Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,05 kWp OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,05 kWp OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia sektorowego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu : Nie dotyczy O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady…

Polska-Mrągowo: Urządzenia do pomiaru przepływu 2021/S 154-410216 Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert Dostawy

Polska-Mrągowo: Urządzenia do pomiaru przepływu 2021/S 154-410216 Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert Dostawy Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/25/UE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1)Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny: 7421375296 Adres pocztowy: Osiedle Mazurskie 1a Miejscowość: Mrągowo Kod…

Mrągowo: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p/n : „ Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych”

Mrągowo: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p/n : „ Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych” SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 742 61 11, faks 0-89 741 86 21. Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl…

Załadunek , transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/ Mrągowa w 2021 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZWiK NR 4p/2021 Zamawiający:   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1 A 11-700 Mrągowo tel. 89 742 61 11 fax 89 741 86 21   ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:  Załadunek , transport  i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/ Mrągowa w 2021 r.                          Kod…

Sytuacja majątkowa spółki rok 2020

Sytuacja majątkowa Spółki.   Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w dyspozycji Spółki wynosiła: na dzień 01-01-2020r. – 44.449.351,70 zł na dzień 31-12-2020r. – 52.974.877,69 zł   Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku obrachunkowym powstała w wyniku: Zwiększenia wartości o  – 8.525.525,99 zł w związku z…

Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki rok 2020

Sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki Działalność Spółki za 2020 r. zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 1.726.239,40 zł w tym: 1. z działalności podstawowej, tj.: sprzedaż wody i odbiór ścieków   zysk –         986.546,52 zł 2. z działalności dodatkowej, tj.: – usługi budowlane i inne, – eksploatacja wodociągów i kanalizacji w gminie Mrągowo  …

Charakterystyka jednostki rok 2020

Charakterystyka jednostki Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: 11-700 Mrągowo, Osiedle Mazurskie 1A Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Wysokość kapitału zakładowego: 13.937.000,00 złotych Kapitał dzieli się na 278.740 udziałów, po 50,00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą do Miasta Mrągowo. Wysokość kapitału zapasowego: 7.637.780,57 złotych Kapitał zapasowy został utworzony z podziału…

Przetarg nieograniczony na zakup „Fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem.”

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dokumentacja przetargowa dotyczy zakupu: „Fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem.” Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A 11 – 700 Mrągowo tel.  89 742 61 11 fax. 89 741 86 21 e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl http://zwik.mragowo.pl/ Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego…

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p/n : „ Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych”

Mrągowo: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p/n : „ Przebudowa przepompowni ścieków P3 wraz z wymianą urządzeń technologicznych” SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , Os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 742 61 11, faks 0-89 741 86 21. Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik.mragowo.pl…