Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2009 r.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody  z ujęć wody w Gminie Mrągowo w 2009 r.
Parametr
Jednostka
Wartość
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007
(Dz.U.Nr 61,poz.417)
Barwa
mg/ I Pt
5 +/-5
15
Mętność
FNU
0,41  +/-0,08
1
pH
7,2 +/-0,1
6,5-9,5
Przewodność elektryczna
włściwa
µS/cm
671 +/-12
2500
Zapach
akceptowalny
akceptowalny
Smak
akceptowalny
akceptowalny
Jon amonowy
mg/I
po(<0,05)
0,50
Azotany
mg/ I
 0,79+/- 0,09
50
Azotyny
mg/ I
po (<0,007)
0,50
Mangan
mg/ I
 (<0,025)
0,050
Żelazo
mg/ I
po(<0,020)
0,200
Fluorki
mg/ I
0,34
1,50
Indeks nadmanganowy
(utlenialność)
mg/I
poniżej zakresu metody
<1
5,0
Liczba bakterii grupy coli
jtk/100ml
0
0
Liczba bakterii grupy coli
termotoleranyjnych i
Escherichia coli
jtk/100ml
0
0
Liczba paciorkowców kałowych
jtk/100ml
0
0

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski