Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków dla Miasta Mrągowa „

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 412.000  EURO
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo
Tel. (0-prefix-89)742 6111, (0-89) 741 8621
e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  na „Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków dla Miasta Mrągowa „

I.     Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 412.000  euro

II.     Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.zwik.mragowo.pl od momentu ogłoszenia w

        Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.    Przedmiot i Zakres zamówienia.

Przedmiot zamówienia
Kod CPV -71320000-7- usługi inżynieryjne w zakresie  projektowania
Program Projektowy
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na:
„Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków dla Miasta  Mrągowa”
Projekt musi zawierać wymagania dotyczące zlecenia prac budowlanych zgodne z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) i z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.) i Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).
Zakres rzeczowy Dokumentacji Projektowej.
Dokumentację wykonać na podstawie załączonych materiałów :
1. Koncepcja Modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Mrągowie wykonanej przez  inż. Marzenę   Świechowską
Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pozytywnej akceptacji  ZWiK w Mrągowie.
2. Zadania dodatkowe nieujęte w koncepcji – tabela
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
1.    Dokumentację techniczną  „Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych  oczyszczalni   
       ścieków  w Polskiej Wsi koło  Mrągowa” w zakresie
a)       projekt budowlany i wykonawczy  – 6 egz.
b)       projekt instalacji elektrycznej i automatyki – 6 egz.
c)       projekt instalacji technicznych  – 6 egz.
d)       kosztorysy inwestorskie wszystkich branż  – 4 egz.
e)       przedmiary robót – 4 egz.
f)        specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.
2.  Dokumentację techniczną „Przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych  głównej
     przepompowni  ścieków PG na ul. Młodkowskiego w Mrągowie”  w zakresie:
a)  projekt budowlany i wykonawczy – 6 egz.
b)  projekt instalacji elektrycznej i automatyki – 6 egz.
c)  projekt instalacji technicznych  – 6 egz.
d)  kosztorysy inwestorskie wszystkich branż  – 4 egz.
e)  przedmiary robót – 4 egz.
f)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.
3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zakwalifikowania przedsięwzięcia do  
    mogących znacząco oddziaływać na środowisko (wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania
    przedmiotowej decyzji przygotować z należytą starannością zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju
   Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
   współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych w tym raport o oddziaływaniu
   przedsięwzięcia na środowisko).
Uwaga
1. Projektowane rozwiązania należy uzgodnić z Zakładem Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie na etapie projektowania.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zlecenia w zakresie i formie umożliwiającej uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Całość opracowania wykonać również w wersji elektronicznej w formatach ogólnie dostępnych
VI.  Warunki udziału w postępowaniu i  sposobu dokonywania oceny ich spełniania
       
       O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1.        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3.        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 14 września 2006 r. z późn. zm).
5.        Oceny spełnienia tych warunków dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, która na podstawie złożonych dokumentów w ofertach oceni Wykonawców.
Dokumenty które należy złożyć:
Lp.
                                                                            Warunek do spełnienia przez wykonawcę
                                                                   Numer załącznika
                                                                      Uwagi
1.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 1 do oferty
2.
Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy .
Punkt 6 formularza ofertowego
3.
Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.
Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 2 do oferty
jeżeli dotyczy
4.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert.
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 3 do oferty
wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem złożenia ofert
5.
Wykaz osób (kierownictwa) i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (kserokopie uprawnień).
Dokument ten będzie stanowić
załącznik nr 5 do oferty
VII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Kryteria oceny ofert:
         Cena brutto –  waga kryterium 100 %
IX. Ofertę należy złożyć Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo do dnia 29.05.2009 r. do godziny 10:30.
X.   Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
XI. Do udzielania wyjaśnień „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, ze strony Zamawiającego, upoważnia się: Pana Andrzeja Strusa tel. 089 741 24 37, 605 223 838 oraz Pana Leona Jakubaszko – Kierownika Działu Technicznego tel. 089 742 61 11 . Informacje będą udzielane w dniach pracy ZWiK  Sp. z o.o. od godz. 800 do 1400. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZWiK Nr 4/341/2009 będzie można uzyskać w sekretariacie ZWiK
XII. Otwarcie ofert   
Nastąpi w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo w dniu
29.05.2009 r. o godz. 11:00. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
XIII. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 
         Ogłoszenie w dniu 18.05.2009 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
          Wywieszono dnia: 18.05.2009 r.                                                                                                              
          Zdjęto dnia:           29.05.2009 r.                                                                                                                
Mrągowo dnia , 18 maj 2009 r.

Z A Ł Ą C Z N I K I :

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Zadania dodatkowe nieujęte w koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków

3. Załączniki w wersji do pobrania (RAR)

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski