Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane

 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi
Numer ogłoszenia: 518974 – 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 742 61 11, faks 0-89 741 86 21.

Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.zwik.mragowo.pl/index.php?strona=glowna

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wraz z budową elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi. Powierzchnia zajęta przez planowaną inwestycję wyniesie około 0,33-0,35 ha. Inwestycja realizowana będzie na działkach położonych w Gminie Mrągowo , obręb : Polska Wieś , działki nr 156/14 i 156/8 . Produkcja prądu oparta będzie na systemie ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5MW , które zapewnią wyprodukowanie energii elektrycznej w okresie trwałości projektu zgodnie założeniami zawartymi w studium wykonalności projektu tj. w 2014 r. – nie mniej niż 94 MWh w 2015 r. – nie mniej niż 465 MWh w 2016 r. – nie mniej niż 461 MWh w 2017 r. – nie mniej niż 456 MWh w 2018 r. – nie mniej niż 451 MWh w 2019 r. – nie mniej niż 446 MWh Oferta dostarczona przez Wykonawców winna obejmować dostawy i usługi konieczne do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. Wykonawca ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w SIWZ, lecz są ważne i niezbędne dla poprawnego funkcjonowania, stabilności i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. Szczegółowy opis zamówienia zawiera program funkcjonalno użytkowy – załącznik nr 7 ponadto inwestor posiada : – Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1.2013 z dnia 16-05-2013 r. – Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 09/2013 z dnia 28-05-2013 r. – Decyzję na usunięcie drzew nr 112.2013 z dnia 03-10-2013 r. – mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 z dnia 27-08-2013 r. Inwestor zastrzega sobie prawo do wybiórczego przetestowania dostarczonych paneli słonecznych w celu potwierdzenia rzeczywistych ich mocy. Badania będą wykonane w niezależnym laboratorium na koszt Wykonawcy. Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych Informujemy, że występujące we wszystkich opracowaniach nazwy znaku towarowego , patentów, typu lub miejsca pochodzenia produktów nie są dla Wykonawców wiążące przez co należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-0, 71.23.23.10-0, 45.00.00.00-7, 45.23.14.00-9, 45.22.00.00-5, 45.30.00.00-0, 45.31.57.00-5, 09.33.12.00-0, 45.34.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648 z dopiskiem Wadium – Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być załączone w oryginale do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 14.2.a. rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 5.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Złożenie: 1. Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Złożenie: 1. Oświadczenia. 2. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnieniem tego warunku będzie: wybudowanie jednej elektrowni fotowoltaicznej o mocy co najmniej 0,5 MWp Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Złożenie: 1. Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Złożenie: 1. Oświadczenia. 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami – spełnieniem tego warunku będzie: 1) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, minimalne wymagania: – wykształcenie wyższe lub średnie, – co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej, – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności. 2) Kierownik robót elektroenergetycznych, minimalne wymagania: – wykształcenie wyższe lub średnie, – posiadający uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, – co najmniej 2 – letnie doświadczenie w kierowaniu robotami elektroenergetycznymi. 3) Projektant w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, minimalne wymagania: – wykształcenie wyższe lub średnie, – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń, itp. lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, – co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcji budowlanych. 4) Projektant o specjalności elektroenergetycznej, minimalne wymagania: – wykształcenie wyższe lub średnie, – posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania instalacji elektroenergetycznych bez ograniczeń, itp. lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności, – co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu instalacji elektroenergetycznych Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Złożenie: 1. Oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych dokumentów. Z treści złożonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki wykonawca spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o której mowa w zdaniu 1 jest możliwa w warunkach: 1) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje, powodujące zmiany w projekcie poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny na stosowne przeprojektowanie, 2) pozostających w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę terminu wykonania umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjęte z datą dokonywania zmiany umowy, 3) wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treści umowy do obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów, 4) zaistnienia siły wyższej to jest zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań, poprzez przedłużenie terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę; d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców; f) inne wydarzenia losowe. 5) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu wykonania umowy o czas o którym mowa wyżej. 6) zmiany podwykonawcy, który powinien wykazać spełnienie warunków, w taki sam sposób jak wykonawca zastępowany (w przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawców).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://www.bip.zwik.mragowo.pl/index.php?strona=glowna
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o., 11 -700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o., 11 -700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie przedmiotu zamówienia współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .ZIP
 • PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PDF)  U W A G A: Pobrane części .ZIP najlepiej połączyć i „wypakować” za pomocą darmowego programu 7-ZIP, zaczynając od części 001. Przy pobieraniu plików zapisać je na nośniku lokalnym, koniecznie w pełnej nazwie (na końcu .zip po kropce z numerem trzycyfrowym np.   PFU.zip.001 itd) 

               cz 1      cz 2      cz 3      cz 4    cz 5    cz6    cz7    cz8    cz9    cz10    cz11    cz12    cz13    cz14    cz15    cz16    cz17    cz18

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski