Sytuacja majątkowa spółki rok 2011

  1. Sytuacja majątkowa Spółki.

Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła:

–            na dzień 01-01-2011r.        – 20.597.528,95 zł

–            na dzień 31-12-2011r.        – 21.239.380,74 zł

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku:

  1. Zmniejszenia wartości w związku z :
  2. a) likwidacją umorzonego środka trwałego – 29.059,82 zł.
  3. b)sprzedażą umorzonych środków trwałych – 103.380,44 zł.
  4. Zwiększenia  wartości o  – 774.292,05 zł w związku z :
  5.      a) przyjęciem na stan inwestycji własnych o wartości  542,05 zł,

          w skład, których wchodzą:

– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 726.392,09 zł
– urządzenia techniczne i maszyny      16.168,96 zł
– środki transportowe     20.981,00 zł

  1. b) przyjęciem na stan środków ( urządzeń technicznych i maszyn) bezpośrednio z zakupu o wartości 10.750zł,

          Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na

     dzień 31-12-2011r. wynosiła  15.614.705,23 zł, w tym:

– grunty/prawo użytkowania wieczystego gruntów 918.391,30 zł
– budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13.083.619,61 zł
– urządzenia techniczne i maszyny 1.341.560,96 zł
– środki transportowe 217.229,25 zł
– pozostałe środki trwałe 16.958,89 zł

         – wartości niematerialne i prawne                                           –        36.945,22 zł

Wartość majątku z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Mrągowo, który Spółka dzierżawiła w roku 2011 wynosiła (brutto) 9.411,41 złotych.

Ostatnio zaktualizoany: 30 września 2020 przez Jarosław Grabowski