Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.

OGŁOSZENIE
o  przetargu  nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
11-700 Mrągowo Osiedle Mazurskie 1A woj. warmińsko-mazurskie,
powiat mrągowski , tel. [0 89] 742 61 11, tel./fax.  [0 89] 741 86 21
ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej pn.:
„ Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody dla miasta Mrągowa
w  województwie warmińsko – mazurskim”
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji:
rozpoczęcia  – niezwłocznie po podpisaniu umowy
zakończenia – 29 grudnia 2005r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) – 100 %.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 7 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami:
Paweł Stefanowicz
tel.[ 0…89] 742 61-11, tel. kom. O 603 63 48 95 pokój nr 7, w godz. 8ºº-14ºº
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2 – sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 19 października 2005r. do godziny 10ºº.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 października 2005r. o godz.12ºº w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
–         nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych,
–         spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
–         złożą ważną ofertę spełniającą wszystkie warunki postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku ZWiK Spółka z o.o. w Mrągowie w okresie od dnia 30 października 2005r. do dnia 17 października 2005r. oraz poprzez publikację w na stronie zakładu  www.zwik.mragowo.pl
Załącznik Nr 1
Do Specyfikacji Istotnych Zamówień
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla m. Mrągowa”
Zakres rzeczowy i wytyczne do projektowania na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod nazwą:
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa w województwie
warmińsko-mazurskim”
Zakres opracowania
1.     Opracowanie powinno zawierać:
a)    Projekt budowlany modernizacji i przebudowy SUW:
– przebudowa pomieszczeń, rozbudowa sterowni, budowa pomieszczeń socjalnych dla obsługi wraz z miejscem na spożywanie posiłków, budowa zaplecza laboratoryjnego, modernizacja chlorowni.
b)     Projekt budowlany modernizacji technologii SUW:
– wyposażenie filtrów w system automatycznej pracy (filtracja i płukanie) przez montaż przepustnic z napędem pneumatycznym,
– opomiarowanie procesu filtracji (płukanie, napowietrzanie),
– przebudowa zbiornika na popłuczyny,
– unowocześnienie automatycznego sterowania pracą pomp I i II stopnia,
– praca stacji winna odbywać się w systemie automatycznym z wykorzystaniem systemu komputerowego zamontowanego w dyspozytorni,
– monitoring pracy całej stacji i procesów technologicznych (pełna wizualizacja),
– system monitoringu (pomiar ciśnienia i przepływu wody) najważniejszych punktów na sieci wodociągowej z pełną wizualizacją w dyspozytorni.
c)     projekt budowlany branży elektrycznej:
– zasilanie i sterowanie urządzeniami układu technologicznego wbudowane w nowych rozdzielnicach,
–  należy w miarę możliwości wykorzystywać istniejące rozdzielnie energetyczne.
2.     Opracowanie projektów powinno być sporządzone w układzie branżowym w 5 egzemplarzach, łącznie z wersją elektroniczną.
3.     Opracowanie powinno zawierać przewidywane koszty związane:
a)    uzyskanie map do celów projektowych,
b)     uzyskaniem niezbędnych uzgodnień,
c)     badaniem geotechnicznym podłoża gruntowego.
4.     W toku projektowania, projektujący zobowiązany będzie do:
a)    uzyskania w imieniu inwestora wszystkich niezbędnych informacji, opinii i uzgodnień.
b) konsultowania na bieżąco dokumentacji z Zamawiającym.
c)   przyjęcia rozwiązań optymalnych przy uwzględnianiu  kosztów budowy (energooszczędność, nowoczesne rozwiązania technologiczne, niskie koszty eksploatacji, funkcjonalność zastosowania rozwiązań).
5.     Uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę.
6.     Opracowanie kosztorysu ślepego sporządzonego w 2 egzemplarzach.
7.     Opracowanie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w 2 egzemplarzach.
    Część kosztorysowa powinna zawierać, prace związane z:
    – wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
    – wymiana podłóg – terakota o łącznej powierzchni 319 m²
    – oblicowaniem ścian wewnętrznych – glazura o łącznej powierzchni 176 m²
Kosztorysy „ślepe” wykonać na nośniku elektronicznym.
Wytyczne do projektowania
1) Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi
    w tym zakresie przepisami, a w szczególności winna być zgodna z:
– Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. Nr 106       z 2000 r., poz.1126 z póź.zm.),
– Ustawą z dnia 27kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62     z 2001 r., poz.627)
– Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 z 1998 r., poz.839),
– Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz.1133),
– Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu (Dz. U. Nr 26         z 1999 r., poz.239).
2)     Dokumentacja winna zawierać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenie potwierdzające poprawność opracowania oraz prawidłowość i zgodność przyjętych w projekcie rozwiązań z obowiązującymi przepisami.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski