Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa”

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 60.000 EURO

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, A. tel. 0-89/742 6111
e-mail: wolosz@zwik.mragowo.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa w zakresie wszystkich branż.”.

I.         Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro

II.        Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.bip.zwik.mragowo.pl

III.       Przedmiot i Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia
Kod CPV – 74262000-3 – usługi nadzoru budowlanego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa” w zakresie wszystkich branż.
Zakres rzeczowy
Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa” w zakresie wszystkich branż, jak niżej:
1.        Nadzór inwestorski w zakresie ustalonym w art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz 2016 z późn. zm.).
2.        Bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą poprzez sprawdzenie obmiarów, kalkulacji i faktur /rachunków/.
3.        Prowadzenie dokumentacji związanej z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdawczości z tym związanej).
4.        Sprawdzenie dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad albo konieczności wprowadzenia zmian, wystąpienie z wnioskiem za pośrednictwem Zamawiającego, do autora projektu o dokonanie zmian lub korekt.
5.        Przekazanie Wykonawcy (przy udziale Inwestora) placu budowy
6.        Składanie miesięcznych sprawozdań Zamawiającemu z postępu robót i zgłaszanie ewentualnych zagrożeń wykonania robót w umownym terminie na miesiąc przed jego upływem.
7.        Pełnienie funkcji koordynatora na budowie.
8.        Sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę robót, odpowiednich dokumentów, uprawnień, atestów, wyników badań, itp. dotyczących wykonania robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń.
9.        Opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materiałowych oraz wyposażenia, proponowanych przez Wykonawcę robót.

IV.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

V. Wymagany termin wykonania
1.        Rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy
2.       Zakończenie – do ostatecznego rozliczenia robót
VI. Warunki udziału w przetargu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1.        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 9 lutego 2004 r. z późn. zm)
Oceny spełnienia tych warunków dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, która na podstawie złożonych dokumentów w ofertach oceni Wykonawców. Dokumenty które należy złożyć:
1.        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.        oświadczenie dotyczące spełnienia warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. ze zm).
3.        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie (minimum 1 referencja). W wykazie umieścić tylko zamówienia do obsługi inwestycji realizowanych przy udziale środków pomocowych z Unii Europejskiej.
4.        oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowane w projekcie umowy (zał. nr 3)  warunki realizacji zamówienia.
VII. Kryteria oceny ofert:
         Cena brutto –  waga kryterium 100 %
VIII. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach w sekretariacie ZWiK Sp. z o.o w Mrągowie, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo do dnia ….09.2006 r. do godziny 10:30
      1. Ofertę należy zapakować w kopertę (opakowanie) zewnętrzną i wewnętrzną.
      2. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na  adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie,
          os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo oraz opatrzona napisem: „Oferta na przetarg – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
          inwestorskiego na zadaniu – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa w zakresie wszystkich branż.”.
IX. Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu
      terminu składania ofert.
X. Do udzielania wyjaśnień „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, ze strony Zamawiającego, upoważnia się: mgr inż. Andrzeja Strusa, tel. 089 7412437.  Informacje będą udzielane w dniach pracy ZWiK od godz. 9:00 do 13:00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ZWiK Nr 2/341/2006 będzie można uzyskać w ZWiK Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700  Mrągowo.
XI. Otwarcie ofert   
Nastąpi w ZWiK Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700  Mrągowo, w świetlicy w dniu 02.10.2006 r. o godz. 11:00. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
XII. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
          Wywieszono dnia:  18.09.2006 r.                                                                                                              
          Zdjęto dnia:               02.10.2006 r.                                                                                                                
             
Z A Ł Ą C Z N I K I
Mrągowo, 15.09.2006 r.
M.K.

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski