Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.”

Mrągowo: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II
Numer ogłoszenia: 47832 – 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 742 61 11, faks 0-89 741 86 21.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Modernizację Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Mrągowa-ETAP II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Należy opracować projekt budowlano – wykonawczy uwzględniający n/w zakres: Projekt budowlany modernizacji i przebudowy SUW: -budowa zaplecza laboratoryjnego poprzez rozbudowę budynku administracyjno-biurowego -wymiana stolarki okiennej hali filtrów -wymiana podłóg na hali filtrów – terakota o łącznej powierzchni 500 m² -oblicowanie ścian wewnętrznych hali filtrów – glazura o łącznej powierzchni 176 m² -wymiana pomostów technologicznych z płyt stalowych na stal nierdzewną lub z tworzywa sztucznego o łącznej powierzchni-320m2 -malowanie ścian wewnętrznych i sufitu hali filtrów -wymiana kominów wentylacyjnych dachowych na hali filtrów Projekt budowlany modernizacji technologii SUW: -wyposażenie filtrów w system automatycznej pracy (filtracja i płukanie) przez montaż przepustnic z napędem pneumatycznym w celu eliminacji strat wody podczas pracy -dobór urządzeń kontrolno-pomiarowych procesu napowietrzania i płukania filtrów (pomiar mętności przed i po filtracji) -dobór i wymiana istniejącego opomiarowania zużycia wody poprzez dobór przepływomierzy elektromagnetycznych: woda do miasta-2szt, woda płucząca-1szt, woda uzdatniona po filtracji-1szt, studnie głębinowe-6szt -dobór sond hydrostatycznych na studniach głębinowych do pomiaru zwierciadeł wody -dobór pompy płuczącej-1szt -dobór i wymiana istniejącego zestawu hydroforowego (pompy IIo- rezerwa) na zestaw o większej wydajności z płynną regulacją obrotów silnika -zmiana sposobu napowietrzania z mieszaniny wodno-powietrznej na rozdział powietrze, woda -dobór dmuchawy z czerpnią wraz z rurociągami do napowietrzania i płukania filtrów -dobór zaworów odpowietrzających na istniejących filtrach-10szt -modernizacja systemu wstępnego napowietrzania przez wykorzystanie istniejących aeratorów wstępnych -modernizacja systemu odprowadzania wód popłucznych do osadnika wewnątrz hali filtrów -modernizacja głównych komór wodociągowych na terenie SUW i ujęcia poprzez wymianę na zasuwy z miękkim uszczelnieniem -opracowanie technologii wymiany i montażu w/w urządzeń powinno być wykonane w dwóch wariantach: -na istniejących rurociągach technologicznych, -z wymianą rurociągów technologicznych na system z rur PE lub stali nierdzewnej (tylko hala filtrów) -dobór osuszaczy powietrza, -zaprojektowanie systemu monitoringu kontrolnego jakości wody poprzez pomiar automatyczny i laboratoryjny wskaźników zanieczyszczeń z wykorzystaniem żywych organizmów (Biomonitoring- system wczesnego ostrzegania przed zanieczyszczeniami wód ujmowanych oparty o małże z gatunku stójka zaostrzona) -dobór systemu dawkowania środka zapobiegającego wtórnemu zanieczyszczeniu wody na sieci wodociągowej, -praca stacji po modernizacji w/w zakresie technologii powinna odbywać się w systemie automatycznym z wykorzystaniem istniejącego programu komputerowego zainstalowanego w dyspozytorni opartego na sterownikach HITACHI:EH-CPU 516, EH-10CH2 i programem wizualizacji SCADA. Projekt budowlany branży elektrycznej: -opracowanie dokumentacji na elektrownię fotowoltaiczną na powierzchni 0,5ha o mocy 0,25MW -zasilanie i sterowanie urządzeniami układu technologicznego wykorzystać istniejące rozdzielnie energetyczne. -wymiana oświetlenia wewnętrznego na poziomie parteru, -wymiana opraw oświetleniowych poniżej parteru (na poziomie rurociągów technologicznych), -wymiana korytek kablowych, -wymiana połączeń wyrównawczych, -montaż opraw oświetleniowych awaryjnych, -montaż obwodów 3-fazowych po obu stronach hali, -montaż obwodów 1-fazowych po obu stronach hali, -dobór samoczynnego załączenia rezerwy w rozdzielni głównej, -dobór automatyki do samostaru agregatu prądotwórczego. Projekt AKPiA: -opracowanie projektu automatyki powinno być wykonane z uwzględnieniem nowo dobranych urządzeń w części technologicznej i elektrycznej. Projekt budowlany branży drogowej: -modernizacja nawierzchni dróg na terenie SUW: -z betonu o łącznej powierzchni-402m2 -z bitumicznej o łącznej powierzchni-1650m2 -zaprojektowanie nowego wjazdu na teren SUW od strony drogi publicznej dla służb technicznych ZWiK. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna zawierać: a) projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wszystkich branż ( sanitarna , budowlana ,drogowa, elektryczna , technologiczna ) – 6 egz. wykonany zgodnie z : Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póź. zmianami), b) kosztorysy inwestorskie wszystkich branż ( uwzględniają prace związane z demontażem , rozbiórką elementów niezbędnych do wykonania zadania – 4 egz. wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ( Dz. U. Nr 130, poz. 1389),w układzie specyfikacyjnym i podzielonym na etapy c) przedmiary robót w układzie katalogowym i specyfikacyjnym – 4 egz. d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz. wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póź. zmianami), e) Całość opracowania w formie elektronicznej (część tekstowa opracowania w formacie *.doc [MS Word] lub *.pdf [Adobe Reader], część rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf oraz w *.pdf [Adobe Reader]; kosztorys i przedmiar robót w formacie *.ath [Norma] lub *.xls [MS Excel] Wymagania i wytyczne dotyczące projektu: 1.Wykonanie mapy do celów projektowych. Wykonawca pozyska we własnym zakresie mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500, powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w ustawie. Zakres mapy powinien obejmować lokalizację zgodnie z mapą poglądową stanowiąca załącznik do programu projektowego. Zamawiający ma otrzymać mapę w formacie danych *.dwg lub *. dxf na nośniku CD- R oraz w wersji papierowej. Mapa musi obejmować inwentaryzację podziemną i nadziemną oraz inwentaryzację drzew. 2.Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, oświadczeń oraz decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (m. in. zgody właścicieli gruntów na wejście i prowadzenie robót, uzgodnienia z gestorami mediów). 3.Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji; 4.W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wymagany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu okaże się konieczny. 5.Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz wytycznymi, co do ich zawartości. Opracowanie musi zawierać elementy projektu wykonawczego ze stopniem szczegółowości umożliwiającym Wykonawcom prawidłowo ustalić cenę za wykonanie robót oraz prawidłowo zrealizować roboty budowlane. Projekt musi zawierać szczegóły konstrukcyjne, określać parametry i typy wybranych materiałów urządzeń z podaniem gabarytów urządzeń. Dokumentacja powinna być zaprojektowana z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącej szaty roślinnej. Koszt usunięcia (karczowania i plantowania) i ewentualnych nasadzeń należy uwzględnić w kosztach przedsięwzięcia.; 6.Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca opracuje Specyfikację Techniczną (ST) dla planowanej inwestycji. Poszczególne pozycje ST będą miały swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w kosztorysie inwestorskim. ST będzie zawierała zakres prac do wykonania, metodę ich wykonania, wymagania dotyczące jakości materiałów, parametry materiałów, urządzeń i maszyn, wymagania dotyczące jakości robót, sposób prowadzenia obmiaru i odbioru robót oraz podstawę płatności za poszczególne roboty. ST odnosić się muszą do wszystkich robót ujętych w projekcie. Szczegółowość opisów musi zapewnić możliwość prawidłowej wyceny robót i ich realizacje przez Wykonawcę. 7.Projektowane rozwiązania należy uzgodnić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie na etapie projektowania. 8.Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zlecenia w zakresie i formie umożliwiającej uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.07.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5)dostarczyli prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania, 6)przedstawią ofertę zgodnie z warunkami zamówienia, 7)opracowywali dokumentacje o podobnym charakterze zamówienia, 8)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 9)nie zalegają z wpłatami na podatki , opłaty oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca przedstawi wykaz zaprojektowanych w ciągu ostatnich 5 lat minimum dwóch obiektów o podobnym zakresie tj. stacji uzdatniania wody o wydajności do 425m3/h , potwierdzonych referencjami
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca przedstawi wykaz osób posiadających uprawnienia w branży sanitarnej , konstrukcyjnej, drogowej, elektrycznej
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik.mragowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2016 godzina 10:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Os. Mazurskie 1 A, 11-700 Mrągowo.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

Ostatnio zaktualizoany: 29 września 2020 przez Jarosław Grabowski