Sytuacja majątkowa spółki rok 2015

Sytuacja majątkowa Spółki.

Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–        na dzień 01-01-2015r.        – 29.266.119,42 zł
–        na dzień 31-12-2015r.        – 31.837.913,48 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.    Zwiększenia  wartości o  – 2.776.322,89 zł w związku z :
a)   przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  396.346,05 zł, w skład, 
których wchodzą:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
   357.012,31 zł
–  urządzenie techniczne i maszyny                                      –       39.333,74 zł
b)   przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 85.420,70 zł        w tym:
– urządzenia techniczne i maszyny                                       –       81.345,17 zł
– inne środki trwałe                                                              –         4.075,53 zł
      e) przyjęcie na stan środków trwałych wytworzonych w ramach projektów               
         z dofinansowaniem:
         – urządzenie techniczne i maszyny                                     –   2.294.556,14 zł
        
2.    Zmniejszenia wartości o 204.528,83 zł w związku z likwidacją środków trwałych:
         – budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej         –         8.968,40 zł
   – urządzenia techniczne i maszyny                                           –      195.560,43 zł
          Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na    
     dzień 31-12-2015r. wynosiła  23.756.798,44 zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
   1.127.718,55 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 14.779.528,96 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
   6.692.477,12 zł
– środki transportowe
   1.124.949,36 zł
– pozostałe środki trwałe
        12.565,31 zł
         – wartości niematerialne i prawne                                              –          19.559,14 zł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2015 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski