Charakterystyka jednostki rok 2008

I.    Charakterystyka jednostki
1.    Nazwa:
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.    Siedziba:
         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A
3.    Forma prawna:
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
4.    Wysokość kapitału zakładowego:
         9.059.000,00 złotych
         Kapitał dzieli się na 181.180 udziałów, po 50,00 złotych każdy.
         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
5.    Wysokość kapitału zapasowego:
         1.534.831,52 złotych
         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2007.
6.    Przedmiot działalności:
a)     produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b)     eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c)     eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d)     odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e)     konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f)       wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń
         wodno-kanalizacyjnych,
g)      świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h)      uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i)       działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j)       gospodarka leśna,
k)      szkółkarstwo leśne.
7.    Data rozpoczęcia działalności:
          01 lipca 1996 rok

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski