Sytuacja majątkowa spółki rok 2007

I.        Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–            na dzień 01-01-2007r.        – 10.744.962,57 zł
–            na dzień 31-12-2007r.        – 13.629.760,23 zł
Zmiana wartości środków trwałych w roku obrachunkowym wynika:
1.      Ze zmniejszenia ich wartości z powodu:
– likwidacji o kwotę – 66.237,43 zł,
         – sprzedaży o kwotę – 17.620,91 zł.
2.      Ze zwiększenia ich wartości o kwotę  – 2.968.656,00 zł
      w tym:
      a) przyjęcie na stan inwestycji własnych o wartości  162.079,81 zł,
          w skład, których wchodzą:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 37.596,99 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
   101.861,27 zł
– grunty 
  520,00 zł
– inne środki trwałe
  22.101,55 zł
       b) przyjęcie na stan inwestycji z realizacji projektu w ramach Zintegrowanego   
          Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wartości  1.833.426,19 zł,
          w skład, których wchodzą:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
866.771,04 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
   966.655,15 zł
       c) przyjęcie na stan środków przekazanych aportem o wartości 973.150,00 zł
         w skład, których wchodzą:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
939.294,39 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
13.574,38 zł
         – grunty                                                                         –       20.281,23 zł
        Wartość netto środków trwałych na dzień 31-12-2007r. wynosiła    
        10.729.376,33 zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
895.535,72 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
8.076.233,05 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
1.640.973,62 zł
– środki transportowe
84.186,64 zł
– pozostałe środki trwałe
32.447,30 zł

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski