Przetarg nieograniczony na: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa”

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 5.278.000 EURO

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, A. tel. 0-89/742 6111

e-mail: wolosz@zwik.mragowo.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa

I.   Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 5.278.000  euro

II.   Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.bip.zwik.mragowo.pl

III.  Przedmiot i Zakres zamówienia.

Przedmiot zamówienia
            Kod CPV  – 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków
           „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa
Wykonanie robót budowlanych, zakup i montaż urządzeń związanych z Modernizacją oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa zgodnie z:
1.     Projektem budowlanym „Droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków” w Mrągowie.
2.     Projektem budowlano-wykonawczym „Punkt zlewny ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków” w Polskiej Wsi k/Mrągowa.
3.     Projektem budowlanym „Ciąg technologiczny do higienizacji osadów wapnem” oczyszczalnia ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa.
4.     Projektem budowlano-wykonawczym „Modernizacja urządzeń istniejącej oczyszczalni” oczyszczalnia ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa.
5.     Projektem budowlanym „Stacja dozowania PIX-u” oczyszczalnia ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa.
6.     Projektem budowlano-wykonawczym „Zbiornik Pixu” – oczyszczalnia ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa.
7.     Projektem budowlanym „Technologia zlewni ścieków dowożonych z pompownią” oczyszczalnia ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa.
8.     Przedmiarami robót.
9.     Pozwoleniem na budowę – Decyzja Nr 85/2003 z dnia 21 października 2003 r., oraz Decyzja Nr 20/2004 z dnia 9 lutego 2004 r.
10.  Wymiana pompy w przepompowni głównej na pompę AFP 2002.398.ME 900/4-53 firmy ABS lub inną o nie gorszych parametrach.
Uwaga!
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu (zgodnie z art. 70¹ § 3 KC, Dz.U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r., z póź zm.) jak również podpisania umowy w przypadku nie uzyskania środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zakres rzeczowy.
1.  Roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne:
       a) wg „Przedmiaru robót”

I.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

V. Wymagany termin wykonania
1.        Rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy
2.       Zakończenie – 27.12.2007 r.
VI. Warunki udziału w przetargu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1.        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 9 lutego 2004 r. z późn. zm)
5.        Oceny spełnienia tych warunków dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, która na podstawie złożonych dokumentów w ofertach oceni Wykonawców.
Dokumenty które należy złożyć:
1.        aktualne zaświadczenie ZUS dotyczące realizacji zobowiązań,
2.        aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące realizacji zobowiązań podatkowo – skarbowych,
3.        informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
4.        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
5.        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy Pzp,
6.        wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (minimum trzy referencje),
7.        wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (kserokopie uprawnień),
8.        wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca,
9.        sposób ustalenia ceny – kosztorys ofertowy,
10.     wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego do rozliczenia ewentualnych prac  dodatkowych,
11.     zobowiązanie do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierające wielkość i formę udzielenia zabezpieczenia (zgodnie z § 9 projektu umowy oraz art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),
12.     upoważnienie podpisującego i składającego ofertę do reprezentowania Wykonawcy, (nie dotyczy władz statutowych firmy Wykonawcy),
13.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowane w projekcie umowy warunki realizacji zamówienia.
14.     oświadczenie dotyczące spełnienia warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. ze zm).
VII. Wykonawca wnosi wadium w wysokości 35.000,00 zł, w sposób określony w SIWZ ZWiK Nr 1/341/2006
VIII. Kryteria oceny ofert:
         Cena brutto –  waga kryterium 100 %
IX. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach w sekretariacie ZWiK Sp. z o.o w Mrągowie, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo do dnia 21.09.2006 r. do godziny 10:30
1. Ofertę należy zapakować w kopertę (opakowanie) zewnętrzną i wewnętrzną.
2. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na  adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo oraz opatrzona napisem: „Oferta na przetarg  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa”.
X. Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
XI. Do udzielania wyjaśnień „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, ze strony Zamawiającego, upoważnia się: mgr inż. Andrzeja Strusa,  tel. 089 7412437.  Informacje będą udzielane w dniach pracy ZWiK od godz. 9:00 do 13:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ZWiK Nr 1/341/2006 będzie można uzyskać w ZWiK Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700  Mrągowo.
XII. Otwarcie ofert 
Nastąpi w ZWiK Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700  Mrągowo, w świetlicy w dniu 21.09.2006 r. o godz. 11:00. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
XIII. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
        Zamawiający prosi o pisemne zgłaszanie się po Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, aby mógł poznać wszystkich wykonawców. Zamawiający udostępnia SIWZ wraz z załącznikami na potrzeby przetargu (dokumentacja projektowa jest chroniona prawami autorskimi).
          Ogłoszenie w dniu 22.08.2006 r. przekazano Prezesowi UZP
          Wywieszono dnia: 22.08.2006 r.                                                                                                             
          Zdjęto dnia:           21.09.2006 r.                                                                                                                 
             
Mrągowo, 16.08.2006 r.
Załączniki :
2.       Kosztorysy ofertowe:
3.       Specyfikacje techniczne dokumenty .doc
4.       Dokumentacja projektowa dokumenty .doc

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski