Przetarg nieograniczony „Cykliczne dostawy oleju napędowego” Nr kodu wg CPV – 09134100-8

Polska Akademia Nauk
Zakład Doświadczalny Agrobiologii
w Baranowie
11-730 Mikołajki
Baranowo 20
tel./ 87 421 30 12, 87 421 3036
fax. 87 421 3035
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na realizację projektu:
„Cykliczne dostawy oleju napędowego”
Nr kodu wg CPV – 09134100-8
Proces przetargowy będzie prowadzony zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 125 000 Euro zgodnie   z art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
                                                                    Zatwierdzam:      ……………….
                                                                    Baranowo, ..…………………….
              
1. Zamawiający.
Polska Akademia Nauk
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie
11-730 Mikołajki, Baranowo 20.
tel.  87 421 30 12, 87 421 30 36
fax. 87 421 30 35
e-mail: pan.baranowo@interia.eu
2. Tryb udzielania zamówienia.
Proces przetargowy będzie prowadzony zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego       o wartości nie przekraczającej kwoty 125 000 Euro zgodnie z art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na cykliczne dostawy  oleju napędowego kod CPV 09134100-8 zgodnego z PN-C 96024, na potrzeby sprzętu rolniczego będącego na wyposażeniu Polskiej Akademii Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie.
    Przewidywana ilość zamówienia 20 000 litrów. Wskazana ilość nie jest ilością wiążącą,         a jedynie szacunkową i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zmiana wielkości dostaw nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony wykonawcy zamówienia.
    
4. Termin wykonania zamówienia.
Dostawy sukcesywne według potrzeb w terminie od 20. 09. 2011 do 31. 12. 2011 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy.
2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków, dokonywana będzie metodą „spełnia” lub „nie spełnia”, na podstawie oświadczeń i dokumentów.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o spełnieniu przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 – zał. Nr 1;
b) dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
c) koncesję na obrót paliwami ciekłymi, lub dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest zwolniony z obowiązku posiadania koncesji,
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 2;                                                                      
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2.
5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – zał. Nr 3.
6. Do oferty należy dołączyć zaakceptowany wzór umowy – zał. Nr 4.
Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawidłowości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej.
2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących dokumentów przetargowych na zasadach określonych w art. 38.
3) Osobą uprawnią do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest:
Henryk Jabłoński tel. 87 412 30 12, 87 421 30 36. fax: 87 412 30 35
8. Wymagania dotyczące wadium.
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
10. Opis sposobu przygotowania oferty.
1)      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych i udostępnionych na stronie internetowej przez zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą ona zgodne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
2) Ofertę i załączniki należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
3) Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3;
b) zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ);
c) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części 6.
4) Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były zszyte, zaś wszystkie strony (karty) oferty były ponumerowane.
5) Oferta i wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem przez wykonawcę lub osobę (y) upoważnioną(e) do podpisywania oferty.
6) Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, należy dołączyć pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę.
7) Wszystkie strony oferty i załączników oraz wszelkie poprawki w tekście oferty winny być parafowane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
8) W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą: „Nie udostępniać”.
9) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej nazwą (firmą), adresem wykonawcy i hasłem:
„Zakup oleju napędowego”
Nie otwierać przed dniem 19 września 2011r.godz. 10.30
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
11. Miejsce oraz termin składania ofert.
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
          Polska Akademia Nauk
          Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie
          11-730 Mikołajki, Baranowo 20.
         do dnia 19.09. 2011 r. do godziny 10.30.
2) Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się dnia 19.09.2011 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego.
3) Oferty złożone po terminie składania ofert zwraca się bez ich otwierania.
4) Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie oznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ.
12. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania oraz powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena oferty powinna być obliczona w tabeli nr 1 SIWZ.
Tabela nr 1
Planowana  wielkość  zamówienia
w litrach
Cena netto hurtowa producenta  za  1 litr  oleju napędowego       z dnia
06.09.2011r.
Wskaźnik kalkulacji  ceny netto (marża/upust) 1 lita  oleju opałowego
Cena  netto  sprzedaży   (wykonawcy) za  1 litr  oleju opałowego z dnia  06.09.2011r.
(kolumna 2+3 lub 2-4)
Podatek VAT (%)
Wartość  dostawy  brutto  ( kolumna  1×5 +VAT)
Marża
(zł/l)
Upust
(zł/l)
1
2
3
4
5
6
7
20 000
 5. Cenę netto producenta(rafinerii) za 1 l oleju napędowego należy podać na podstawie cen hurtowych producenta (cennik oleju napędowego ze strony internetowej producenta) z dnia 06.09.2011r.
  6. Wymaga się dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego hurtową cenę netto producenta oleju przyjętą do kalkulacji.
  7. Wskaźnik kalkulacji ceny Wykonawcy stanowi różnicę między ceną sprzedaży netto za    1 l oleju podanego przez Wykonawcę dla Zamawiającego a hurtową ceną netto producenta za 1 l oleju z danego dnia. Wskaźnik kalkulacji cen może być wartością dodatnią (marżą), zerową lub ujemną (upust);
 8.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany stawek podatkowych lub pojawieniu się nowych obciążeń podatkowych. Zamawiający dopuszcza waloryzację ceny podanej w ofercie o wzrost lub zmniejszenie ceny w rafinerii, w której zaopatruje się Wykonawca. W przypadku każdorazowej zmiany ceny – przy realizacji dostawy- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego nową cenę ( wzrost lub zmniejszenie). Zastosowana marża lub upust przy wyliczeniu ceny oleju, podane w złożonej ofercie przetargowej są wielkościami stałymi i będą obowiązywać w całym okresie trwania umowy.
13. Opis i znaczenie kryteriów oraz sposób oceny ofert.
Kryteria oceny ofert:
1) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpoznania, jeżeli:
    a) Oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją i będzie zgodna z ustawą;
     b) Oferta została złożona z zakreślonym przez Zamawiającego terminie;
     c) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego
2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną brutto, stosując kryterium – cena  100%
Przy ocenie ofert zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
              Cn
Cena = ————— x 100
               Cb
Gdzie:
Cn – najniższa cena brutto spośród ofert badanych
Cb – cena brutto badanej oferty
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę,
która została złożona po terminie.
2. Zamawiający poprawi w ofercie;
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   
    dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
    – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia  
wykonawców, którzy złożyli oferty o:
    – wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmę, siedzibę i adres wykonawcy,  
      którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy firm, siedziby i adresy  
      wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym  
      kryterium oceny ofert i łączną punktację;
    – wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,
    – wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
       podając uzasadnienie faktyczne i prawne
    – terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być  
       zawarta.
4. niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację o  
wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
6. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego o treści podanej we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Do obliczania ceny poszczególnych dostaw, za podstawę przyjmowana będzie ostatnia dostępna przed datą dostawy, cena producenta oleju napędowego, podana w jego cenniku;
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany stawek podatkowych lub pojawieniu się nowych obciążeń podatkowych. Zamawiający dopuszcza waloryzację ceny podanej w ofercie o wzrost lub zmniejszenie ceny w rafinerii, w której zaopatruje się Wykonawca. W przypadku każdorazowej zmiany ceny – przy realizacji dostawy- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego nową cenę ( wzrost lub zmniejszenie). Zastosowana marża lub upust przy wyliczeniu ceny oleju, podane w złożonej ofercie przetargowej są wielkościami stałymi i będą obowiązywać w całym okresie trwania umowy.
 4) Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu zamawiającemu faktury sprzedaży (z doliczoną marżą czy upustem stałym zaproponowanym w ofercie) wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią dokumentu potwierdzającego cenę producenta (ostatnią dostępną przed datą dostawy). Do każdej dostawy należy dołączyć aktualne świadectwo jakości obejmujące daną partię oleju napędowego.
5) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w formie przelewów  w PLN.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże ustawy.
18. Inne informacje:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5) e-mail: pan.baranowo@interia.eu
6) Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej.
7) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8) Koszty związane z udziałem w postępowaniu i przygotowaniu oferty ponosi składający ofertę, zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19. Załączniki do specyfikacji.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski