Charakterystyka jednostki rok 2015

I.      Charakterystyka jednostki
1.    Nazwa:
         Zakład Wodociągów i Kanalizacji
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.    Siedziba:
         11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A
3.    Forma prawna:
         Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
4.    Wysokość kapitału zakładowego:
         13.374.950,00 złotych
         Kapitał dzieli się na 267.499 udziałów, po 50,00 złotych każdy.
         Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo.
5.    Wysokość kapitału zapasowego:
         3 764 583,97 złotych
         Kapitał zapasowy został utworzony z podziału zysku netto za lata 1997–2014.
6.    Przedmiot działalności:
a)   produkcja i zaopatrzenie miasta w wodę,
b)   eksploatacja miejskiej sieci wodociągowej, studni publicznych oraz stacji uzdatniania wody,
c)    eksploatacja miejskiej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przepompowni ścieków,
d)   odbiór ścieków od dostawców i ich oczyszczanie,
e)    konserwacja urządzeń, remonty i odtwarzanie majątku eksploatacyjnego,
f)     wydawanie uzgodnień w zakresie budowy przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i dokonywanie odbioru urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
g)    świadczenie usług w zakresie remontów, budowy i eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
h)   uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne,
i)     działalność handlowa w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie działania Spółki,
j)     gospodarka leśna,
k)   szkółkarstwo leśne;
l)     wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.
7.    Data rozpoczęcia działalności:
          01 lipca 1996 rok
8.    Zarząd Spółki jest jednoosobowy i reprezentuje go:
         mgr inż. Andrzej Wołosz – Dyrektor Zarządu Spółki     

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski