Sytuacja majątkowa spółki rok 2010

I.        Sytuacja majątkowa Spółki.
Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:
–            na dzień 01-01-2010r.        – 18.496.749,40 zł
–            na dzień 31-12-2010r.        – 20.597.528,95 zł
Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:
1.      Zmniejszenia wartości o 13.240,15 zł w związku z likwidacją umorzonego środka trwałego.
2.      Zwiększenia  wartości o  – 2.114.019,70 zł w związku z :
          a) przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  1.980.351,08 zł,
          w skład których wchodzą:
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
1.257.661,20 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
   664.931,05 zł
– inne środki trwałe
    14.293,83 zł
– wartości niematerialne i prawne
43.465,00 zł
     
           b) przyjęciem na stan środków bezpośrednio z zakupu o wartości 133.668,62zł,
         w skład których wchodzą:
– urządzenia techniczne i maszyny
29.704,50 zł
         – środki transportu                                                          –        95.084,12 zł
         – inne środki trwałe                                                               –          8.880,00 zł
          Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na     
     dzień 31-12-2010r. wynosiła  15.703.214,78 zł, w tym:
– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów
918.391,30 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
12.770.579,34 zł
– urządzenia techniczne i maszyny
1.662.596,56 zł
– środki transportowe
286.439,41 zł
– pozostałe środki trwałe
23.916,43 zł
         – wartości niematerialne i prawne                                           –        41.291,74 zł
Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2010 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski