarzach. Ponadto całość zleconego opracowania wykonać na nośniku elektronicznym (kosztorys w formacie *.xls lub *.kst, rysunki w formacie *.dwg lub *dxf, dokumentacja w formacie *.doc lub *.txt)..
2.Wytyczne do projektu:
dla nieruchomości mieszkalnych zgodnie z załącznikiem nr 4
rozbudowa sieci:
– rurociągi z PVC 160, 200 – kanalizacji grawitacyjna 516mb
– rurociągi z PE 50,90 – kanalizacja tłoczna 789mb 
– strefowa przepompownia ścieków 1szt.
            przyłącza:
– rurociągi z PVC 160 – kanalizacji grawitacyjna 220mb
– rurociągi z PE 50 – kanalizacja tłoczna 93mb
– przydomowe przepompownie ścieków 7szt. 
dla nieruchomości usługowych zgodnie z załącznikiem nr 5
rozbudowa sieci:
– rurociągi z PVC 160, 200 – kanalizacji grawitacyjna 5543mb
– rurociągi z PE 50,90 – kanalizacja tłoczna 396mb 
– strefowa przepompownia ścieków 1szt.
przyłącza:
– rurociągi z PVC 160, 200 – kanalizacji grawitacyjna 244mb
– rurociągi z PE 50 – kanalizacja tłoczna 50mb
– przydomowe przepompownie ścieków 5szt. 
Zakres opracowania zgodny z wytycznymi inwestora na mapie sytuacyjnej. Wykonanie aktualizacji map projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej wykona projektant. Niezbędne uzgodnienia konieczne do wykonania projektów oraz złożenie kompletu dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę dokona projektant.

IV.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

V.       Wymagany termin wykonania
1.         Rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy
2.         Zakończenie – 5 miesięcy od daty podpisania umowy
VI.     Warunki udziału w przetargu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1.        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 9 lutego 2004 r. z późn. zm)
Oceny spełnienia tych warunków dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, która na podstawie złożonych dokumentów w ofertach oceni Wykonawców. Dokumenty które należy złożyć:
1. aktualne zaświadczenie ZUS dotyczące realizacji zobowiązań,
2. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące realizacji zobowiązań podatkowo – skarbowych,
3. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
5.        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (referencje),
6.        wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (kserokopie uprawnień),
7.        upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Wykonawcy (nie dotyczy władz statutowych firmy Wykonawcy),
8.        oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowane w projekcie umowy warunki realizacji zamówienia.
VII.   Kryteria oceny ofert:
          Cena brutto –  waga kryterium 100 %
VIII.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach w sekretariacie ZWiK
          w Mrągowie, 11-700 Mrągowo Osiedle Mazurskie 1A do dnia 19.08.2011 r. do godziny 10:30.
1. Ofertę należy zapakować w kopertę (opakowanie) zewnętrzną i wewnętrzną.
2. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na  adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , 11-700 Mrągowo Osiedle Mazurskie 1A oraz opatrzona napisem: „Ofert na Wykonanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki oraz przyłączy w granicach nieruchomości budynków usługowych i mieszkalnych nie podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Mrągowie.”
IX. Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
X. Do udzielania wyjaśnień „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”,  ze strony Zamawiającego, upoważnia się: mistrza gospodarki ściekowej Pana Cezarego Klimczuka, pok. 7, tel. 742 61 11,. Informacje będą udzielane w dniach pracy ZWiK od godz. 7:00 do 15:00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  będzie można uzyskać w pok.7 lub w sekretariacie.
XI. Otwarcie ofert   
Nastąpi w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 11-700  Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A  w pokoju nr7 w dniu 19.08.2011 r. o godz. 11:00. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
XII. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
          Wywieszono dnia:  27.07.2011 r.                                                                                                             
          Zdjęto dnia:             19.08.2011 r.            
Załączniki:
  1. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia
  2. Załacznik Nr 4            Mapy4a.rar         Mapy4b.rar         Mapy4c.rar         Mapy4d.rar
  3. Załącznik Nr 5            Mapy5a.rar         Mapy5b.rar

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski